The goings on in and around Bridgend

Chwe Rheswm i Ymweld â Gŵyl Elvis Fwyaf Ewrop

Mae'r Brenin yn ei ôl ac mae'n barod am hwyl a sbri ym Mhorthcawl! Ymunwch â miloedd fydd yn edrych yr un ffunud ag Elvis o gwmpas tref glan môr Porthcawl o 28 i 30  Medi, i gael penwythnos o roc a rôl. Gyda llwyfan newydd sbon, cannoedd o ddigwyddiadau wedi'u hysbrydoli gan Elvis a sioeau sydd wedi ennill gwobrau, mae Gŵyl Elvis eleni yn argoeli'n benwythnos a hanner. Peidiwch â'i golli.

Screen Shot 2018-09-21 At 14.43.07

Ymunwch â'r Wŷl Elvis Fwyaf yn Ewrop!

Wyddech chi mai Gŵyl Elvis Porthcawl yw'r digwyddiad mwyaf o'i fath yn Ewrop (gellid dadlau yn y byd). Gall ymwelwyr ddisgwyl llwythi o ddigwyddiadau am ddim yn cynnwys dros 100 o sioeau o Wŷl yr Ymylon Elvis sy'n cael ei chynnal o gwmpas Porthcawl. Mae'r dathliad arbennig hwn wedi torri sawl record byd, yn cynnwys y record ar gyfer 818 o Elvisiaid yn canu 'Hound Dog' gyda'i gilydd yn 2012!

 

Mynnwch wybod pwy fydd yn cael ei goroni fel Elvis Gorau'r ŵyl eleni

Trwy gydol y penwythnos bydd Elvisiaid o bob rhan o'r wlad yn cystadlu ar gyfer Brenin Gorau'r Wŷl. Gallwch wylio'r rownd gyntafddydd Gwener 28 am2.30pm,yna ar ôl yr ail rownd cynhelir y rownd derfynolddydd Sadwrn 29 o hanner dydd.I glywed mwy o gerddoriaeth fyw anelwch am neuadd fawr Pafiliwn y Grand ddydd Gwener am 7.30pm i ddawnsio drwy'r nos gyda'r Tri Brenin. Mynnwch wybod pwy fydd y Brenin nos Sadwrn gyda gwobrau mawreddog Elvies - Osgars Byd Elvis!  

Elvis Gorau'r Wŷl Rownd 1: dydd Gwener 28 am 2.30pm, Pafiliwn y Grand Porthcawl

Rownd 2 a'r Rownd Derfynol: dydd Sadwrn 29 o hanner dydd, Pafiliwn y Grand Porthcawl

 

Ymunwch â'r Usherettes ym Mharadwys Hawäi 

Ymunwch ag Usherettes anhygoel Porthcawl i wylio ffilm lwyddiannus Elvis, Blue Hawaii.  Y triawd Kitsch n Sync, yr Usherettes, sy'n cynnal y noson, a gall y gwesteion ddisgwyl digon o syrpreisys i'w diddanu! Ymhyfrydwch yn harddwch ynysoedd Hawäi, Oahu a Kauai a rhyfeddu ar y Brenin, cyn i ŵyl Elvis Porthcawl ddechrau ar y diwrnod canlynol. 

Dydd Iau, 27 Medi am 5.30pm  http://www.grandpavilion.co.uk/cy/digwyddiadau/3671/film-blue-hawaii-u/ 

  

Gwisgwch eich sgidiau swêd glas i ennill

Gwahoddir cŵn, plant ac oedolion i wisgo fel y Brenin, gyda digonedd o wobrau i'w hennill i'r goreuon. Beth am gystadlu yng Nghystadleuaeth Gwisg Ffansi Tŷ Hafan neu ymunwch â Priscilla, Brenhines Parêd y Rhodfa yn eich gwisg vintageorau. Am hanner dydd, ddydd Sadwrn gall Elvisiaid hefyd gystadlu yn y digwyddiad  Best Dressed Hound Dog, lle bydd cŵn yn cael eu beirniadu mewn categorïau felBest Dressed Priscilla,Waggiest Tail ac wrth gwrs,Best Dressed Hound Dog.

 

Rhedwch fel y Brenin

Os ydych eisiau her, ewch ar Ras y Parc Elvis - gallwch redeg, loncian neu gerdded 5km i Fae Rest ac yn ôl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eich gwisg orau, gan y bydd y 'Brenin' sydd wedi'i wisgo orau'n derbyn gwobr. Mae'r ras hon am ddim ond dylai pob Elvis gofrestru ymlaen llaw ar wefan Ras y Parc Porthcawl.

