The goings on in and around Bridgend

New Year, New You

New Year, New You: Explore the world of Bridgend wellness 

This January marks not only the start of a new year but also the start of a new decade, making it the perfect time to jump into the world of Bridgend's wellness. From leg-burning sand dune assents to stress-relieving nature reserve saunters, read on to uncover your ideal outdoor activity. 

Porthcawl 10k Blog Post


Splash your way into a clear mind at Porthcawl's new watersports centre 

With the much-anticipated opening of Porthcawl's £1.5 million watersports centre, hitting the waves in the name of health has become much easier. Not only does surfing release feel-good endorphins and decrease stress, but it also improves both physical and mental wellbeing, making it one of the best ways to kickstart your 2020 transformation. All you need is a splash of bravery and Porthcawl Surf School will help you with the rest. Get to grips with your board through with the choice of a two-hour lesson, development coaching or an intensive course all with wetsuits and equipment included. 


Save your wallet and your wellness with mindful walks on the Wales Coast Path

Saveon a gym membership with low-impact exercise on Wales Coast Path's new mindful walk itineraries. Collect your thoughts and stretch your legs along the NEW mindful walk through Kenfig National Nature Reserve. Carve your own route and distance on the winding network of footpaths which carve through the rich landscape of dunes and around the circumference of the tranquil lake. Combine exercise and wildlife by spotting flora and fauna such as rare orchids, colourful insects and an array of birdlife.  


Find your inner-calm with wildlife spotting at Parc Slip Nature Reserve 

With new and exciting improvements developing at Parc Slip, find the new you with mindful wildlife spotting at the nature reserves brand new pond. Recent studies in ecotherapy show that spending time amongst nature and partaking in outdoor activities decreases stress levels and helps alleviate symptoms of anxiety and depression. Immerse yourself in nature this month by learning about local flora and fauna such as dragonflies, great crested newts, harvest mice and birds of prey. 


Par-fect your swing at the number one golf club in Wales 

With the Woman's Open set to be held at Bridgend's very own Royal Porthcawl Golf Club in 2021, get inspired to head to the greens, perfect your swing and soak up those sea views in one clean sweep. Recognised as the number one golf club in Wales, visitors can enjoy a varied 18 hole course throughout the winter months before heading back to a quality accommodation for some well-deserved pampering - we're thinking an afternoon tea and sauna/steam room session at the Coed y Mwstwr Hotel... 


Get fighting fit with leg-burning running routes through Merthyr Mawr Sand Dunes 

Feel the burn by conquering Europe's second-highest sand dune with challenging cross country runs through Merthyr Mawr dunes. Jog along the beach, cross rocky crags and tackle the infamous 200ft big dipper for a free, low-impact, high-intensity workout. Choose from a selection of marked paths that guides runners through the reserve. Take the half-mile route from Candleston car park to reach the sandy summits or alternatively, stretch your legs on the scenic one-mile beach trail. 


Drop unwanted extra pounds by pedalling across the county 

Travel through deep forests, rolling valleys and seaside stretches with tranquil cycling trails across the county. Decrease your stress levels, improve your cardio capabilities and explore the natural landscapes of South Wales. Soak up the scenery of the Garw Valley with rides from Bryngarw Country Park to Blaengarw. The gentle, eight-mile route is the perfect entry outing with the added bonus of no traffic. 

Experienced cyclists can push the limits with Darren Fawr Mountain Bike Trails. Take on the 3.2km adrenaline busting Gellideg route, made up of a leg-burning climb to test the fittest, natural quarry and thrilling descent for speed and terrain.

 


Blwyddyn Newydd, Adduned Newydd

Blwyddyn Newydd, Adduned Newydd: Archwilio byd llesiant Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd, ond dechrau degawd newydd hefyd, a dyma'r amser perffaith i wella eich llesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ymarfer cyhyrau'r coesau drwy ddringo'r twyni tywod i fynd am dro hamddenol mewn gwarchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddod o hyd i'r gweithgaredd awyr agored sy'n berffaith i chi.

