The goings on in and around Bridgend

Ogmore Valley

Eich canllaw ar gyfer: Cwm Ogwr

Archwiliwch dreftadaeth leol, diwylliant cymunedol deniadol a phrydferthwch naturiol syfrdanol - treuliwch ddiwrnod yn archwilio Cwm Ogwr drwy'r hwb a llwybr treftadaeth NEWYDD. 

Yn dilyn adnewyddiadau diweddar i'r Neuadd Goffa, mae dogfennau, lluniau ac erthyglau hanesyddol heb eu cyffwrdd wedi eu trawsnewid i lwybr sy'n estyn hyd y cwm golygfaol. Cerddwch y llwybr neu ewch ar ei hyd ar gefn eich beic er mwyn darganfod hanes lleol, lleoedd diwylliannol a'r fflora a ffawna sydd wedi ymgartrefu yng Nghwm Ogwr.

Gan ddechrau ar y brig, darganfyddwch un o'r lleoedd gorau i dynnu llun yn ne Cymru, sef heol Bwlch-y-clawdd ar ben uchaf Cwm Ogwr. Yng nghysgod Mynydd y Bwlch, mae'r heol hon â'i bachdroeon tynn yn fan poblogaidd ar gyfer mwynhau golygfeydd ysgubol ac awyr iach. 

Yn agos at Nant-y-moel…

Ym mynwes y llethrau o dan y Bwlch ceir pentrefi Nant-y-moel a Chwm Ogwr, sef y pentref cyntaf yng Nghymru i gael goleuadau stryd trydanol ac o ble y daeth y siopau cyffredinol Gwalia, sydd wedi cael eu hailadeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan. Yn ganolfannau diwydiannol yn eu hamser, mae'r ddau bentref yng nghanol cefn gwlad ysblennydd lle ceir cyfleoedd cerdded ardderchog.

Ymlwybrwch o bentref Nant-y-moel i lawr trwy Princetown tuag at ddyfroedd cyflym afon Ogwr.

Wrth i chi basio trwy Princetown…

Wrth i chi barhau i ymlwybro trwy'r cwm, cadwch lygad allan am y garreg ffederasiwn enwog, sef safle coffa pwysig ar gyfer mwyngloddwyr y cwm. Edrychwch tua'r wybren am gyfle i gael cipolwg o adar ysglyfaethus Cymru fel y barcud coch a'r hebog tramor, sy'n esgyn ymhell uwchben rhannau uchaf afon Ogwr.

Ger Melin Ifan Ddu…

Wrth i chi ddisgyn i waelod y cwm, gwnewch eich ffordd trwy Pantyrawel heibio i'r arwyddbost eiconig Gradd II tuag at fan cyfarfod afon Ogwr ac afon Ogwr Fach. Croeswch dros bontydd y Frithwaun, sef tri man croesi y mae un ohonynt yn dyddio'n ôl i'r unfed ganrif ar bymtheg ac a fu'n un o'r ddwy heol wreiddiol ar draws y fro.

Awgrym am seibiant… Caffi'r Black Mill Riverside

Mynnwch rywbeth i'w fwyta yn y Black Mill, sef caffi clyd sy'n eco-ymwybodol ac sydd wedi'i fynwesu yng nghanol pentref prydferth Melin Ifan Ddu. Cewch flas ar gynnyrch organig ffres mewn brecwast a goginiwyd gartref, prydau cinio ysgafn a chacennau danteithiol. Mae'r caffi mewn lle delfrydol wrth ymyl afon Ogwr, felly eisteddwch yn gyfforddus ac ymgollwch. 

Awgrym am seibiant… Llangeinor Arms

Cymerwch seibiant o'ch antur gyda phryd o ginio tafarn traddodiadol yn y Llangeinor Arms, sy'n fawr o dro ar eich traed neu mewn car o Felin Ifan Ddu. Ymgollwch yng ngolygfeydd panoramig y cymoedd a'r pentref oddi tanoch a mwynhewch ddiod braf ar deras yr ardd. Wedi'i lleoli hefyd yng nghanol ardal gadwraeth Llangeinwyr mae eglwys Sant Cein, sef eglwys blwyf Llangeinwyr, a gafodd ei hadeiladu gan y Normaniaid ac sydd wedi'i lleoli ar safle treftadaeth Cristnogol sy'n dyddio o ddechrau'r chweched ganrif. 

