The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: March 2020

Your Guide To: Ogmore Valley

Your Guide To: Ogmore Valley

Explore local heritage, charming community culture and breathtaking natural beauty - spend a day exploring Ogmore Valley with the NEW Heritage hub and trail.

Following recent renovations for The Memorial Hall, previously untouched documents, photos and historic articles have been transformed into a route spanning the length of the scenic valley. Walk or cycle the route to discover local history, cultural sites and the flora and fauna that call Ogmore their home.
Starting at the peak, discover one of South-Wales' photography hotspots, the Bwlch Pass on the head of Ogmore Vale otherwise known as Cwm Ogwr in Welsh. Dominated by the Bwlch Mountain, the roller-coaster hairpin road is a popular spot for sweeping views and fresh air.

Near Nant-y-Moel...
Nestled below the Bwlch are the villages of Nantymoel, and Ogmore Vale, which was the first village in Wales to have electric street lighting and whose Gwalia grocery stores have been rebuilt at the St Fagans National Museum of History. Once centres of industry, both villages now nestle in superb countryside with excellent walking.
Wander from the village of Nant-y-Moel downwards through Princetown towards the fast flowing waters of Ogmore river.

When passing through Princetown...
As you continue the weaving walk through the valley, keep an eye out for the famous federation stone, an important memorial site for the miners of the valley. Look to the skies for the chance to spot British birds of prey such as the Red Kite and Peregrine Falcon which soar far above the upper reaches of the Ogmore River.

Did you know?
Local areas, Braich-yr-hydd means 'the mountain spur of the stag' and much like 'Carn-yr-hyddod' and 'Ton-yr-hyddod' all refer to the past presence of Red Deer in the area.

By Blackmill...
As you descend into the base of the valley, journey through Pantyrawel past the iconic Grade II listed finger post towards the meeting point of River Ogmore and Ogwr Fach. Cross the Pont y Frithwaun Bridges, three crossing points, one of which dates back to 16th century and was one of the original two roads across the area.

Pit-stop suggestion… The Black Mill Riverside Cafe
Have a bite to eat at Blackmill, an eco-conscious cosy cafe nestled in the heart of the picturesque village. Sample fresh organic produce in home-made breakfasts, light lunches and decadent cakes. Ideally located adjacent to the River Ogmore, sit back and indulge
Pit-stop suggestion… Llangeinor Arms
Take a rest from your adventure with a traditional pub lunch at the Llangeinor Arms, a short walk or drive from Blackmill. Soak up the panoramic views of the valleys and village below with a refreshing drink on the garden terrace. Also set in the midst of the Llangeinor conservation area, St Cein is the parish church of Llangeinor, a Norman-built church situated on an early 6th century Christian heritage site.

From the valley's foot...
Explore Bryngarw House and surrounding Bryngarw Country Park at the foot of the Valley. With over 100 acres of protected land to explore, choose from native woodlands, formal gardens and family-friendly play areas to stretch your legs.

Pit-stop suggestion… Cedars Tearoom
Grab a warming hot-drink in the comfort of Cedars Tearoom, serving seasonal products that are fresh and local. Situated in the heart of Bryngarw Country Park, surrounded by natural woodland and an abundance of wildlife

garethsphotography

Image - garethsphotography

Eich canllaw ar gyfer: Cwm Ogwr

Eich canllaw ar gyfer: Cwm Ogwr

Archwiliwch dreftadaeth leol, diwylliant cymunedol deniadol a phrydferthwch naturiol syfrdanol - treuliwch ddiwrnod yn archwilio Cwm Ogwr drwy'r hwb a llwybr treftadaeth NEWYDD. 

Yn dilyn adnewyddiadau diweddar i'r Neuadd Goffa, mae dogfennau, lluniau ac erthyglau hanesyddol heb eu cyffwrdd wedi eu trawsnewid i lwybr sy'n estyn hyd y cwm golygfaol. Cerddwch y llwybr neu ewch ar ei hyd ar gefn eich beic er mwyn darganfod hanes lleol, lleoedd diwylliannol a'r fflora a ffawna sydd wedi ymgartrefu yng Nghwm Ogwr.

