The goings on in and around Bridgend

Here are just 5 must-sees at ElvisFest 2019:

Dust off your blue suede shoes and prepare to get all shook up - the Porthcawl Elvis Festival is returning to South Wales this September and its set to be bigger and better than ever with over 30,000 Elvis aficionados in attendance.

Here are just 5 must-sees at ElvisFest 2019:

1. Feel fabulous with the first LGBTQ+ Elvis category
We are singing from the rooftops in celebration of the first LGBTQ+ Elvis category that is premiering at this year's festival. Sweeping the stage and winning the 2019 title with his charming tribute is the iconic Elberace Gay Elvis. Renowned for his kitsch and saucy performances offering his unique take on the best of the King's work, ranging from an interactive singalong with Elberace to 'Yoo Hoo From Hawaii'. He even promises complementary knickers provided for throwing if you feel sufficiently seduced.
2. Ain't nothing but a Hound Dog
You just can't help falling in love with the pooches of Porthcawl and their fantastic Presley-themed fancy-dress. Witness the unique spectacle of pooches of all shapes and sizes taking part in the 'Best Dressed Hound Dog' competition, donning the king's iconic outfits and accessories including dark sunglasses and rhinestone capes. This light-hearted, dog-friendly atmosphere adds additional joy and hilarity in equal measures for young and old visitors alike. Don't forget, there's also a two-day Elvis Pugfest event on John's Street.

3. A collision of kings: one of the world's biggest Elvis events
Porthcawl is not only one of the world's best-loved Elvis themed events, but also one of the biggest. The annual event unites over300,000 Elvis fans in Bridgend County every year, making the scale of the celebration remarkable. People travel from far and wide to participate in the seaside town's famous, flamboyant festival. So grab your camera and prepare to pose with thousands of singing sensations.

4. Uncover the Porthcawl Fringe Festival
Sure, the Elvies may crown the true King of Kings but there's still plenty of fun to be had elsewhere. ElvisFest sponsors, Hi Tide, are hosting over 100 more intimate shows being held across the town in five venues throughout the weekend. Drop into Harbour Lights Bar or The Bayroom for the chance to discover raw, local talent without spending a penny. Grab some hot food and a cold drink before immersing yourself in the friendly, familiar atmosphere and spend an evening partying with the pretend Presleys.

5. Presley lovin' pubs
Undoubtedly, one of the highlights of the annual festival is the truly unique atmosphere. From the pubs to the police officers, the festival unifies the entire community. Many of the local businesses commit to the affair by cladding storefronts in decorations and memorabilia such as flags and posters dedicated to the pop-star. This rock 'n' roll attitude across the town means that the festival isn't confined to the Grand Pavilion but instead spills onto the streets and continues long after the final elvis tribute has left the stage.


Elvis Fest

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

Byddwch yn barod am wledd o hwyl a sbri a chanu di-ri - mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn ac mae'n argoeli i fod yr ŵyl fwyaf a'r gorau erioed gyda mwy na 30,000 o ddynwaredwyr Elvis yn mynychu.

 

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

 

1.Cewch amser wrth eich bodd yn gwylio'r categori Elvis LGBTQ+ cyntaf o'i fath

Rydyn ni'n gweiddi nerth ein pennau wrth ddathlu'r categori LGBTQ+ Elvis cyntaf erioed yng ngŵyl eleni. Yn cael ei groesawu i'r llwyfan ac yn ennill teitl 2019 gyda'i ddynwarediad gwych mae'r eiconig Elberace Gay Elvis. Yn enwog am ei berfformiadau direidus a bywiog sy'n cynnig ei ddehongliad unigryw ei hun o rai o brif ganeuon Elvis, bydd cyfle i ganu ar y cyd gydag Elberace  i 'You Hoo from Hawaii'. Mae hyd yn oed yn addo darparu nicers i chi daflu os ydych wedi'ch cyffroi'n ddigonol!