O droed y cwm…

Crwydrwch o gwmpas Tŷ Bryngarw a Pharc Gwledig Bryngarw, sy'n ei amgylchynu ar droed y cwm. Gyda 100 a mwy o erwau o dir gwarchodedig i'w crwydro, cewch ddewis o blith coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac ardaloedd chwarae addas i'r teulu er mwyn i chi fwynhau'r awyr agored. 

Awgrym am seibiant… Ystafell de Cedars

Cipiwch ddiod boeth i'ch cynhesu yn amgylchedd clyd ystafell de Cedars, lle cewch gynnyrch tymhorol sy'n ffres ac yn lleol. Mae Cedars yng nghanol Parc Gwledig Bryngarw, wedi'i amgylchynu gan goetir naturiol a llu o fywyd gwyllt.

garethsphotography

Your Guide To: Ogmore Valley

Your Guide To: Ogmore Valley

Explore local heritage, charming community culture and breathtaking natural beauty - spend a day exploring Ogmore Valley with the NEW Heritage hub and trail.

Following recent renovations for The Memorial Hall, previously untouched documents, photos and historic articles have been transformed into a route spanning the length of the scenic valley. Walk or cycle the route to discover local history, cultural sites and the flora and fauna that call Ogmore their home.
Starting at the peak, discover one of South-Wales' photography hotspots, the Bwlch Pass on the head of Ogmore Vale otherwise known as Cwm Ogwr in Welsh. Dominated by the Bwlch Mountain, the roller-coaster hairpin road is a popular spot for sweeping views and fresh air.

Near Nant-y-Moel...
Nestled below the Bwlch are the villages of Nantymoel, and Ogmore Vale, which was the first village in Wales to have electric street lighting and whose Gwalia grocery stores have been rebuilt at the St Fagans National Museum of History. Once centres of industry, both villages now nestle in superb countryside with excellent walking.
Wander from the village of Nant-y-Moel downwards through Princetown towards the fast flowing waters of Ogmore river.

When passing through Princetown...
As you continue the weaving walk through the valley, keep an eye out for the famous federation stone, an important memorial site for the miners of the valley. Look to the skies for the chance to spot British birds of prey such as the Red Kite and Peregrine Falcon which soar far above the upper reaches of the Ogmore River.

Did you know?
Local areas, Braich-yr-hydd means 'the mountain spur of the stag' and much like 'Carn-yr-hyddod' and 'Ton-yr-hyddod' all refer to the past presence of Red Deer in the area.

By Blackmill...
As you descend into the base of the valley, journey through Pantyrawel past the iconic Grade II listed finger post towards the meeting point of River Ogmore and Ogwr Fach. Cross the Pont y Frithwaun Bridges, three crossing points, one of which dates back to 16th century and was one of the original two roads across the area.

Pit-stop suggestion… The Black Mill Riverside Cafe
Have a bite to eat at Blackmill, an eco-conscious cosy cafe nestled in the heart of the picturesque village. Sample fresh organic produce in home-made breakfasts, light lunches and decadent cakes. Ideally located adjacent to the River Ogmore, sit back and indulge
Pit-stop suggestion… Llangeinor Arms
Take a rest from your adventure with a traditional pub lunch at the Llangeinor Arms, a short walk or drive from Blackmill. Soak up the panoramic views of the valleys and village below with a refreshing drink on the garden terrace. Also set in the midst of the Llangeinor conservation area, St Cein is the parish church of Llangeinor, a Norman-built church situated on an early 6th century Christian heritage site.

From the valley's foot...
Explore Bryngarw House and surrounding Bryngarw Country Park at the foot of the Valley. With over 100 acres of protected land to explore, choose from native woodlands, formal gardens and family-friendly play areas to stretch your legs.

Pit-stop suggestion… Cedars Tearoom
Grab a warming hot-drink in the comfort of Cedars Tearoom, serving seasonal products that are fresh and local. Situated in the heart of Bryngarw Country Park, surrounded by natural woodland and an abundance of wildlife

garethsphotography

Image - garethsphotography

Pum syniad gwych ar gyfer y dêt perffaith ar Ddydd San Ffolant

Pum syniad gwych ar gyfer y dêt perffaith ar Ddydd San Ffolant

 

Yn ei chael hi'n anodd dangos eich teimladau at rywun arbennig?