Gan ddechrau ar y brig, darganfyddwch un o'r lleoedd gorau i dynnu llun yn ne Cymru, sef heol Bwlch-y-clawdd ar ben uchaf Cwm Ogwr. Yng nghysgod Mynydd y Bwlch, mae'r heol hon â'i bachdroeon tynn yn fan poblogaidd ar gyfer mwynhau golygfeydd ysgubol ac awyr iach. 

Yn agos at Nant-y-moel…

Ym mynwes y llethrau o dan y Bwlch ceir pentrefi Nant-y-moel a Chwm Ogwr, sef y pentref cyntaf yng Nghymru i gael goleuadau stryd trydanol ac o ble y daeth y siopau cyffredinol Gwalia, sydd wedi cael eu hailadeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan. Yn ganolfannau diwydiannol yn eu hamser, mae'r ddau bentref yng nghanol cefn gwlad ysblennydd lle ceir cyfleoedd cerdded ardderchog.

Ymlwybrwch o bentref Nant-y-moel i lawr trwy Princetown tuag at ddyfroedd cyflym afon Ogwr.

Wrth i chi basio trwy Princetown…

Wrth i chi barhau i ymlwybro trwy'r cwm, cadwch lygad allan am y garreg ffederasiwn enwog, sef safle coffa pwysig ar gyfer mwyngloddwyr y cwm. Edrychwch tua'r wybren am gyfle i gael cipolwg o adar ysglyfaethus Cymru fel y barcud coch a'r hebog tramor, sy'n esgyn ymhell uwchben rhannau uchaf afon Ogwr.

Ger Melin Ifan Ddu…

Wrth i chi ddisgyn i waelod y cwm, gwnewch eich ffordd trwy Pantyrawel heibio i'r arwyddbost eiconig Gradd II tuag at fan cyfarfod afon Ogwr ac afon Ogwr Fach. Croeswch dros bontydd y Frithwaun, sef tri man croesi y mae un ohonynt yn dyddio'n ôl i'r unfed ganrif ar bymtheg ac a fu'n un o'r ddwy heol wreiddiol ar draws y fro.

Awgrym am seibiant… Caffi'r Black Mill Riverside

Mynnwch rywbeth i'w fwyta yn y Black Mill, sef caffi clyd sy'n eco-ymwybodol ac sydd wedi'i fynwesu yng nghanol pentref prydferth Melin Ifan Ddu. Cewch flas ar gynnyrch organig ffres mewn brecwast a goginiwyd gartref, prydau cinio ysgafn a chacennau danteithiol. Mae'r caffi mewn lle delfrydol wrth ymyl afon Ogwr, felly eisteddwch yn gyfforddus ac ymgollwch. 

Awgrym am seibiant… Llangeinor Arms

Cymerwch seibiant o'ch antur gyda phryd o ginio tafarn traddodiadol yn y Llangeinor Arms, sy'n fawr o dro ar eich traed neu mewn car o Felin Ifan Ddu. Ymgollwch yng ngolygfeydd panoramig y cymoedd a'r pentref oddi tanoch a mwynhewch ddiod braf ar deras yr ardd. Wedi'i lleoli hefyd yng nghanol ardal gadwraeth Llangeinwyr mae eglwys Sant Cein, sef eglwys blwyf Llangeinwyr, a gafodd ei hadeiladu gan y Normaniaid ac sydd wedi'i lleoli ar safle treftadaeth Cristnogol sy'n dyddio o ddechrau'r chweched ganrif. 

O droed y cwm…

Crwydrwch o gwmpas Tŷ Bryngarw a Pharc Gwledig Bryngarw, sy'n ei amgylchynu ar droed y cwm. Gyda 100 a mwy o erwau o dir gwarchodedig i'w crwydro, cewch ddewis o blith coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac ardaloedd chwarae addas i'r teulu er mwyn i chi fwynhau'r awyr agored. 

Awgrym am seibiant… Ystafell de Cedars

Cipiwch ddiod boeth i'ch cynhesu yn amgylchedd clyd ystafell de Cedars, lle cewch gynnyrch tymhorol sy'n ffres ac yn lleol. Mae Cedars yng nghanol Parc Gwledig Bryngarw, wedi'i amgylchynu gan goetir naturiol a llu o fywyd gwyllt.

garethsphotography

 garesthphotography