2. Ain't nothing but a Hound Dog

Mae'n amhosib peidio â syrthio mewn cariad â chŵn Porthcawl a'u gwisg ffansi penigamp ar thema Presley. Cewch gyfle i weld casgliad arbennig o gŵn o bob lliw a llun a fydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth 'Best Dressed Hound Dog', yn arddangos gwisgoedd eiconig y brenin a chyfwisgoedd yn cynnwys sbectol haul tywyll a chlogynnau rheinston. Mae'r awyrgylch hamddenol hwn sy'n croesawu cŵn yn ychwanegu at yr hwyl a'r sbri ar gyfer ymwelwyr hen ac ifanc, fel ei gilydd . Cofiwch, mae digwyddiad deuddydd Elvis Pugfest yn cael ei gynnal ar Stryd John hefyd.

 3. Diwrnod i'r Brenin:un o wyliau Elvis mwyaf y byd

Nid yn unig mae Porthcawl yn gartref i un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Elvis, mae hefyd yn un o'r mwyaf o ran ei maint yn y byd. Mae'r digwyddiad blynyddol yn croesawu mwy na 30,000 o gefnogwyr Elvis i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bob blwyddyn, gan wneud y dathliad yn un anhygoel. Mae pobl yn teithio o bob cwr o'r wlad i gymryd rhan yn y digwyddiad enwog, lliwgar, ger y lli. Felly cydiwch yn eich camera ac ewch ati i gipio atgof o holl rialtwch yr ŵyl.

 4. Dewch i ddarganfod Gŵyl Fringe Porthcawl

Yn wir, efallai bod yr Elvies yn coroni'r gwir Frenin ymhlith Brenhinoedd ond mae'n dal i fod digon o hwyl ar gael mewn lleoedd eraill hefyd.  Mae'r sawl sy'n noddi'r wŷl, Hi Tide, yn cynnal mwy na 100 o sioeau bychain ledled y dref mewn pum lleoliad gwahanol drwy gydol y penwythnos. Galwch i mewn i Harbour Lights Bar neu The Bayroom am gyfle i brofi gwir dalent lleol, heb i chi orfod gwario ceiniog. Mwynhewch fwyd poeth a diod oer cyn ymollwng i awyrgylch cyfeillgar, cyfarwydd a threulio'r noson yn dathlu gyda'r Presleys.

 5. Tafarndai perffaith Presley

Heb os, un o uchafbwyntiau'r ŵyl flynyddol yw'r awyrgylch wirioneddol unigryw. O'r tafarndai i orsafoedd yr heddlu, mae'r wŷl yn uno'r holl gymuned. Mae nifer o'r busnesau lleol yn  ymuno yn y digwyddiad drwy osod addurniadau a phethau cofiadwy megis baneri a phosteri yn ffenestri'r siopau mewn teyrnged i'r seren bop. Mae'r agwedd roc a rôl hon ar draws y dref yn golygu nad yw'r wŷl wedi'i chyfyngu i Theatr Pafiliwn y Grand yn unig, ond yn hytrach mae'n llifo allan i'r strydoedd ac yn parhau ymhell ar ôl i'r dynwaredwr Elvis olaf adael y llwyfan.

Elvis Fest 

Behind The Trees with Bridgend Hero Dawn Wood

Behind The Trees with Bridgend Hero Dawn Wood

If we could design the ultimate summer weekend, art, science, music and nature would certainly make the cut. Fortunately for visitors, Merthyr Mawr's new, boutique festival has done just that. Welcoming families to join scientific discussion, spoken word and modern folk music, Between The Trees brings a weekend of sheer delight to Bridgend County. From surprise acts to getting closer to nature, we spoke to the festival's organiser and founder Dawn Wood to find out all there is to know about our new favourite festival.

 

Screenshot 2019-08-08 At 14.55.42

 


Tell us a bit about Between The Trees
Between The Trees is a small and accessible family festival. We're not for profit, we simply want to reconnect people with nature and help them have a really good time while they do it. It's something families will go to every year, but it's not just about music. We've got everything from science and cooking to poetry and spoken word.

