The goings on in and around Bridgend

Blwyddyn Newydd, Adduned Newydd

Blwyddyn Newydd, Adduned Newydd: Archwilio byd llesiant Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd, ond dechrau degawd newydd hefyd, a dyma'r amser perffaith i wella eich llesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ymarfer cyhyrau'r coesau drwy ddringo'r twyni tywod i fynd am dro hamddenol mewn gwarchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddod o hyd i'r gweithgaredd awyr agored sy'n berffaith i chi.

 

Porthcawl 10k Blog Post

 

 

Ewch ati i adfywio'r meddwl yng nghanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl

Gydag agoriad hir ddisgwyliedig canolfan chwaraeon dŵr Porthcawl gwerth £1.5miliwn, mae taro'r tonnau er lles iechyd wedi dod yn haws fyth. Nid yn unig mae syrffio yn rhyddhau endorffinau da ac yn lleddfu straen, mae hefyd yn gwella llesiant corfforol a meddyliol, gan ei wneud yn un o'r ffyrdd gorau i ddechrau eich trawsffurfiad yn 2020. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw ychydig o ddewrder a bydd Ysgol Syrffio Porthcawl yn eich helpu â'r gweddill. Cydiwch yn eich bwrdd a dewiswch naill ai gwers dwy awr, hyfforddiant datblygu neu gwrs dwys, a phob un yn cynnwys siwt wlyb ac offer yn barod ar eich cyfer.

 

Rhowch eich waled o'r neilltu a mwynhewch deithiau cerdded llesol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Does dim angen talu am aelodaeth   â chanolfan hamdden - gwnewch ymarfer corff ysgafn drwy ddilyn amserlenni cerdded newydd Llwybr Arfordir Cymru er mwyn tawelu'r meddwl. Rhowch drefn ar eich meddyliau ac ymestynnwch eich coesau ar hyd y daith gerdded lesol NEWYDD drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Dewiswch eich llwybr a phellter eich hun ar y llwybrau cerdded troellog sy'n treiddio drwy'r dirwedd gyfoethog o dwyni ac o amgylch y llyn heddychlon. Ceisiwch gyfuno ymarfer corff â bywyd gwyllt drwy ddod o hyd i ffawna a fflora megis tegeirianau prin, trychfilod lliwgar ac amrywiaeth o adar.

 

Dewch o hyd i dawelwch meddwl drwy ddarganfod bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip 

Gyda datblygiadau newydd a chyffrous yn mynd rhagddynt ym Mharc Slip, mae cyfle i chi adfywio'r meddwl drwy wylio'r bywyd gwyllt ym mhwll newydd sbon y warchodfa natur. Mae astudiaethau diweddar mewn eco-therapi yn dangos bod treulio amser ymhlith natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored yn lleddfu straen ac yn helpu i gael gwared ar symptomau o bryder ac iselder. Ymgollwch ym myd natur y mis hwn drwy ddysgu am ffawna a fflora lleol megis gweision y neidr, madfallod y dŵr, llygod y cynhaeaf ac adar ysglyfaethus.

 

Perffeithiwch eich sgiliau ar gwrs golff gorau Cymru

Wrth i baratoadau fynd rhagddynt ar gyfer cynnal Cystadleuaeth Agored y Merched yng Nghlwb Golff Royal Porthcawl yn 2021, ewch ati i berffeithio eich sgiliau a mwynhau'r golygfeydd ysblennydd o'r môr ar yr un pryd. Caiff ei gydnabod fel y clwb golff gorau yng Nghymru, lle gall ymwelwyr fwynhau cwrs 18 twll amrywiol drwy gydol  y gaeaf cyn dychwelyd i westy moethus i ymlacio'n llwyr - te pnawn a sesiwn yn y sawna neu'r ystafell stêm yng ngwesty Coed y Mwstwr, efallai...

 

Teimlwch yr adrenalin yn llifo ar y llwybrau rhedeg heriol ar hyd Twyni Tywod Merthyr Mawr.

Ewch amdani drwy ddringo ail dwyni tywod uchaf Ewrop a rhowch gynnig ar gyffro'r llwybrau rhedeg ar hyd twyni Merthyr Mawr. Lonciwch ar hyd y traeth, croeswch lwybrau caregog, a rhowch gynnig ar y 'Big Dipper' enwog sy'n 200 troedfedd o uchder a bydd hyn yn rhoi sesiwn ymarfer corff heriol i chi yn rhad ac am ddim! Dewiswch o blith casgliad o lwybrau wedi'u marcio sy'n arwain rhedwyr drwy'r warchodfa. Dewiswch y llwybr hanner milltir o faes parcio Candleston i gyrraedd y copaon tywodlyd neu fel arall, cerddwch ar hyd llwybr golygfaol un filltir y traeth.

 

Mwynhewch yr atyniadau sydd gan y sir i'w cynnig ar gefn beic

Teithiwch drwy goedwigoedd dwfn, drwy gymoedd hardd ac ar hyd glan y môr gyda llwybrau beicio hamddenol ar draws y sir.    Ewch ati i leddfu straen a gwella eich ffitrwydd drwy archwilio tirwedd naturiol De Cymru. Mwynhewch olygfeydd Cwm Garw gyda llwybrau beicio o Barc Gwledig Bryngarw hyd at Flaengarw. Mae'r llwybr hamddenol hwn sy'n wyth milltir o hyd yn berffaith ar gyfer beicwyr newydd a does dim traffig ar hyd y ffordd chwaith sy'n fantais ychwanegol.

 Gall beicwyr mwy profiadol roi cynnig ar lwybrau beicio mynydd y Darren Fawr. Heriwch eich hun ar lwybr cyffrous 3.2km Gellideg, sy'n cynnwys dringfa serth a fydd yn siŵr o roi prawf ar y mwyaf heini, chwarel naturiol, a disgyniad cyffrous sy'n cynnig cyflymder a thir heriol.

Post a comment