 

Porthcawl 10k Blog Post

 

 

Ewch ati i adfywio'r meddwl yng nghanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl

Gydag agoriad hir ddisgwyliedig canolfan chwaraeon dŵr Porthcawl gwerth £1.5miliwn, mae taro'r tonnau er lles iechyd wedi dod yn haws fyth. Nid yn unig mae syrffio yn rhyddhau endorffinau da ac yn lleddfu straen, mae hefyd yn gwella llesiant corfforol a meddyliol, gan ei wneud yn un o'r ffyrdd gorau i ddechrau eich trawsffurfiad yn 2020. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw ychydig o ddewrder a bydd Ysgol Syrffio Porthcawl yn eich helpu â'r gweddill. Cydiwch yn eich bwrdd a dewiswch naill ai gwers dwy awr, hyfforddiant datblygu neu gwrs dwys, a phob un yn cynnwys siwt wlyb ac offer yn barod ar eich cyfer.

 

Rhowch eich waled o'r neilltu a mwynhewch deithiau cerdded llesol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Does dim angen talu am aelodaeth   â chanolfan hamdden - gwnewch ymarfer corff ysgafn drwy ddilyn amserlenni cerdded newydd Llwybr Arfordir Cymru er mwyn tawelu'r meddwl. Rhowch drefn ar eich meddyliau ac ymestynnwch eich coesau ar hyd y daith gerdded lesol NEWYDD drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Dewiswch eich llwybr a phellter eich hun ar y llwybrau cerdded troellog sy'n treiddio drwy'r dirwedd gyfoethog o dwyni ac o amgylch y llyn heddychlon. Ceisiwch gyfuno ymarfer corff â bywyd gwyllt drwy ddod o hyd i ffawna a fflora megis tegeirianau prin, trychfilod lliwgar ac amrywiaeth o adar.

 

Dewch o hyd i dawelwch meddwl drwy ddarganfod bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip 

Gyda datblygiadau newydd a chyffrous yn mynd rhagddynt ym Mharc Slip, mae cyfle i chi adfywio'r meddwl drwy wylio'r bywyd gwyllt ym mhwll newydd sbon y warchodfa natur. Mae astudiaethau diweddar mewn eco-therapi yn dangos bod treulio amser ymhlith natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored yn lleddfu straen ac yn helpu i gael gwared ar symptomau o bryder ac iselder. Ymgollwch ym myd natur y mis hwn drwy ddysgu am ffawna a fflora lleol megis gweision y neidr, madfallod y dŵr, llygod y cynhaeaf ac adar ysglyfaethus.

 

Perffeithiwch eich sgiliau ar gwrs golff gorau Cymru

Wrth i baratoadau fynd rhagddynt ar gyfer cynnal Cystadleuaeth Agored y Merched yng Nghlwb Golff Royal Porthcawl yn 2021, ewch ati i berffeithio eich sgiliau a mwynhau'r golygfeydd ysblennydd o'r môr ar yr un pryd. Caiff ei gydnabod fel y clwb golff gorau yng Nghymru, lle gall ymwelwyr fwynhau cwrs 18 twll amrywiol drwy gydol  y gaeaf cyn dychwelyd i westy moethus i ymlacio'n llwyr - te pnawn a sesiwn yn y sawna neu'r ystafell stêm yng ngwesty Coed y Mwstwr, efallai...

 

Teimlwch yr adrenalin yn llifo ar y llwybrau rhedeg heriol ar hyd Twyni Tywod Merthyr Mawr.

Ewch amdani drwy ddringo ail dwyni tywod uchaf Ewrop a rhowch gynnig ar gyffro'r llwybrau rhedeg ar hyd twyni Merthyr Mawr. Lonciwch ar hyd y traeth, croeswch lwybrau caregog, a rhowch gynnig ar y 'Big Dipper' enwog sy'n 200 troedfedd o uchder a bydd hyn yn rhoi sesiwn ymarfer corff heriol i chi yn rhad ac am ddim! Dewiswch o blith casgliad o lwybrau wedi'u marcio sy'n arwain rhedwyr drwy'r warchodfa. Dewiswch y llwybr hanner milltir o faes parcio Candleston i gyrraedd y copaon tywodlyd neu fel arall, cerddwch ar hyd llwybr golygfaol un filltir y traeth.

