The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: September 2019

Here are just 5 must-sees at ElvisFest 2019:

Dust off your blue suede shoes and prepare to get all shook up - the Porthcawl Elvis Festival is returning to South Wales this September and its set to be bigger and better than ever with over 30,000 Elvis aficionados in attendance.

Here are just 5 must-sees at ElvisFest 2019:

1. A collision of kings: one of the world's biggest Elvis events
Porthcawl is not only one of the world's best-loved Elvis themed events, but also one of the biggest. The annual event unites over300,000Elvis fans in Bridgend County every year, making the scale of the celebration remarkable. People travel from far and wide to participate in the seaside town's famous, flamboyant festival. So grab your camera and prepare to pose with thousands of singing sensations.
2. Ain't nothing but a Hound Dog
You just can't help falling in love with the pooches of Porthcawl and their fantastic Presley-themed fancy-dress. Witness the unique spectacle of pooches of all shapes and sizes taking part in the 'Best Dressed Hound Dog' competition, donning the king's iconic outfits and accessories including dark sunglasses and rhinestone capes. This light-hearted, dog-friendly atmosphere adds additional joy and hilarity in equal measures for young and old visitors alike. Don't forget, there's also a two-day Elvis Pugfest event on John's Street.

3. Feel fabulous with the first LGBTQ+ Elvis category
We are singing from the rooftops in celebration of the first LGBTQ+ Elvis category that is premiering at this year's festival. Sweeping the stage and winning the 2019 title with his charming tribute is the iconic Elberace Gay Elvis. Renowned for his kitsch and saucy performances offering his unique take on the best of the King's work, ranging from an interactive singalong with Elberace to 'Yoo Hoo From Hawaii'.

4. Uncover the Porthcawl Fringe Festival
Sure, the Elvies may crown the true King of Kings but there's still plenty of fun to be had elsewhere. ElvisFest sponsors, Hi Tide, are hosting over 100 more intimate shows being held across the town in five venues throughout the weekend. Drop into Harbour Lights Bar or The Bayroom for the chance to discover raw, local talent without spending a penny. Grab some hot food and a cold drink before immersing yourself in the friendly, familiar atmosphere and spend an evening partying with the pretend Presleys.

5. Presley lovin' pubs
Undoubtedly, one of the highlights of the annual festival is the truly unique atmosphere. From the pubs to the police officers, the festival unifies the entire community. Many of the local businesses commit to the affair by cladding storefronts in decorations and memorabilia such as flags and posters dedicated to the pop-star. This rock 'n' roll attitude across the town means that the festival isn't confined to the Grand Pavilion but instead spills onto the streets and continues long after the final elvis tribute has left the stage.


Elvis Fest

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

Byddwch yn barod am wledd o hwyl a sbri a chanu di-ri - mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn ac mae'n argoeli i fod yr ŵyl fwyaf a'r gorau erioed gyda mwy na 30,000 o ddynwaredwyr Elvis yn mynychu.

 

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

 

1.Cewch amser wrth eich bodd yn gwylio'r categori Elvis LGBTQ+ cyntaf o'i fath

Rydyn ni'n gweiddi nerth ein pennau wrth ddathlu'r categori LGBTQ+ Elvis cyntaf erioed yng ngŵyl eleni. Yn cael ei groesawu i'r llwyfan ac yn ennill teitl 2019 gyda'i ddynwarediad gwych mae'r eiconig Elberace Gay Elvis. Yn enwog am ei berfformiadau direidus a bywiog sy'n cynnig ei ddehongliad unigryw ei hun o rai o brif ganeuon Elvis, bydd cyfle i ganu ar y cyd gydag Elberace  i 'You Hoo from Hawaii'. Mae hyd yn oed yn addo darparu nicers i chi daflu os ydych wedi'ch cyffroi'n ddigonol!

2. Ain't nothing but a Hound Dog

Mae'n amhosib peidio â syrthio mewn cariad â chŵn Porthcawl a'u gwisg ffansi penigamp ar thema Presley. Cewch gyfle i weld casgliad arbennig o gŵn o bob lliw a llun a fydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth 'Best Dressed Hound Dog', yn arddangos gwisgoedd eiconig y brenin a chyfwisgoedd yn cynnwys sbectol haul tywyll a chlogynnau rheinston. Mae'r awyrgylch hamddenol hwn sy'n croesawu cŵn yn ychwanegu at yr hwyl a'r sbri ar gyfer ymwelwyr hen ac ifanc, fel ei gilydd . Cofiwch, mae digwyddiad deuddydd Elvis Pugfest yn cael ei gynnal ar Stryd John hefyd.

 3. Diwrnod i'r Brenin:un o wyliau Elvis mwyaf y byd

Nid yn unig mae Porthcawl yn gartref i un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Elvis, mae hefyd yn un o'r mwyaf o ran ei maint yn y byd. Mae'r digwyddiad blynyddol yn croesawu mwy na 30,000 o gefnogwyr Elvis i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bob blwyddyn, gan wneud y dathliad yn un anhygoel. Mae pobl yn teithio o bob cwr o'r wlad i gymryd rhan yn y digwyddiad enwog, lliwgar, ger y lli. Felly cydiwch yn eich camera ac ewch ati i gipio atgof o holl rialtwch yr ŵyl.

 4. Dewch i ddarganfod Gŵyl Fringe Porthcawl

Yn wir, efallai bod yr Elvies yn coroni'r gwir Frenin ymhlith Brenhinoedd ond mae'n dal i fod digon o hwyl ar gael mewn lleoedd eraill hefyd.  Mae'r sawl sy'n noddi'r wŷl, Hi Tide, yn cynnal mwy na 100 o sioeau bychain ledled y dref mewn pum lleoliad gwahanol drwy gydol y penwythnos. Galwch i mewn i Harbour Lights Bar neu The Bayroom am gyfle i brofi gwir dalent lleol, heb i chi orfod gwario ceiniog. Mwynhewch fwyd poeth a diod oer cyn ymollwng i awyrgylch cyfeillgar, cyfarwydd a threulio'r noson yn dathlu gyda'r Presleys.

 5. Tafarndai perffaith Presley

Heb os, un o uchafbwyntiau'r ŵyl flynyddol yw'r awyrgylch wirioneddol unigryw. O'r tafarndai i orsafoedd yr heddlu, mae'r wŷl yn uno'r holl gymuned. Mae nifer o'r busnesau lleol yn  ymuno yn y digwyddiad drwy osod addurniadau a phethau cofiadwy megis baneri a phosteri yn ffenestri'r siopau mewn teyrnged i'r seren bop. Mae'r agwedd roc a rôl hon ar draws y dref yn golygu nad yw'r wŷl wedi'i chyfyngu i Theatr Pafiliwn y Grand yn unig, ond yn hytrach mae'n llifo allan i'r strydoedd ac yn parhau ymhell ar ôl i'r dynwaredwr Elvis olaf adael y llwyfan.

Elvis Fest