Rhodfa Porthcawl, dydd Sadwrn 29Medi, 9am

 

Edrych tua'r nefoedd gyda pherfformiadau ar ben to

Gwyliwch eich hoff ddigwyddiadau Elvis eleni ar lwyfan newydd ar ben to. Bydd perfformwyr yn canu ar ben to Pafiliwn y Grand Porthcawl, gan edrych dros yr ardal i deuluoedd lle cynhelir nifer o  ddigwyddiadau wedi'u hysbrydoli gan Elvis. Gwrandewch ar enillwyr oRhondda Cynon Taff Does Elvis, cystadleuwyr oBest Festival Elviseleni,Darren 'Graceland' Jones,Reggae Elvisa hyd yn oed y digwyddiad Teyrnged Tom Jones yng Nghymru!

Pafiliwn y Grand Porthcawl, 28-30 Medi

 

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.elvies.co.uk ac mae manylion am docynnau yma.

 

The unique buildings opening their doors in Bridgend County this month

Ever wanted to learn the secrets behind Bridgend County's most intriguing buildings? Throughout September, some of our most historic spots will be offering first hand access to their ancient sites and unique stories. From Grade II listed buildings to Police Headquarters, here's all you need to know about Open Doors Month this September.

Screen Shot 2018-09-20 At 11.24.29

Image Credit: Cadw.gov.wales 

Discover the ancient spot St Cein settled

Spend a September weekend exploring St Cein's Church in Llangeinor. This Norman build was built on an early 6th century Christian heritage site where St Cein herself set up her cell. Learn about the journeys of the saint herself and how she at last came to the picturesque Llangeinor. To top it off, enjoy tasty refreshments and ancient stories from the church and surrounding area.

1st-30th September. 12pm-3pm.

 

Experience life inside a Victorian Police Cell

Ever wanted to see inside the headquarters of a police station?This September, visitors are invited to delve deep into the basement of South Wales Police headquarters. Experience life in a Victorian police cell, complete with resident prisoner, and take a peek into an Edwardian charge room. You can even explore the newly re-opened Heritage Centre to get a first look behind the world of policing in South Wales.

21st - 22nd September. Each visit takes between 1 - 1.5 hours, booking required.

 

Learn about the tragic Parc Slip mining disaster of Tondu

Discover the tragic story of the Parc Slip mining disaster at the Wesley Church Centre, Tondu. The Tondu church will commemorate the tragic explosion of 1892, which saw 112 men and boys from the area die. Visitors will have the opportunity to unravel the events which took place that day, while learning all about the village of Tondu's industrial heritage. For some light refreshment, head to the Parc Slip Nature reserve nearby.

28th September. 10am -3pm

 

Unveil the unique history of Bridgend at St John's House

The oldest dwelling of its type in town, St John's House, will be unveiling a History of Bridgend at the end of the month. Feast your eyes on informative maps from long ago and gather unique information from the town. The Grade II listed building, which was built in around 1511, has been described by the Royal Commission as a high-status house and of great significance - come and see for yourself!

29th September, 11am - 3.30pm

 

 

Yr adeiladau unigryw sy’n agor eu drysau yn Sir Pen-y-Bont ar Ogwr y mis hwn

Ydych chi erioed wedi dymuno dysgu cyfrinachau rhai o adeiladau mwyaf diddorol Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Drwy gydol mis Medi, bydd rhai o'n mannau mwyaf hanesyddol yn cynnig mynediad uniongyrchol i'w safleoedd hynafol a'u straeon unigryw. O adeiladau rhestredig Gradd II i Bencadlys yr Heddlu, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am Fis Drysau Agored ym mis Medi.

Screen Shot 2018-09-20 At 11.24.29 Image : Cadw.gov.wales 

Dewch i weld y man hynafol lle gwnaeth Santes Cein gartrefu

Treuliwch benwythnos ym mis Medi yn archwilio Eglwys Santes Cein yn Llangeinor. Mae'r adeilad Normanaidd hwn wedi cael ei adeiladu ar safle treftadaeth Gristnogol o'r 6ed ganrif, lle gosododd Santes Cein ei hun ei chell. Dysgwch am deithiau'r santes a sut cyrhaeddodd hi Langeinor brydferth yn y pen draw. Ar ben hynny bydd bwyd a diod blasus ar gael, yn ogystal â hanesion hynafol am yr eglwys a'r ardal gyfagos.