 

Mwynhewch yr atyniadau sydd gan y sir i'w cynnig ar gefn beic

Teithiwch drwy goedwigoedd dwfn, drwy gymoedd hardd ac ar hyd glan y môr gyda llwybrau beicio hamddenol ar draws y sir.    Ewch ati i leddfu straen a gwella eich ffitrwydd drwy archwilio tirwedd naturiol De Cymru. Mwynhewch olygfeydd Cwm Garw gyda llwybrau beicio o Barc Gwledig Bryngarw hyd at Flaengarw. Mae'r llwybr hamddenol hwn sy'n wyth milltir o hyd yn berffaith ar gyfer beicwyr newydd a does dim traffig ar hyd y ffordd chwaith sy'n fantais ychwanegol.

 Gall beicwyr mwy profiadol roi cynnig ar lwybrau beicio mynydd y Darren Fawr. Heriwch eich hun ar lwybr cyffrous 3.2km Gellideg, sy'n cynnwys dringfa serth a fydd yn siŵr o roi prawf ar y mwyaf heini, chwarel naturiol, a disgyniad cyffrous sy'n cynnig cyflymder a thir heriol.

Teithiau cerdded a llesiant ledled Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

Teithiau cerdded a llesiant ledled Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae'n bryd cael gwared â'r tinsel, mentro y tu allan a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda chwech o deithiau cerdded gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae tystiolaeth fod cerdded yn gwella llesiant corfforol a meddyliol: dyma'n union yr hyn sydd ei angen ar ôl straen y Nadolig. P'un a ydych yn bwriadu dringo copâu cymoedd y de neu yn un sy'n hoff o fynd am dro hamddenol gyda'r teulu o gwmpas parciau gwyllt, mae'r cyfan i'w brofi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

 

S3Advertising -Your Porthcawl -Trecco _Bay _Beach -6

 

1. Crwydrwch i fyny bryniau Cwm Ogwr

Dringwch lethrau Llwybr Cwm Ogwr o Abercynffig i Nant-y-moel ar lwybr tawel i gerddwyr a beicwyr sy'n 12.3km o hyd. Gyda golygfeydd rhyfeddol, pentrefi bach prydferth a choetiroedd o'i gwmpas, mae ardal naturiol Cwm Ogwr yn lle perffaith i ddianc iddo ar ôl bwrlwm y Nadolig. Cadwch lygad allan am hen ragfuriau'r rheilffyrdd, sef symbolau hynafol treftadaeth locomotif a mwyngloddio'r ardal. | www.sustrans.org.uk

 

Lefel | Cymedrol - Anodd

Pellter | 12.3km

 

2. Cymerwch gipolwg y tu mewn i byllau, crwydrwch trwy'r gwlyptiroedd ac ewch amdani ym Mharc Slip

Cymerwch seibiant ar ôl y Nadolig a gadewch i'r plant fynd yn rhydd gydag anturiaethau ledled Gwarchodfa Natur Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Parc Slip. Yn y warchodfa, sy'n ymestyn dros 300 erw, cewch ddarganfod byd gwyllt dirgel yr holl rywogaethau sy'n byw yno. Os byddwch yn lwcus, cewch weld llygod yr ŷd yn y glaswellt neu gyfle wrth edrych i fyny i weld cornchwiglen hardd yn hedfan uwchben ei chynefin ar y gwlyptiroedd. Gallwch chi a'ch teulu grwydro pob cornel o'r warchodfa gan ddefnyddio un o'r llwybrau sy'n addas i blant ac sydd o fewn 10km o lwybrau troellog. Cewch gipolwg ar lygod yr ŷd, brogaod yn y pyllau neu adar preswyl yn yr awyr, fel crëyr, hwyaid gwylltion a chornchwiglod y gwlyptiroedd. Ar ôl hynny, gall y plant fwynhau siocled poeth yn y siop goffi gwbl hygyrch ar y safle. | www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre

 

Lefel | Hawdd - Cymedrol

Pellter | hyd at 9.5km

 

