The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: February 2020

Pum syniad gwych ar gyfer y dêt perffaith ar Ddydd San Ffolant

Pum syniad gwych ar gyfer y dêt perffaith ar Ddydd San Ffolant

 

Yn ei chael hi'n anodd dangos eich teimladau at rywun arbennig?

Dangoswch eich cariad drwy grochenwaith Cymreig unigryw, gwyliau rhamantus neu hyd yn oed olygfeydd gefn ceffyl yn syth allan o ffilm. Dewch o hyd i'ch fersiwn berffaith o Ddydd San Ffolant gyda phum dêt gorau Pen-y-bont ar Ogwr...

 

25 Jan 1

 

I'r sawl sydd am… greu atgof cadarn o'u cariad

Beth am greu atgof cadarn o'ch cariad  drwy grefft hanesyddol  crochenwaith gyda chomisiynau wedi'u personoleiddio yng nghrochendy sefydledig hynaf Cymru, Crochendy Ewenni. Ar gyrion pentref Ewenni y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr, mae'r crochendy  bach hwn dan ofal y teulu wedi bod yn cynhyrchu crefftau priddwaith prydferth ers wyth cenhedlaeth. Dyma gyfle i ddathlu'ch cariad ar Ddydd San Ffolant eleni drwy gomisiynu naill ai mwg, powlen neu fâs i'w grefftio'n unigryw ac â gofal gan grefftwyr lleol mewn lleoliad lle mae'r gelf yn dyddio'n ôl i 1427. Fel arall, beth am brynu anrheg o'r galon o un o siopau annibynnol niferus Porthcawl? Dewch o hyd i anrheg arbennig megis set o lwyau caru o'r Welsh Gift & Craft Shop.

 

I'r sawl sydd am… farchogaeth tua'r machlud haul

Cewch chi a'ch cariad farchogaeth heibio cestyll hynafol, trwy'r cymoedd glas ac ar draws y traethau euraidd wrth i'r tonnau daro ar y lan ar deithiau dramatig gyda  Chanolfan Farchogaeth Fferm Aberogwr. Yn cychwyn ger adfeilion eiconaidd Castell Aberogwr a'i gerrig camu hudolus, gallwch ymdroelli wrth ymyl eich partner ar daith ddwy awr o hyd i lawr afon Ewenni ac yn olaf ar draws traeth tywodlyd eang Newton.

Fel golygfa o ffilm, gallwch garlamu ar draws tirwedd hyfryd Cymru, gweld bywyd gwyllt o gefn eich ceffyl a mwynhau amser i'w drysori gyda'ch anwylyd.

 

I'r sawl sydd am… gael stumogau mor llawn â'u calonnau

Mwynhewch noson o flasau gwych, cantorion byw a chariad sy'n llifo yn y Dockside Bar & Grill ym Mhorthcawl. Profwch wledd o fwyd gyda'ch partner gyda bwydlen amrywiol A La Carte sy'n cynnwys pryd rhamantus enwog o wystrys Cymreig. Cyfunwch fwyd môr lleol gyda photel o win gwyn ffres a mwynhewch yr awyrgylch rhamantus a fydd yn cael ei greu gan y canwr byw a fydd yn eich serenadu wrth i chi fwyta.

 

I'r sawl sy'n chwilio am...ychydig o foethusrwydd

Rhowch amser bythgofiadwy i'ch partner a mwynhewch ychydig o foethusrwydd ym mis Chwefror gyda gwyliau rhamantus yng ngwesty prydferth Coed y Mwstwr. Cyffrowch eich cariad gyda siampên, danteithion a bwyd o'r radd flaenaf a hyn oll o fewn awyrgylch hynod plasty Fictoraidd. Mwynhewch botel o siampên a siocledi yn y lolfa ymlacio wrth wylio'r machlud haul dros y lawntydd glas, wedyn beth am roi tusw o flodau yn syrpreis i'ch cariad, cyn mwynhau cinio hynod flasus wedi'i ysbrydoli gan fwyd Cymreig clasurol. Cysgwch yn braf yn un o ystafelloedd gwely moethus Coed y Mwstwr cyn deffro i gael brecwast Cymreig llawn i'ch paratoi ar gyfer y dydd.

 

I'r sawl sy'n…ysu am dawelwch meddwl

Mwynhewch ychydig o lonyddwch drwy'r sesiynau ioga rhamantus a gynhelir yn nhwyni tywod Merthyr Mawr, yr ail dwyni mwyaf yn Ewrop. Caiff ei ystyried fel un o'r mannau gorau i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ac ioga ar draws y sir, felly ymlaciwch yn llwyr a mwynhewch lonyddwch y warchodfa natur genedlaethol warchodedig.