1 - 30 Medi. 12pm - 3pm

 

Profiad o fywyd y tu mewn i Gell Heddlu o Oes Fictoria

Ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld y tu mewn i bencadlys yr heddlu?Ym mis Medi, mae gwahoddiad i ymwelwyr fynd yr holl ffordd lawr i seler pencadlys Heddlu De Cymru. Cewch brofiad o fywyd mewn cell heddlu o oes Fictoria, a hynny gyda charcharor preswyl, a chael cipolwg ar ystafell gyhuddo o oes Edward. Gallwch chi hyd yn oed archwilio'r Ganolfan Dreftadaeth sydd newydd ailagor, er mwyn cael yr olwg gyntaf y tu ôl i fyd yr heddlu yn ne Cymru.

21 - 22 Medi. Mae pob ymweliad yn para rhwng awr ac awr a hanner; rhaid archebu eich lle.

 

Dysgwch am drychineb gwaith glo Parc Slip yn Nhondu

Dewch i glywed hanes enbyd trychineb gwaith glo Parc Slip yng Nghanolfan yr Eglwys Wesleaidd, Tondu. Bydd eglwys Tondu'n coffáu ffrwydrad trychinebus 1892, lle bu farw 112 o ddynion a bechgyn lleol. Bydd cyfle i ymwelwyr fynd at wraidd digwyddiadau'r diwrnod hwnnw, a dysgu am dreftadaeth ddiwydiannol pentref Tondu. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip gerllaw.

28 Medi. 10am -3pm

 

Dewch i dynnu'r llen oddi ar hanes unigryw Pen-y-bont ar Ogwr yn Nhŷ Sant Ioan

Yr adeilad hynaf o'i fath yn y dref, bydd Tŷ Sant Ioan yn datgelu Hanes Pen-y-bont ar Ogwr ddiwedd y mis. Dewch i gael golwg ar fapiau llawn gwybodaeth o amser maith yn ôl, a dysgu gwybodaeth unigryw am y dref. Mae'r Comisiwn Brenhinol yn disgrifio'r adeilad rhestredig Gradd II, a gafodd ei adeiladu tua 1511, fel tŷ o statws uchel ac arwyddocâd mawr - dewch i weld â'ch llygaid eich hun!

29 Medi, 11am - 3.30pm

 

 

Five epic late summer adventures in Porthcawl

Porthcawl is home to some of South Wales' greatest adventure highlights. From riding the closest consistent waves to London, to fatbiking over Europe's second highest dunes, here are five ways to enjoy an active adventure in Porthcawl - and finish your summer with bang.

Screen Shot 2018-09-05 At 17.02.14

Make a splash in the closest surf beach to London

Some of the best watersports opportunities in Wales can be found right here in Bridgend County. Head to the epic shores of Rest Bay beach, where you can surf hire your own kayak, or have a go at stand up paddle boarding. Watersports newcomers can learn to surf with Porthcawl Surf School, Cressey's Surf Academy and Adventures Wales. /SearchItemDetails.aspx?Id=265080

 

Explore the Glamorgan Heritage Coast

This is the mighty Glamorgan Heritage Coast, which stretches for 14 miles between Aberthaw and Newton, and is fringed with delightful towns, small villages and miles of footpaths and country lanes that are ideal for scenic and cultural explorers. Walk from Porthcawl along the coast to to take in the limestone cliffs whilst discovering the tempting rock pools, head to Ogmore to explore the ancient castle ruins and stepping stones, or discover mighty sand dunes and thatched cottages at Merthyr Mawr. /wales-coast-path.aspx

 

Climb the second highest sand dunes Europe

You might not think it, but we are home to the second highest dunes in Europe, including the towering 'Big Dipper', a natural marvel that may be a tough climb but the resulting epic coastal views are more than worth it! And for a truly epic experience Porthcawl Bike Hire now offer the opportunity to take families on a unique fatbiking adventure across the dunes - a dare devil's way to take in views of the coast! For gentler sand dune experience, discover the wildlife at Kenfig national Nature Reserve. http://porthcawlbikehire.co.uk/

 

Discover white sandy beaches

Wales is home to more Blue Flag beaches per mile than anywhere else in Britain and Bridgend is no expception with Rest Bay and Trecco Bay both holding Blue Flag staus. We're definitely not short of epic shores. Whether you're after the calm golden expanses of Rest Bay or the eye-catching pink marble pebbles of Pink Bay - Bridgend County is a truly bold and beautiful landscape. Sandy Bay is just a short walk from Porthcawl town centre while Trecco Bay has great facilities for family adventurers. If you've got a four-legged friend head to Newton Bay, which is open for dogs all year-round. /2016/6/29/bridgend-county%27s-best-beaches.aspx

 

Ride the waves with an immersive surf experience

Porthcawl is hosting an array of seascape events this summer, from giant performance whales to streetside comedy shows. Step on a surfboard and immerse yourself in a panoramic experience of Rest Bay with the town's brand new immersion room launching this Autumn. Take in the views, ride the waves and gain first hand experience of what it feels like to surf in Porthcawl.Launching soon.