3. Trechwch felan y gaeaf ac ewch am dro ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ewch allan i'r awyr agored am dro gaeafol ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw. Cewch ymlacio i sŵn yr afon yn llifo wrth i chi gerdded i lawr ochr ddwyreiniol y parc ar lwybr tawel dwy filltir o hyd sy'n plethu trwy'r parc, sydd wedi ennill gwobr y Faner Werdd. Gyda 100 a mwy o erwau o dir gwarchodedig i'w crwydro, cewch ddewis o blith coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac ardaloedd chwarae addas i'r teulu er mwyn i chi fwynhau'r awyr agored. Ar ôl hynny, mwynhewch ddiod boeth yn y siop goffi ar y safle. | www.bryngarwcountrypark.co.uk/cy/

 

Level | Hawdd

Pellter | hyd at 3.5km

 

4. Crwydrwch i fyny ac i lawr y bryniau o gwmpas tawelwch Parc Calon Lân

Dechreuwch eich taith gerdded yn nhawelwch Parc Calon Lân, sy'n gartref i nentydd swynol, llyn prydferth a cherfluniau diddorol. Ac yntau wedi'i enwi ar ôl yr emyn Cymraeg, cewch bleser wrth glywed cân yr adar wrth i chi grwydro'r parc. Ewch ar y llwybr cylch 9km o hyd sy'n tywys cerddwyr i ranbarth uchaf y cwm a thrwy goedwigoedd. Darganfyddwch safleoedd diddorol fel rhaeadrau byrlymus wrth iddynt garlamu i lawr y bryniau yn ogystal â gweddillion cyn-gymunedau glo. | www.inspirock.com/united-kingdom/bridgend

 

Lefel | Heriol

Pellter | hyd at 9km

 

5. Crwydrwch drwy dwyni tywod ail fwyaf Ewrop ym Merthyr Mawr

Y gaeaf hwn, ewch am dro trwy dwyni tywod rhyfeddol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr gyda llwybrau troellog sy'n ymestyn dros 840 erw. Cewch ddewis o blith amrywiaeth o lwybrau clir sy'n plethu trwy'r dirwedd. Cewch ymarfer corff go dda wrth ddringo llethrau enwog y Trochwr Mawr, y twyni tywod mwyaf yng Nghymru, sydd hanner milltir o bellter ar lwybr o faes parcio Tregantllo. Fel arall, mwynhewch y golygfeydd o'r môr gyda'r llwybr un filltir o hyd i'r traeth, sy'n tywys cerddwyr ar hyd yr arfordir anhygoel. | www.gps-routes.co.uk/routes/home.nsf/RoutesLinksWalks

 

Lefel | Cymedrol i heriol

Pellter | Llwybr y Grib (o faes parcio'r Drenewydd yn Notais) 4km, Llwybr y Traeth (o faes parcio Tregantllo) 1.5km, Llwybr y Trochwr Mawr (o faes parcio Tregantllo) 1km

 

6. Rhowch hwb i'ch iechyd ar yr arfordir

Cymerwch seibiant gyda thaith adfywiol ar lan y môr rhwng Pink Bay a Rest Bay ym Mhorthcawl, a honno ar Lwybr Arfordir Cymru. Canolbwyntiwch ar eich llesiant gyda chyfuniad o aer y môr ac ymarfer corff ysgafn, sy'n ddelfrydol i drechu pwysau'r holl fins peis dros y Nadolig. Mae'r daith rhwng y ddau fae yn edrych dros wyrddni cwrs golff Royal Porthcawl, y traeth caregog a'r môr glas. Mae'r llwybr pren hygyrch yn galluogi i bobl o bob oedran fwynhau llwybr yr arfordir, gyda nifer o feinciau ar gyfer ymlacio ac ymdrochi yn y golygfeydd. | www.walescoastpath.gov.uk

 

Level | Hawdd

Pellter | 1.25km

 

Walks and Wellness across Bridgend

Walks and Wellness across Bridgend

It's time to shake off the tinsel, step outside, and enjoy the refreshing winter air with 6 of Bridgend County's best breathtaking walks. Walking has been proven to improve both physical and mental wellness: Exactly what you need after the stress of Christmas. Whether you are looking for a leg-busting ascent into the heights of the Welsh valleys or simply fancy a family ponder around wild parklands, it can be found in Bridgend County.