Dangoswch eich cariad drwy grochenwaith Cymreig unigryw, gwyliau rhamantus neu hyd yn oed olygfeydd gefn ceffyl yn syth allan o ffilm. Dewch o hyd i'ch fersiwn berffaith o Ddydd San Ffolant gyda phum dêt gorau Pen-y-bont ar Ogwr...

 

25 Jan 1

 

I'r sawl sydd am… greu atgof cadarn o'u cariad

Beth am greu atgof cadarn o'ch cariad  drwy grefft hanesyddol  crochenwaith gyda chomisiynau wedi'u personoleiddio yng nghrochendy sefydledig hynaf Cymru, Crochendy Ewenni. Ar gyrion pentref Ewenni y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr, mae'r crochendy  bach hwn dan ofal y teulu wedi bod yn cynhyrchu crefftau priddwaith prydferth ers wyth cenhedlaeth. Dyma gyfle i ddathlu'ch cariad ar Ddydd San Ffolant eleni drwy gomisiynu naill ai mwg, powlen neu fâs i'w grefftio'n unigryw ac â gofal gan grefftwyr lleol mewn lleoliad lle mae'r gelf yn dyddio'n ôl i 1427. Fel arall, beth am brynu anrheg o'r galon o un o siopau annibynnol niferus Porthcawl? Dewch o hyd i anrheg arbennig megis set o lwyau caru o'r Welsh Gift & Craft Shop.

 

I'r sawl sydd am… farchogaeth tua'r machlud haul

Cewch chi a'ch cariad farchogaeth heibio cestyll hynafol, trwy'r cymoedd glas ac ar draws y traethau euraidd wrth i'r tonnau daro ar y lan ar deithiau dramatig gyda  Chanolfan Farchogaeth Fferm Aberogwr. Yn cychwyn ger adfeilion eiconaidd Castell Aberogwr a'i gerrig camu hudolus, gallwch ymdroelli wrth ymyl eich partner ar daith ddwy awr o hyd i lawr afon Ewenni ac yn olaf ar draws traeth tywodlyd eang Newton.

Fel golygfa o ffilm, gallwch garlamu ar draws tirwedd hyfryd Cymru, gweld bywyd gwyllt o gefn eich ceffyl a mwynhau amser i'w drysori gyda'ch anwylyd.

 

I'r sawl sydd am… gael stumogau mor llawn â'u calonnau

Mwynhewch noson o flasau gwych, cantorion byw a chariad sy'n llifo yn y Dockside Bar & Grill ym Mhorthcawl. Profwch wledd o fwyd gyda'ch partner gyda bwydlen amrywiol A La Carte sy'n cynnwys pryd rhamantus enwog o wystrys Cymreig. Cyfunwch fwyd môr lleol gyda photel o win gwyn ffres a mwynhewch yr awyrgylch rhamantus a fydd yn cael ei greu gan y canwr byw a fydd yn eich serenadu wrth i chi fwyta.

 

I'r sawl sy'n chwilio am...ychydig o foethusrwydd

Rhowch amser bythgofiadwy i'ch partner a mwynhewch ychydig o foethusrwydd ym mis Chwefror gyda gwyliau rhamantus yng ngwesty prydferth Coed y Mwstwr. Cyffrowch eich cariad gyda siampên, danteithion a bwyd o'r radd flaenaf a hyn oll o fewn awyrgylch hynod plasty Fictoraidd. Mwynhewch botel o siampên a siocledi yn y lolfa ymlacio wrth wylio'r machlud haul dros y lawntydd glas, wedyn beth am roi tusw o flodau yn syrpreis i'ch cariad, cyn mwynhau cinio hynod flasus wedi'i ysbrydoli gan fwyd Cymreig clasurol. Cysgwch yn braf yn un o ystafelloedd gwely moethus Coed y Mwstwr cyn deffro i gael brecwast Cymreig llawn i'ch paratoi ar gyfer y dydd.

