The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: January 2020

New Year, New You

New Year, New You: Explore the world of Bridgend wellness 

This January marks not only the start of a new year but also the start of a new decade, making it the perfect time to jump into the world of Bridgend's wellness. From leg-burning sand dune assents to stress-relieving nature reserve saunters, read on to uncover your ideal outdoor activity. 

Porthcawl 10k Blog Post


Splash your way into a clear mind at Porthcawl's new watersports centre 

With the much-anticipated opening of Porthcawl's £1.5 million watersports centre, hitting the waves in the name of health has become much easier. Not only does surfing release feel-good endorphins and decrease stress, but it also improves both physical and mental wellbeing, making it one of the best ways to kickstart your 2020 transformation. All you need is a splash of bravery and Porthcawl Surf School will help you with the rest. Get to grips with your board through with the choice of a two-hour lesson, development coaching or an intensive course all with wetsuits and equipment included. 


Save your wallet and your wellness with mindful walks on the Wales Coast Path

Saveon a gym membership with low-impact exercise on Wales Coast Path's new mindful walk itineraries. Collect your thoughts and stretch your legs along the NEW mindful walk through Kenfig National Nature Reserve. Carve your own route and distance on the winding network of footpaths which carve through the rich landscape of dunes and around the circumference of the tranquil lake. Combine exercise and wildlife by spotting flora and fauna such as rare orchids, colourful insects and an array of birdlife.  


Find your inner-calm with wildlife spotting at Parc Slip Nature Reserve 

With new and exciting improvements developing at Parc Slip, find the new you with mindful wildlife spotting at the nature reserves brand new pond. Recent studies in ecotherapy show that spending time amongst nature and partaking in outdoor activities decreases stress levels and helps alleviate symptoms of anxiety and depression. Immerse yourself in nature this month by learning about local flora and fauna such as dragonflies, great crested newts, harvest mice and birds of prey. 


Par-fect your swing at the number one golf club in Wales 

With the Woman's Open set to be held at Bridgend's very own Royal Porthcawl Golf Club in 2021, get inspired to head to the greens, perfect your swing and soak up those sea views in one clean sweep. Recognised as the number one golf club in Wales, visitors can enjoy a varied 18 hole course throughout the winter months before heading back to a quality accommodation for some well-deserved pampering - we're thinking an afternoon tea and sauna/steam room session at the Coed y Mwstwr Hotel... 


Get fighting fit with leg-burning running routes through Merthyr Mawr Sand Dunes 

Feel the burn by conquering Europe's second-highest sand dune with challenging cross country runs through Merthyr Mawr dunes. Jog along the beach, cross rocky crags and tackle the infamous 200ft big dipper for a free, low-impact, high-intensity workout. Choose from a selection of marked paths that guides runners through the reserve. Take the half-mile route from Candleston car park to reach the sandy summits or alternatively, stretch your legs on the scenic one-mile beach trail. 


Drop unwanted extra pounds by pedalling across the county 

Travel through deep forests, rolling valleys and seaside stretches with tranquil cycling trails across the county. Decrease your stress levels, improve your cardio capabilities and explore the natural landscapes of South Wales. Soak up the scenery of the Garw Valley with rides from Bryngarw Country Park to Blaengarw. The gentle, eight-mile route is the perfect entry outing with the added bonus of no traffic. 

Experienced cyclists can push the limits with Darren Fawr Mountain Bike Trails. Take on the 3.2km adrenaline busting Gellideg route, made up of a leg-burning climb to test the fittest, natural quarry and thrilling descent for speed and terrain.

 


Blwyddyn Newydd, Adduned Newydd

Blwyddyn Newydd, Adduned Newydd: Archwilio byd llesiant Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd, ond dechrau degawd newydd hefyd, a dyma'r amser perffaith i wella eich llesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ymarfer cyhyrau'r coesau drwy ddringo'r twyni tywod i fynd am dro hamddenol mewn gwarchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddod o hyd i'r gweithgaredd awyr agored sy'n berffaith i chi.

 

Porthcawl 10k Blog Post

 

 

Ewch ati i adfywio'r meddwl yng nghanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl

Gydag agoriad hir ddisgwyliedig canolfan chwaraeon dŵr Porthcawl gwerth £1.5miliwn, mae taro'r tonnau er lles iechyd wedi dod yn haws fyth. Nid yn unig mae syrffio yn rhyddhau endorffinau da ac yn lleddfu straen, mae hefyd yn gwella llesiant corfforol a meddyliol, gan ei wneud yn un o'r ffyrdd gorau i ddechrau eich trawsffurfiad yn 2020. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw ychydig o ddewrder a bydd Ysgol Syrffio Porthcawl yn eich helpu â'r gweddill. Cydiwch yn eich bwrdd a dewiswch naill ai gwers dwy awr, hyfforddiant datblygu neu gwrs dwys, a phob un yn cynnwys siwt wlyb ac offer yn barod ar eich cyfer.