S3Advertising -Your Porthcawl -Trecco _Bay _Beach -6

1. Hike the rolling hills of Ogmore Valley
Ascend the sloping heights of Ogmore Valley Trail on a stretching trail from Aberkenfig to Nant-y-Moel using a 12.3km peaceful walking and cycle path. Surrounded by the dramatic views, quaint villages and nearby woodlands, the valley of Ogmore's natural surroundings make it the idyllic escape after the Christmas rush. Keep your eyes peeled for the odd rusted railway ramparts, ageing symbols of the area's locomotive and mining heritage. |
www.sustrans.org.uk

Difficulty | Medium - Hard
Distance | 12.3km

2. Peep inside ponds, wander through wetlands and run wild at Parc Slip
Dust off the Christmas cobwebs and let the kids run wild with adventures across Parc Slip Wildlife Trust Nature Reserve. Spanning over 300 acres, wander through the reserve to discover the secret wild world of the species who call it home. Spy the elusive harvest mouse nestled amongst the grass, or look skyward for the chance to spot the beautiful lapwing flying above its wetland habitat. You and your family can explore every corner of the reserve using one of the child-friendly routes within 10km of twisting paths. Spy the elusive harvest mouse, peep into ponds to spot frogs or look skywards to see resident birdlife such as heron, mallards and the wetland lapwing. Afterwards, treat the little ones to a hot chocolate in the comfort of the fully-accessible on-site coffee shop. |
www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre

Difficulty | Easy - Medium
Distance | up to 9.5km

3. Beat the winter blues with ambles along the banks of the river Afon Garw at Bryngarw Country Park
Escape to the outdoors for a winter amble along the banks of the river Afon Garw at Bryngarw Country Park. Relax to the sounds of the flowing river as you walk down the eastern end of the park on a tranquil 2-mile route weaving through the Green Flag award-winning park. With over 100 acres of protected land to explore, choose from native woodlands, formal gardens and family-friendly play areas to stretch your legs. Afterwards, grab a warming hot-drink in the comfort of the on-site coffee shop. |
www.bryngarwcountrypark.co.uk

Difficulty | Easy
Distance | up to 3.5km

4. Wander the hills surrounding the peaceful Parc Calon Lan
Start your walk in the peaceful parc Calon Lan, home to trickling streams, a pleasant lake and interesting sculptures. Named after the famous welsh hymn of the same name, find pleasure in hearing the birdsongs as you explore the parklands. Take the circular 9km walk which leads explorers into the upper region of the valley and through forested woodlands. Discover interesting sites such as quaint bubbling waterfalls as they speed downhill and the remains of former coal mining communities. |
www.inspirock.com/united-kingdom/bridgend

Difficulty | Strenuous
Distance | up to 9km

5. Explore Europe's second-largest sand-dunes with seasonal saunters around Merthyr Mawr
Take a stroll through the impressive sand-dunes of Merthyr Mawr National Nature Reserve with twisting paths which stretch a total area of 840 acres during the wintery off-season. Choose from a variety of clearly marked trails which weave through the terrain. Put your leg muscles to the test by ascending the in-famous slopes of 'The Big Dipper', the largest sand-dune in Wales which can be reached on a half a mile route from Candleston car park. Alternatively, enjoy the seaside views with the one-mile beach walk which guides walkers along the scenic coast. |
www.gps-routes.co.uk/routes/home.nsf/RoutesLinksWalks

Difficulty | Moderate to strenuous
Distance | Ridge Walk (from Newton car park) 4km, Beach Walk (from Candleston car park) 1.5km, Big Dipper Walk (from Candleston car park) 1km.

6. Boost your health with coastal hikes
Press the reset button with a revitalising seaside walk between Porthcawl's Pink and Rest bays along the Wales Coast Path. Focus on your wellbeing with the winning combination of sea air and low impact exercise, ideal for combatting those extra mince pies. The journey between the two bays overlooks the pristine greens of the Royal Porthcawl Golf Course, the pebbled beach and the blue sea. The accessible boardwalk allows all ages to enjoy the coastal path, including a number of benches for relaxing and taking in the scenery. |
www.walescoastpath.gov.uk

Difficulty | Easy
Distance | 1.25km

How to make the most of Porthcawl’s independent shopping scene

How to make the most of Porthcawl's independent shopping scene  


Recognised as one of the UK's surf hotspots, adored for its long sandy beaches and world-famous Elvis Fest, it's easy to forget that the picture-perfect town is home to friendly streets bursting with fascinating independent shops to discover.