How did the idea for Between The Trees come about?
I work with art in primary education and my husband is a lecturer in biomedical science. We realised the way we were brought up is very different to the experiences young people are having now. We noticed too much screen time is having a negative impact on young, growing minds. We had a think about how we could help people engage with nature and Andrew did some research on how people could be healthier at a molecular level using outdoor activities. With our love of science and music, Between The Trees was born!

Your located in Merthyr Mawr - what makes it such a good location for a summer festival?
It's a magical place, incredibly beautiful and already has all the natural structures in place for a fantastic festival. It's such a unique location with sand based soil, a nature reserve and ancient trees all over. We decided to go for it and create a festival about everything we love - the music, the activities, the families. It was absolutely brilliant last year and the feedback we had was amazing. It went on for three days with local food suppliers and local businesses taking part too. It took off far better than we ever thought it would.

What do you love most about Bridgend as a destination?
It's such a welcoming county. I used to go to Ogmore By Sea as a child with my grandparents. Every Sunday they'd take me to Ogmore or Merthyr Mawr to get outside. Those places are particularly special to me - they are not far away and are totally unspoilt. Access is now better than ever and everywhere is so clean! You'll also find great independent cafes and businesses here. It's a positive , happy place to be with an inspiring environment. We love the area and we want to share it with everyone.

What can visitors expect from the festival this year?
We've got lots of incredible speakers coming to the festival this year. Marine biologist Lauren Isles will be discussing the impact of micro plastics on the ocean, Dr Alex Perkins will be discussing the science of sleep and Emma Hayhurst will be sampling the microbiome of the Merthyr Mawr forest and DNA profiling it to find out what's in the soil at Merthyr Mawr.

We've also got 25 different bands and musicians with six Welsh speaking musicians, a perma culture area, a harpist teaching the harp and vegan cooking demonstrations. We are also working in conjunction with Community Music Wales who are going to be hosting organised music sessions with students to create jam style music throughout the weekend.

If visitors can only come on one day, which day would you suggest?
Come on the Saturday 31st. The line up is incredible and we've got loads of day tickets left!

Adult Day ticket £20, Children (under 17) £5 and infants (under 4) £1
Weekend Adult tickets £70, Children £30, Infant £5

For more info on tickets to Between the Trees visit:
https://betweenthetrees.co.uk/tickets/

 

Between The Trees gyda'r arwres o Ben-y-bont ar Ogwr, Dawn Wood

Between The Trees gyda'r arwres o Ben-y-bont ar Ogwr, Dawn Wood

Pe baem ni'n gallu creu'r penwythnos gorau posibl yn yr haf, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn rhan ohono. Yn ffodus i'r ymwelwyr, mae gŵyl fwtîc newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yn union hynny.Mae Between The Trees yn dod â phenwythnos o lawenydd i Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gan groesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaethau gwyddonol, y gair llafar a cherddoriaeth werin fodern. O actau cyfrinachol i gipolwg agosach ar natur, siaradom â threfnydd a sefydlydd yr ŵyl, Dawn Wood, i gael gwybod popeth am ein hoff ŵyl newydd.

 

 

Screenshot 2019-08-08 At 14.55.42

 


Dywedwch ychydig wrthym am Between The Trees
Gŵyl fach a hygyrch i'r teulu yw Between The Trees. Mae'n ddigwyddiad di-elw a'r cyfan rydyn ni am ei wneud yw ailgysylltu pobl â natur a'u helpu i gael amser wrth eu bodd wrth wneud hynny. Dyma ŵyl y bydd teuluoedd yn mynd iddi bob blwyddyn, ond mae'n fwy na dim ond cerddoriaeth. Mae gennym ni bopeth o wyddoniaeth a choginio i farddoniaeth a'r gair llafar.