 

Rhowch eich waled o'r neilltu a mwynhewch deithiau cerdded llesol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Does dim angen talu am aelodaeth   â chanolfan hamdden - gwnewch ymarfer corff ysgafn drwy ddilyn amserlenni cerdded newydd Llwybr Arfordir Cymru er mwyn tawelu'r meddwl. Rhowch drefn ar eich meddyliau ac ymestynnwch eich coesau ar hyd y daith gerdded lesol NEWYDD drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Dewiswch eich llwybr a phellter eich hun ar y llwybrau cerdded troellog sy'n treiddio drwy'r dirwedd gyfoethog o dwyni ac o amgylch y llyn heddychlon. Ceisiwch gyfuno ymarfer corff â bywyd gwyllt drwy ddod o hyd i ffawna a fflora megis tegeirianau prin, trychfilod lliwgar ac amrywiaeth o adar.

 

Dewch o hyd i dawelwch meddwl drwy ddarganfod bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip 

Gyda datblygiadau newydd a chyffrous yn mynd rhagddynt ym Mharc Slip, mae cyfle i chi adfywio'r meddwl drwy wylio'r bywyd gwyllt ym mhwll newydd sbon y warchodfa natur. Mae astudiaethau diweddar mewn eco-therapi yn dangos bod treulio amser ymhlith natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored yn lleddfu straen ac yn helpu i gael gwared ar symptomau o bryder ac iselder. Ymgollwch ym myd natur y mis hwn drwy ddysgu am ffawna a fflora lleol megis gweision y neidr, madfallod y dŵr, llygod y cynhaeaf ac adar ysglyfaethus.

 

Perffeithiwch eich sgiliau ar gwrs golff gorau Cymru

Wrth i baratoadau fynd rhagddynt ar gyfer cynnal Cystadleuaeth Agored y Merched yng Nghlwb Golff Royal Porthcawl yn 2021, ewch ati i berffeithio eich sgiliau a mwynhau'r golygfeydd ysblennydd o'r môr ar yr un pryd. Caiff ei gydnabod fel y clwb golff gorau yng Nghymru, lle gall ymwelwyr fwynhau cwrs 18 twll amrywiol drwy gydol  y gaeaf cyn dychwelyd i westy moethus i ymlacio'n llwyr - te pnawn a sesiwn yn y sawna neu'r ystafell stêm yng ngwesty Coed y Mwstwr, efallai...

 

Teimlwch yr adrenalin yn llifo ar y llwybrau rhedeg heriol ar hyd Twyni Tywod Merthyr Mawr.

Ewch amdani drwy ddringo ail dwyni tywod uchaf Ewrop a rhowch gynnig ar gyffro'r llwybrau rhedeg ar hyd twyni Merthyr Mawr. Lonciwch ar hyd y traeth, croeswch lwybrau caregog, a rhowch gynnig ar y 'Big Dipper' enwog sy'n 200 troedfedd o uchder a bydd hyn yn rhoi sesiwn ymarfer corff heriol i chi yn rhad ac am ddim! Dewiswch o blith casgliad o lwybrau wedi'u marcio sy'n arwain rhedwyr drwy'r warchodfa. Dewiswch y llwybr hanner milltir o faes parcio Candleston i gyrraedd y copaon tywodlyd neu fel arall, cerddwch ar hyd llwybr golygfaol un filltir y traeth.

 

Mwynhewch yr atyniadau sydd gan y sir i'w cynnig ar gefn beic

Teithiwch drwy goedwigoedd dwfn, drwy gymoedd hardd ac ar hyd glan y môr gyda llwybrau beicio hamddenol ar draws y sir.    Ewch ati i leddfu straen a gwella eich ffitrwydd drwy archwilio tirwedd naturiol De Cymru. Mwynhewch olygfeydd Cwm Garw gyda llwybrau beicio o Barc Gwledig Bryngarw hyd at Flaengarw. Mae'r llwybr hamddenol hwn sy'n wyth milltir o hyd yn berffaith ar gyfer beicwyr newydd a does dim traffig ar hyd y ffordd chwaith sy'n fantais ychwanegol.

 Gall beicwyr mwy profiadol roi cynnig ar lwybrau beicio mynydd y Darren Fawr. Heriwch eich hun ar lwybr cyffrous 3.2km Gellideg, sy'n cynnwys dringfa serth a fydd yn siŵr o roi prawf ar y mwyaf heini, chwarel naturiol, a disgyniad cyffrous sy'n cynnig cyflymder a thir heriol.