Gwyliwch y fideo

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Porthcawl

Yn enwog am fod yn un o'r llefydd gorau i syrffio yn y DU, gyda'i thraethau tywod hir a'r ŵyl Elvis fyd enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref brydferth hon yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol deniadol wrthi'n aros i chi eu darganfod.
 
Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu tref Porthcawl ar ddechrau'r 19eg ganrif pan benderfynwyd adeiladu harbwr newydd i wasanaethu'r diwydiannau haearn a glo oedd yn ehangu yng nghymoedd y de. Mae llawer wedi newid ers hynny a gallwch nawr fwynhau cynnyrch Cymreig ffres o'r deli lleol, neu efallai ymweld ag un o'r sawl bŵtic sydd o gwmpas y dref er mwyn adnewyddu'ch wardrob gyda gwisgoedd mwyaf ffasiynol y tymor.
 
Ail-ddarganfyddwch eich angerdd dros ffasiwn annibynnol

Ewch i Well Street, sydd wedi'i leoli wrth ymyl y promenâd, i ddarganfod The Closet, y bŵtic perffaith i chi ddod o hyd i'ch hoff ddilledyn newydd ymysg casgliad o wisgoedd sydd wedi eu dewis gyda gofal ac arbenigedd. Os ydych yn chwilio am emwaith moethus, KoKo's yw'r man gorau yn y dref. Yn cynnig ystod eang o wneuthurwyr gemwaith annibynnol, gan gynnwys brand y perchennog Sophie ei hunan, byddwch wrth eich bodd â'r modrwyon amethyst disglair a'r mwclisau blodeuol cain. Peidiwch ag anghofio galw i mewn i Divine, sef cartref cyfwisgoedd lliwgar a llachar ac enillydd cystadleuaeth Adwerthwr Annibynnol Pen-y-bont ar Ogwr 2013.
 
Yma, rydym yn lleihau, yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu

Nid yn unig y mae Porthcawl yn hafan ar gyfer siopau annibynnol, ond mae hefyd yn chwifio'r faner Eco gydag uchelgeisiau gwych i wneud Porthcawl yn dref ddi-blastig. Mewn cydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Neuadd y Dref Porthcawl a Surfers against Sewage, mae nifer o'r busnesau lleol ar draws y dref yn ymrwymedig i leihau'r defnydd o brif ddeunyddiau plastig untro megis gwellt, poteli a chyllyll a ffyrc - felly gallwch siopa gyda chydwybod glir.
 
Cymerwch seibiant i fwynhau golygfeydd y môr dros baned a chacen

Does yna ddim llawer o arogleuon mwy dymunol na bara newydd ei bobi a choffi ffres, felly cymerwch seibiant ar ôl eich taith siopa a mynnwch rywbeth i'w fwyta yn rhai o'r caffis gorau ym Mhorthcawl. Mae Home & Colonial Fine Foods sy'n enwog yn lleol am fod yn ogof Aladdin o fwyd, yn pobi 60% o'i gynnyrch ar y safle bob dydd, gan werthu popeth o basteion cartref i gig wedi ei rostio'n araf. Ailfywiogwch yng nghaffi eiconig Pafiliwn y Grand, Porthcawl a mwynhewch un o'r picau ar y maen poblogaidd a choffi ffres, gorau byth gyda golygfa o lan y môr.
 
Wyddech chi:Mae Porthcawl ond yn 40 munud o Gaerdydd yn y car, a 32 munud o Abertawe, sy'n ei gwneud yn hawdd i'w chyrraedd am drip diwrnod dros y penwythnos.
 
Gwledd o ddanteithion

Awydd rhywbeth melys? Mae Porthcawl yn gorlifo â danteithion melys wedi eu gwneud yn lleol. Os ydych yn dwlu ar siocled, Maple Confectionary yw'r lle perffaith i chi. Yn gwerthu danteithion ar gyfer pob achlysur, cewch hyd i focsys anrhegion moethus, anifeiliaid y gellir eu bwyta, trysorau Cymreig a hyd yn oed pitsas siocled! I fwynhau dewis arbennig o ddiodydd poeth , ewch i Coffi Co. Cewch ddewis o blith llu o ddiodydd blasus dros ben megis cappuccino 'cookies and cream', latte 'curly wurly' a'r siocled poeth blas siocled oren.
 
Camwch nôl mewn amser...

Y teulu mwyaf dylanwadol yn ehangiad Porthcawl oedd y teulu Brogden o Sale, ym Manceinion. Roedd y teulu Brogden yn rhan bwysig o'r gwaith o gysylltu Porthcawl â chymunedau mwyngloddio haearn a glo'r cymoedd dros y rheilffordd. Roedd y teulu Brogden yn ystyried Porthcawl yn dref lan môr ffasiynol yn ogystal â phorthladd ffyniannus o ran allforio glo. Mae'r brif ardal siopa o amgylch John Street, dim ond tafliad carreg o'r promenâd. Rydym nawr yn credu y cafodd John Street ei enwi ar ôl John Brogden!
 
Rhodd o'r galon (a Phorthcawl)

Rhannwch ddarn o Borthcawl gyda'ch teulu a'ch ffrindiau gartref drwy ddod o hyd i rywbeth arbennig yn un o siopau rhoddion y dref. Yn ogystal â'i ddewis diddiwedd o felysion, mae Maple's hefyd yn cynnig rhoddion i bawb, o'r rheini sy'n dwlu ar goffi i'r rheini sy'n gwybod popeth am gyfrifiaduron.
 
Ymlaciwch gyda chinio cynnyrch lleol

Yn union fel gweddill y dref, does dim diffyg amrywiaeth o lefydd unigryw i dreulio noson yn mwynhau cinio a diod haeddiannol ym Mhorthcawl. Am bryd Mediteranaidd blasus, ewch i Isabella's Brasserie a phrofwch amrywiaeth o bysgod ffres, pysgod cregyn a tapas cig. Fel arall, ewch i 'Dockside Bar and Grill' am stecen o ansawdd uchel, sy'n dod yn lleol o Fferm Rosedew ym Mro Morgannwg ac sy'n enwog am ei blas anhygoel a'i breuder.
 
Am fwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth leol am siopau, caffis a bwytai ym Mhorthcawl, ewch i'r wefan Experience Porthcawl ar www.experience-porthcawl.com

 
Ymunwch â ni ar Facebook
Newyddion Diweddaraf
Digwyddiadau i ddod
Gweld y calendr digwyddiadau »
Chwilio

Bridgend County Borough Council Bridgend Tourism Association
Cofrestru ar gyfer Cylchlythyr   Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau SMS  
Dad-danysgrifio o rybuddion SMS