Sut cawsoch chi'r syniad am Between the Trees?
Dwi'n gweithio gyda chelf mewn addysg gynradd ac mae fy ngŵr yn ddarlithydd mewn gwyddoniaeth biofeddygol. Sylweddolom ni fod y ffordd y cawson ni ein magu yn wahanol iawn i brofiadau pobl ifanc heddiw. Sylwom ni fod gormod o amser o flaen sgrin yn cael effaith negyddol ar feddyliau ifanc sy'n tyfu. Meddyliom ni am ffyrdd y gallen ni helpu pobl i ymgysylltu â natur a gwnaeth Andrew rywfaint o ymchwil ar sut gallai pobl fod yn iachach ar lefel foleciwlaidd gan ddefnyddio gweithgareddau awyr agored. Gyda'n cariad at wyddoniaeth a cherddoriaeth, ganwyd Between The Trees!

Mae'r ŵyl ym Merthyr Mawr - pam mae'n lleoliad mor dda ar gyfer gŵyl haf?
Mae'n lle hudolus a phrydferth iawn ac mae eisoes ganddo'r holl seilwaith naturiol i gynnal gŵyl anhygoel. Mae'n lleoliad mor unigryw gyda phridd â sylfaen dywod, gwarchodfa natur a choed hynafol o gwmpas y lle. Penderfynom ni fynd amdani a chreu gŵyl sy'n ymwneud â phopeth rydyn ni'n gwirioni arno - cerddoriaeth, gweithgareddau, teuluoedd. Roedd hi'n wych y llynedd a chawson ni adborth anhygoel. Fe wnaeth yr ŵyl bara am dridiau gyda chyflenwyr bwyd lleol a busnesau lleol yn cymryd rhan hefyd. Roedd hi gymaint yn fwy llwyddiannus na'r disgwyl.

Beth ydych chi'n gwirioni arno fwyaf am Ben-y-bont ar Ogwr fel lle i ymweld ag ef?
Mae'n sir mor groesawgar. Roeddwn i'n arfer mynd i Aberogwr yn blentyn gyda fy mam-gu a thad-cu. Bob dydd Sul, bydden nhw'n mynd â fi i Aberogwr neu Ferthyr Mawr i gael awyr iach. Mae'r lleoedd hynny'n arbennig iawn i mi - dydyn nhw ddim yn bell i ffwrdd a does braidd dim wedi amharu arnynt. Mae'r mynediad yn well nawr nag erioed ac mae pob man mor lân! Mae caffis a busnesau annibynnol gwych yma hefyd. Mae'n lle cadarnhaol a hapus i fod ynddo gydag amgylchedd ysbrydoledig. Rydyn ni'n gwirioni ar yr ardal ac am ei rhannu gyda phawb.

Beth gall ymwelwyr ei ddisgwyl o'r ŵyl eleni?
Bydd llawer o siaradwyr gwych yn dod i'r ŵyl eleni. Bydd y biolegydd morol, Lauren Isles, yn trafod effaith microblastigau ar y môr, bydd Dr Alex Perkins yn trafod gwyddoniaeth cysgu a bydd Emma Hayhurst yn samplu microbïom coedwig Merthyr Mawr ac yn proffilio ei DNA er mwyn canfod beth sydd yn y pridd ym Merthyr Mawr.

Hefyd, bydd 25 o wahanol fandiau a cherddorion gyda chwe cherddor Cymraeg, ardal bermaddiwylliant, telynydd yn dysgu'r delyn ac arddangosiadau coginio fegan. Rydyn ni hefyd yn cydweithio gyda Cerddoriaeth Gymunedol Cymru, sy'n mynd i gynnal sesiynau cerdd wedi'u trefnu gyda myfyrwyr i greu cerddoriaeth arddull jamio drwy gydol y penwythnos.

Os mai dim ond ar un diwrnod y gall ymwelwyr ddod, pa ddiwrnod byddech chi'n ei awgrymu?
Dewch ddydd Sadwrn 31ain. Mae'r adloniant ar gyfer y dydd yn wych ac mae gennym ni lwyth o docynnau ar ôl!

£20 am docyn diwrnod i oedolyn, £5 i blant (o dan 17 oed) a £1 i fabanod (o dan 4 oed)
£70 am docynnau penwythnos i oedolion, £30 i blant a £5 i fabanod

Am fwy o wybodaeth am docynnau Between the Trees, ewch i:
https://betweenthetrees.co.uk/tickets/

Barking from bars to beaches: check out Bridgend's best dog-friendly spots this summer….