Pum antur wych ddiwedd yr haf ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau anturus gorau de Cymru. O syrffio'r tonnau cyson sydd agosaf i Lundain, i fynd ar feiciau teiars tew dros dwyni tywod ail uchaf Ewrop, dyma bum ffordd o fwynhau antur ym Mhorthcawl - a gorffen yr haf mewn ffordd drawiadol.

Screen Shot 2018-09-05 At 17.02.14 

Mentro i'r môr yn y traeth syrffio agosaf i Lundain

Yma yn sir Pen-y-bont ar Ogwr y mae rhai o'r cyfleoedd gorau yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Ewch i draethau gwych Rest Bay, lle gallwch chi syrffio, hurio caiac, neu roi cynnig ar rwyf-fyrddio. Gall pobl sy'n newydd i gampau chwaraeon dŵr ddysgu syrffio yn Ysgol Syrffio Porthcawl, Academi Syrffio Cressey, ac Adventures Wales. /SearchItemDetails.aspx?Id=265080

 

Mwynhau Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Dyma Arfordir Treftadaeth Morgannwg, sy'n ymestyn 14 milltir rhwng Aberddawan a Drenewydd yn Notais, yn ymyl trefi a phentrefi bach prydferth, a milltiroedd o lwybrau troed a lonydd cefn gwlad sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n dod am y golygfeydd a'r diwylliant. Cerddwch o Borthcawl ar hyd yr arfordir i weld y clogwyni carreg galch a darganfod y pyllau creigiog, ewch am Ogwr i archwilio'r hen gastell a'r cerrig camu, neu ddarganfod y twyni tywod mawr a'r bythynnod to gwellt ym Merthyr Mawr. /wales-coast-path.aspx

 

Dringo'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop

Mae hyn yn siŵr o'ch synnu - yma y mae'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop, gan gynnwys yr anferthol 'Big Dipper'. Mae'n rhyfeddod naturiol sy'n dipyn o her i'w ddringo, ond bydd y golygfeydd anhygoel o'r arfordir yn werth yr ymdrech! Ac i gael profiad gwirioneddol anhygoel, mae Porthcawl Bike Hire yn cynnig cyfle i deuluoedd fentro ar draws y twyni ar gefn beic teiars tew - ffordd i'r rhai mwyaf mentrus weld y golygfeydd o'r arfordir! I gael profiad mwy hamddenol o'r twyni tywod, beth am ddarganfod y bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. http://porthcawlbikehire.co.uk/

 

Darganfod traethau tywod gwyn

Mae Cymru'n gartref i fwy o draethau'r Faner Las am bob milltir nag unman arall ym Mhrydain, ac nid yw Pen-y-bont ar Ogwr yn ddim eithriad, gan fod statws y Faner Las i Rest Bay a Bae Trecco. Does dim prinder traethau gwych yma. Os mai'r ehanger euraid tawel yn Rest Bay sy'n mynd â'ch bryd, neu'r cerrig marmor pinc trawiadol yn Pink Bay - mae tirwedd sir Pen-y-bont ar Ogwr yn wirioneddol brydferth a thrawiadol. Gallwch gerdded yn rhwydd i Sandy Bay o ganol tref Porthcawl, ac mae gan Fae Trecco gyfleusterau gwych i'r teulu. Os oes gennych chi gi ewch i Fae Newton, sydd ar agor i gŵn drwy gydol y flwyddyn. /2016/6/29/bridgend-county%27s-best-beaches.aspx

 

Syrffio'r tonnau ac ymgolli yn y profiad

Mae Porthcawl yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau morluniau yr haf yma, o forfilod enfawr yn perfformio i sioeau comedi ar ochr y stryd. Safwch ar fwrdd syrffio a mwynhewch brofiad panoramig o Rest Bay, ac mae ystafell ymgolli newydd sbon yn agor yn yr hydref. Mwynhewch y golygfeydd, syrffiwch y tonnau, a chewch weld gyda'ch llygaid eich hun sut beth yw syrffio ym Mhorthcawl.Yn cael ei lansio cyn bo hir.