 

I'r sawl sy'n…ysu am dawelwch meddwl

Mwynhewch ychydig o lonyddwch drwy'r sesiynau ioga rhamantus a gynhelir yn nhwyni tywod Merthyr Mawr, yr ail dwyni mwyaf yn Ewrop. Caiff ei ystyried fel un o'r mannau gorau i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ac ioga ar draws y sir, felly ymlaciwch yn llwyr a mwynhewch lonyddwch y warchodfa natur genedlaethol warchodedig.

 

I'r sawl sy'n...sengl ac wedi cael llond bol ar gariad

Ydy blodau, eirth blewog a phostiadau Facebook cyfoglyd yn ormod i chi? 

Beth am ddial ar ramant Dydd San Ffolant a chael gwared ar eich dicter gyda sesiynau taflu bwyeill yn   Bushcraft Adventures, Pen-y-bont ar Ogwr. Anghofiwch giniawau yng ngolau cannwyll a hunluniau fel cwpl, ewch â'ch ffrindiau sengl a ffarwelio â San Ffolant gyda sesiynau taflu bwyeill llawn adrenalin. Dyma gyfle i deimlo'n fuddugoliaethus wrth i chi berffeithio'ch techneg gyda chymorth gweithwyr proffesiynol hyfforddedig cyn cystadlu yn erbyn gweddill y criw mewn cystadleuaeth Lychlynaidd.

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -139

 

Valentine's in Bridgend

Five unfailing date ideas to win their heart this Valentine's Day 


Struggling to capture your feelings for that special someone? 

Say it with bespoke, welsh pottery, romantic retreats or even horse-back scenes plucked straight from a movie. Find your perfect version of Valentine's Day with five of the hottest dates Bridgend has to offer...

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -125


For those who are… Looking to immortalise their love 

Immortalise your love through the historic art of ceramics with personalised commissions at the oldest established pottery in Wales, Ewenny Pottery. Located on the outskirts of the village of Ewenny just outside of Bridgend, the small family-run potters has been producing beautiful earthenware crafts for eight generations. Commemorate your love this Valentines by commissioning either a mug, bowl or vase to be uniquely and lovingly crafted by local artisans in a spot where the art dates back to 1427. Alternatively, why not pick up a heart-felt gift from one of Porthcawl's many independent shops. Find a present made with love such as a set of lovespoons from The Welsh Gift & Craft Shop.

 

25 Jan 1


For those who are… Riding off into the sunset

Gallop past ancient castles, through rolling green valleys and across wide sandy beaches as the sea crashes at the shore with your loved one by your side on dramatic Welsh treks with Ogmore Farm Riding Centre. Starting beside the iconic ruins of Ogmore Castle and it's mystical stepping stones, meander side-by-side with your partner on a two-hour trek downstream the River Ewenny and finally across the stretching sands of Newton Beach.

Like a scene straight from a movie, canter across the beautiful Welsh landscape, spot wildlife from your horseback heights and enjoy quality time with the person you love. 

For those who… want stomachs as full as their hearts

Dine with delight with a night of fantastic flavours, live vocals and flowing love at Dockside Bar & Grill in Porthcawl. Treat your partner to a foodie feast with a diverse menu with a full A La Carte menu including the famously romantic dish of fresh welsh oysters. Pair locally sourced seafood with a bottle of crisp white wine and soak up the romantic atmosphere created by the live singer who will serenade the restaurant whilst you dine. 

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -139


For those who are… looking for a slice of luxury

Treat your partner to the finer things this February with a romantic retreat away at the hidden haven of Coed-Y-Mwstwr Hotel. Whisk your love off their feet with bubbles, treats and fine cuisine all set against the atmospheric backdrop of the Victorian mansion. Enjoy a bottle of fizz and chocolates in the relaxing lounge whilst watching the sunset across the rolling green lawns, afterwards, surprise your valentine with a bouquet of flowers before a flavour-packed dinner inspired by classic Welsh cuisine. Sleep deeply in one of Coed-Y-Mwstwr's luxurious bedroom before waking to a Full Welsh breakfast to fuel your day. 