 

No family wants to leave their four-legged friend in the dog house this summer. Luckily, with a selection of charming local pubs, cafes and brilliant beaches, Bridgend County is the ideal host for dog-friendly destinations. Here are a few of our favourites that can be found across the county:

Paw-fect Pubs...

Farmers Arms in Nottage
Like many of our destinations, Farmers Arms in Nottage warmly welcomes furry companions to relax in the bar area of their classic pub. Enjoy a day out in the surrounding countryside and reward yourself with home-cooked food and real ales whilst your four-legged friend enjoys a well-deserved rest.
https://www.thefarmersarmsnottage.co.uk/

The Jolly Sailor in Newton
Unwind in The Jolly Sailor's bar, moments away from the mighty Merthyr Mawr sand dunes. Give your dogs the run-around amongst the rolling dunes before ending your adventures at the Jolly Sailor, where they'll happily provide hydrating refreshments for both you and your companion.

The Globe Inn, Porthcawl
Just a short walk from three of Porthcawl's wonderful beaches;  Newton Beach, Trecco Bay and Sandy Bay, you can pause for a pitstop at The Globe Inn. With welcoming old-school interiors, you and your pooch will feel perfectly at home in this classic establishment.
https://www.facebook.com/pages/The-Globe-Inn/168510599829887

Saltwater Inn, Porthcawl
Set besides Porthcawl marina, enjoy the nautical themes of the Saltwater Inn after a stroll overlooking the coastal views. Be sure to tuck into a pint of Saltwater Hop - 10% of every pint sold goes directly to the Porthcawl RNLI.
www.saltwaterinn.co.uk

Canine-loving cafes…


Potting Shed, Newton
Feed your hunger with light bites at the dog-friendly cafe tucked away in Newton, Porthcawl. The Potting Shed offers a variety of deli dishes that you can enjoy while your best friend relaxes at your side.

Coffi and Co, Porthcawl Harbour
Located in the iconic Jennings Building, sandwiched between the marina and the sea, head to Coffi & Co to indulge in Coffee, their iconic Coffi-Cocktails and fresh food. Soak up the summer sun and seaside views with man's best friend outside on terrace deckchairs.
coffico.uk/locations/porthcawl

Pet-friendly afternoon tea (and a workout)
And for the ultimate dog-friendly break there's the Coed y Mwstwr Hotel which, on top of dog-friendly rooms for overnight stays, are now offering a doggy afternoon tea. Pamper your pet with an afternoon of indulgence with this menu featuring a homemade some doggy delights including bacon and peanut butter bone biscuits and salmon & sweet potato brownies.

And if they've overindulged, the hotel is now also home to a pup agility course where they'll be able to work off those extra calories.

 

Dog-friendly beaches...

Newton Bay Beach
Unlike the neighbouring Rest Bay, dog owners will rejoice over being able to visit Newton Bay throughout the summer months. Walk along the sandy beach of Porthcawl's easterly bay which ends at Newton Point. Positioned beside the iconic Merthyr Mawr sand dunes, this area is a great destination to unwind and appreciate the coastal air.

Sker Beach
Kenfig Sands (known locally as Sker Beach) is the most westerly of Porthcawl's beaches and is only accessible by walking from Rest Bay or the Kenfig National Nature Reserve. Generally sandy and flat, it is mostly used by locals, making it one of the quieter beaches in Porthcawl and dogs are allowed year round.

Pink Beach
A 15-minute walk from Rest Bay, Porthcawl's quieter beach is popular with locals and surfers; it has a steep pebble bank down to the golden sand. The rocks at the top of the beach have a unique pink marbling effect - hence the name Pink Bay.

And finally… a photoshoot for your pooch!
Bryngarw Country Park have teamed up with Katrina Bartlett Media to offer a full day of doggy photo shoots on 2nd August. For just £5 you'll get a ten minute mini-shoot either at the indoor pop-up studio or outside if the weather allows. You'll receive one edited digital image of your pooch with extra shots also available.
http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/

 

Bridgenddog