The goings on in and around Bridgend

Pum syniad gwych ar gyfer y dêt perffaith ar Ddydd San Ffolant

Pum syniad gwych ar gyfer y dêt perffaith ar Ddydd San Ffolant

 

Yn ei chael hi'n anodd dangos eich teimladau at rywun arbennig?

Dangoswch eich cariad drwy grochenwaith Cymreig unigryw, gwyliau rhamantus neu hyd yn oed olygfeydd gefn ceffyl yn syth allan o ffilm. Dewch o hyd i'ch fersiwn berffaith o Ddydd San Ffolant gyda phum dêt gorau Pen-y-bont ar Ogwr...

 

25 Jan 1

 

I'r sawl sydd am… greu atgof cadarn o'u cariad

Beth am greu atgof cadarn o'ch cariad  drwy grefft hanesyddol  crochenwaith gyda chomisiynau wedi'u personoleiddio yng nghrochendy sefydledig hynaf Cymru, Crochendy Ewenni. Ar gyrion pentref Ewenni y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr, mae'r crochendy  bach hwn dan ofal y teulu wedi bod yn cynhyrchu crefftau priddwaith prydferth ers wyth cenhedlaeth. Dyma gyfle i ddathlu'ch cariad ar Ddydd San Ffolant eleni drwy gomisiynu naill ai mwg, powlen neu fâs i'w grefftio'n unigryw ac â gofal gan grefftwyr lleol mewn lleoliad lle mae'r gelf yn dyddio'n ôl i 1427. Fel arall, beth am brynu anrheg o'r galon o un o siopau annibynnol niferus Porthcawl? Dewch o hyd i anrheg arbennig megis set o lwyau caru o'r Welsh Gift & Craft Shop.

 

I'r sawl sydd am… farchogaeth tua'r machlud haul

Cewch chi a'ch cariad farchogaeth heibio cestyll hynafol, trwy'r cymoedd glas ac ar draws y traethau euraidd wrth i'r tonnau daro ar y lan ar deithiau dramatig gyda  Chanolfan Farchogaeth Fferm Aberogwr. Yn cychwyn ger adfeilion eiconaidd Castell Aberogwr a'i gerrig camu hudolus, gallwch ymdroelli wrth ymyl eich partner ar daith ddwy awr o hyd i lawr afon Ewenni ac yn olaf ar draws traeth tywodlyd eang Newton.

Fel golygfa o ffilm, gallwch garlamu ar draws tirwedd hyfryd Cymru, gweld bywyd gwyllt o gefn eich ceffyl a mwynhau amser i'w drysori gyda'ch anwylyd.

 

I'r sawl sydd am… gael stumogau mor llawn â'u calonnau

Mwynhewch noson o flasau gwych, cantorion byw a chariad sy'n llifo yn y Dockside Bar & Grill ym Mhorthcawl. Profwch wledd o fwyd gyda'ch partner gyda bwydlen amrywiol A La Carte sy'n cynnwys pryd rhamantus enwog o wystrys Cymreig. Cyfunwch fwyd môr lleol gyda photel o win gwyn ffres a mwynhewch yr awyrgylch rhamantus a fydd yn cael ei greu gan y canwr byw a fydd yn eich serenadu wrth i chi fwyta.

 

I'r sawl sy'n chwilio am...ychydig o foethusrwydd

Rhowch amser bythgofiadwy i'ch partner a mwynhewch ychydig o foethusrwydd ym mis Chwefror gyda gwyliau rhamantus yng ngwesty prydferth Coed y Mwstwr. Cyffrowch eich cariad gyda siampên, danteithion a bwyd o'r radd flaenaf a hyn oll o fewn awyrgylch hynod plasty Fictoraidd. Mwynhewch botel o siampên a siocledi yn y lolfa ymlacio wrth wylio'r machlud haul dros y lawntydd glas, wedyn beth am roi tusw o flodau yn syrpreis i'ch cariad, cyn mwynhau cinio hynod flasus wedi'i ysbrydoli gan fwyd Cymreig clasurol. Cysgwch yn braf yn un o ystafelloedd gwely moethus Coed y Mwstwr cyn deffro i gael brecwast Cymreig llawn i'ch paratoi ar gyfer y dydd.

 

I'r sawl sy'n…ysu am dawelwch meddwl

Mwynhewch ychydig o lonyddwch drwy'r sesiynau ioga rhamantus a gynhelir yn nhwyni tywod Merthyr Mawr, yr ail dwyni mwyaf yn Ewrop. Caiff ei ystyried fel un o'r mannau gorau i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ac ioga ar draws y sir, felly ymlaciwch yn llwyr a mwynhewch lonyddwch y warchodfa natur genedlaethol warchodedig.

 

I'r sawl sy'n...sengl ac wedi cael llond bol ar gariad

Ydy blodau, eirth blewog a phostiadau Facebook cyfoglyd yn ormod i chi? 

Beth am ddial ar ramant Dydd San Ffolant a chael gwared ar eich dicter gyda sesiynau taflu bwyeill yn   Bushcraft Adventures, Pen-y-bont ar Ogwr. Anghofiwch giniawau yng ngolau cannwyll a hunluniau fel cwpl, ewch â'ch ffrindiau sengl a ffarwelio â San Ffolant gyda sesiynau taflu bwyeill llawn adrenalin. Dyma gyfle i deimlo'n fuddugoliaethus wrth i chi berffeithio'ch techneg gyda chymorth gweithwyr proffesiynol hyfforddedig cyn cystadlu yn erbyn gweddill y criw mewn cystadleuaeth Lychlynaidd.

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -139

 

Post a comment