For those who are… kindred spirits 

Find you and your partners shared space of tranquillity with romantic yoga sessions amongst Europe's second-largest sand dunes of Merthyr Mawr. Considered one of the best spots to practice mindfulness and yoga across the county, recentre your energies and soak up the tranquillity of the protected national nature reserve.   

 

For those who are… Single and sick of love

Flowers, fluffy bears and sickening facebook posts too much for you? 

Get revenge on romance this Valentine's with aggression-busting axe throwing sessions at Bushcraft Adventures, Bridgend. Forget candlelit dinners and couple selfies, grab your single friends and say goodbye to Saint Valentine with adrenaline-boosting woodland axe throwing. Feel victorious with as your perfect your technique with the assistance of trained professionals before taking on the rest of your crew in a round of Viking-style competition. New Year, New You

New Year, New You: Explore the world of Bridgend wellness 

This January marks not only the start of a new year but also the start of a new decade, making it the perfect time to jump into the world of Bridgend's wellness. From leg-burning sand dune assents to stress-relieving nature reserve saunters, read on to uncover your ideal outdoor activity. 

Porthcawl 10k Blog Post


Splash your way into a clear mind at Porthcawl's new watersports centre 

With the much-anticipated opening of Porthcawl's £1.5 million watersports centre, hitting the waves in the name of health has become much easier. Not only does surfing release feel-good endorphins and decrease stress, but it also improves both physical and mental wellbeing, making it one of the best ways to kickstart your 2020 transformation. All you need is a splash of bravery and Porthcawl Surf School will help you with the rest. Get to grips with your board through with the choice of a two-hour lesson, development coaching or an intensive course all with wetsuits and equipment included. 


Save your wallet and your wellness with mindful walks on the Wales Coast Path

Saveon a gym membership with low-impact exercise on Wales Coast Path's new mindful walk itineraries. Collect your thoughts and stretch your legs along the NEW mindful walk through Kenfig National Nature Reserve. Carve your own route and distance on the winding network of footpaths which carve through the rich landscape of dunes and around the circumference of the tranquil lake. Combine exercise and wildlife by spotting flora and fauna such as rare orchids, colourful insects and an array of birdlife.  


Find your inner-calm with wildlife spotting at Parc Slip Nature Reserve 

With new and exciting improvements developing at Parc Slip, find the new you with mindful wildlife spotting at the nature reserves brand new pond. Recent studies in ecotherapy show that spending time amongst nature and partaking in outdoor activities decreases stress levels and helps alleviate symptoms of anxiety and depression. Immerse yourself in nature this month by learning about local flora and fauna such as dragonflies, great crested newts, harvest mice and birds of prey. 


Par-fect your swing at the number one golf club in Wales 

With the Woman's Open set to be held at Bridgend's very own Royal Porthcawl Golf Club in 2021, get inspired to head to the greens, perfect your swing and soak up those sea views in one clean sweep. Recognised as the number one golf club in Wales, visitors can enjoy a varied 18 hole course throughout the winter months before heading back to a quality accommodation for some well-deserved pampering - we're thinking an afternoon tea and sauna/steam room session at the Coed y Mwstwr Hotel... 


Get fighting fit with leg-burning running routes through Merthyr Mawr Sand Dunes 

Feel the burn by conquering Europe's second-highest sand dune with challenging cross country runs through Merthyr Mawr dunes. Jog along the beach, cross rocky crags and tackle the infamous 200ft big dipper for a free, low-impact, high-intensity workout. Choose from a selection of marked paths that guides runners through the reserve. Take the half-mile route from Candleston car park to reach the sandy summits or alternatively, stretch your legs on the scenic one-mile beach trail. 


Drop unwanted extra pounds by pedalling across the county 

Travel through deep forests, rolling valleys and seaside stretches with tranquil cycling trails across the county. Decrease your stress levels, improve your cardio capabilities and explore the natural landscapes of South Wales. Soak up the scenery of the Garw Valley with rides from Bryngarw Country Park to Blaengarw. The gentle, eight-mile route is the perfect entry outing with the added bonus of no traffic. 

Experienced cyclists can push the limits with Darren Fawr Mountain Bike Trails. Take on the 3.2km adrenaline busting Gellideg route, made up of a leg-burning climb to test the fittest, natural quarry and thrilling descent for speed and terrain.