Porthcawl's construction as a town began in the early 19th century when it was decided to build a new harbour to service the expanding coal and iron industries of the South Wales Valleys. A lot has changed since then, now you can treat yourself to fresh Welsh produce from the local deli, or maybe reinvigorate your wardrobe with the season's sharpest apparel from one of the many boutiques dotted around the town.  


Rediscover your passion for independent fashion 

Head to Well Street, located only moments from the Esplanade, to find The Closet, a boutique shop ideal for finding your new favourite piece from the carefully curated collection of outfits available. If you're looking for luxury jewellery, KoKo's is the best place in town. Offerings a wide selection of independent jewellery makers, including the owner Sophie's own brand, you will fall in love with the sparkling amethyst rings and delicate floral necklaces. No Porthcawl shopping spree would be complete without a stop at Divine , a home for bright and colourful accessories and the winner of Bridgend's Independent Retailer 2013. 


Here, we reduce, re-use and recycle 

Not only is Porthcawl a haven for independent shops, but it is also waving the Eco flag with amazing ambitions to make Porthcawl a plastic-free town. In a collaboration between Bridgend County Borough Council, Porthcawl Town Hall and Surfers against Sewage, many of the local businesses across the town are committing to reducing major single-use plastics such as straws, bottles and cutlery - so you can shop with a clean conscious! 


Take a break with Welsh cakes and waterside wanderings

There are few smells as pleasant as freshly baked bread and fresh coffee, so take a break after your shopping spree and grab a bite to eat at some of Porthcawl's best foodie break spots. Known locally as an Aladdin's cave of food, Home & Colonial Fine Foods bakes 60% of its produce on-site each day, selling everything from home-made pies to slow-roasted meats. Refuel with one one of their best-selling Welsh cakes and steaming coffee from the iconic Porthcawl Grand Pavilion Cafe which is best enjoyed with seaside views. 


Did you know: Porthcawl is only a 40-minute drive to Cardiff, and 32 minutes from Swansea, making it easily accessible for a weekend day trip. 


A sweet treat to curve the cravings 

Fancy something sweet? Porthcawl is brimming locally made with sugary delights. If you are a chocoholic, Maple Confectionary is your heaven. Selling treats for every occasion, find luxury gift boxes, totally edible animals, Welsh goodies and even chocolate pizzas! If you are feeling extravagant, Coffi Co. Choose from moreish creations such as the cookies and cream cappuccino, the curly wurly latte and the chocolate orange hot chocolate.   


Step back in time...

The most influential family in the expansion of Porthcawl was the Brogdens from Sale, Manchester. The Brogdens were instrumental in linking Porthcawl to the iron and coal mining communities of the valleys by rail. The Brogden family visualised Porthcawl as a fashionable seaside resort as well as a thriving port for the export of coal. The main shopping area is centred around John street, just a pebbles throw from the esplanade. We now believe John Street is named after John Brogden!

A gift from the heart (and Porthcawl) 

Share a bit of Porthcawl with your friends and family back home by seeking out something special from one of the town's gift stores. In addition to its endless selection of sweets, Maple's also offers gifts for everyone, from the coffee lover to the tech wizz.   

 

Decompress with a locally-sourced dinner

Much like the rest of the town, Porthcawl doesn't lack for a range of unique spots to spend the evening enjoying a much-earned dinner and drink. For more-ish Mediterranean dishes, visit Isabella's Brasserie and try a selection of fresh fish, shellfish and meat tapas. Alternatively, head to Dockside Bar and Grill for a high-quality steak, locally sourced from Rosedew Farm in the Vale of Glamorgan and recognised for their superb flavours and tenderness.

 

Coffi _co

For further inspiration and local knowledge on shops, cafes and restaurant throughout Porthcawl, visit Experience Porthcawl at www.experience-porthcawl.com