 

I'r sawl sy'n...sengl ac wedi cael llond bol ar gariad

Ydy blodau, eirth blewog a phostiadau Facebook cyfoglyd yn ormod i chi? 

Beth am ddial ar ramant Dydd San Ffolant a chael gwared ar eich dicter gyda sesiynau taflu bwyeill yn   Bushcraft Adventures, Pen-y-bont ar Ogwr. Anghofiwch giniawau yng ngolau cannwyll a hunluniau fel cwpl, ewch â'ch ffrindiau sengl a ffarwelio â San Ffolant gyda sesiynau taflu bwyeill llawn adrenalin. Dyma gyfle i deimlo'n fuddugoliaethus wrth i chi berffeithio'ch techneg gyda chymorth gweithwyr proffesiynol hyfforddedig cyn cystadlu yn erbyn gweddill y criw mewn cystadleuaeth Lychlynaidd.

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -139

 

Valentine's in Bridgend

Five unfailing date ideas to win their heart this Valentine's Day 


Struggling to capture your feelings for that special someone? 

Say it with bespoke, welsh pottery, romantic retreats or even horse-back scenes plucked straight from a movie. Find your perfect version of Valentine's Day with five of the hottest dates Bridgend has to offer...

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -125


For those who are… Looking to immortalise their love 

Immortalise your love through the historic art of ceramics with personalised commissions at the oldest established pottery in Wales, Ewenny Pottery. Located on the outskirts of the village of Ewenny just outside of Bridgend, the small family-run potters has been producing beautiful earthenware crafts for eight generations. Commemorate your love this Valentines by commissioning either a mug, bowl or vase to be uniquely and lovingly crafted by local artisans in a spot where the art dates back to 1427. Alternatively, why not pick up a heart-felt gift from one of Porthcawl's many independent shops. Find a present made with love such as a set of lovespoons from The Welsh Gift & Craft Shop.

 

25 Jan 1


For those who are… Riding off into the sunset

Gallop past ancient castles, through rolling green valleys and across wide sandy beaches as the sea crashes at the shore with your loved one by your side on dramatic Welsh treks with Ogmore Farm Riding Centre. Starting beside the iconic ruins of Ogmore Castle and it's mystical stepping stones, meander side-by-side with your partner on a two-hour trek downstream the River Ewenny and finally across the stretching sands of Newton Beach.

Like a scene straight from a movie, canter across the beautiful Welsh landscape, spot wildlife from your horseback heights and enjoy quality time with the person you love. 

For those who… want stomachs as full as their hearts

Dine with delight with a night of fantastic flavours, live vocals and flowing love at Dockside Bar & Grill in Porthcawl. Treat your partner to a foodie feast with a diverse menu with a full A La Carte menu including the famously romantic dish of fresh welsh oysters. Pair locally sourced seafood with a bottle of crisp white wine and soak up the romantic atmosphere created by the live singer who will serenade the restaurant whilst you dine. 

 

S3Advertising -Porthcawl -February Content -139


For those who are… looking for a slice of luxury

Treat your partner to the finer things this February with a romantic retreat away at the hidden haven of Coed-Y-Mwstwr Hotel. Whisk your love off their feet with bubbles, treats and fine cuisine all set against the atmospheric backdrop of the Victorian mansion. Enjoy a bottle of fizz and chocolates in the relaxing lounge whilst watching the sunset across the rolling green lawns, afterwards, surprise your valentine with a bouquet of flowers before a flavour-packed dinner inspired by classic Welsh cuisine. Sleep deeply in one of Coed-Y-Mwstwr's luxurious bedroom before waking to a Full Welsh breakfast to fuel your day. 


For those who are… kindred spirits 

Find you and your partners shared space of tranquillity with romantic yoga sessions amongst Europe's second-largest sand dunes of Merthyr Mawr. Considered one of the best spots to practice mindfulness and yoga across the county, recentre your energies and soak up the tranquillity of the protected national nature reserve.   

 

For those who are… Single and sick of love

Flowers, fluffy bears and sickening facebook posts too much for you? 

Get revenge on romance this Valentine's with aggression-busting axe throwing sessions at Bushcraft Adventures, Bridgend. Forget candlelit dinners and couple selfies, grab your single friends and say goodbye to Saint Valentine with adrenaline-boosting woodland axe throwing. Feel victorious with as your perfect your technique with the assistance of trained professionals before taking on the rest of your crew in a round of Viking-style competition.