The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: August 2019

Behind The Trees with Bridgend Hero Dawn Wood

Behind The Trees with Bridgend Hero Dawn Wood

If we could design the ultimate summer weekend, art, science, music and nature would certainly make the cut. Fortunately for visitors, Merthyr Mawr's new, boutique festival has done just that. Welcoming families to join scientific discussion, spoken word and modern folk music, Between The Trees brings a weekend of sheer delight to Bridgend County. From surprise acts to getting closer to nature, we spoke to the festival's organiser and founder Dawn Wood to find out all there is to know about our new favourite festival.

 

Screenshot 2019-08-08 At 14.55.42

 


Tell us a bit about Between The Trees
Between The Trees is a small and accessible family festival. We're not for profit, we simply want to reconnect people with nature and help them have a really good time while they do it. It's something families will go to every year, but it's not just about music. We've got everything from science and cooking to poetry and spoken word.

How did the idea for Between The Trees come about?
I work with art in primary education and my husband is a lecturer in biomedical science. We realised the way we were brought up is very different to the experiences young people are having now. We noticed too much screen time is having a negative impact on young, growing minds. We had a think about how we could help people engage with nature and Andrew did some research on how people could be healthier at a molecular level using outdoor activities. With our love of science and music, Between The Trees was born!

Your located in Merthyr Mawr - what makes it such a good location for a summer festival?
It's a magical place, incredibly beautiful and already has all the natural structures in place for a fantastic festival. It's such a unique location with sand based soil, a nature reserve and ancient trees all over. We decided to go for it and create a festival about everything we love - the music, the activities, the families. It was absolutely brilliant last year and the feedback we had was amazing. It went on for three days with local food suppliers and local businesses taking part too. It took off far better than we ever thought it would.

What do you love most about Bridgend as a destination?
It's such a welcoming county. I used to go to Ogmore By Sea as a child with my grandparents. Every Sunday they'd take me to Ogmore or Merthyr Mawr to get outside. Those places are particularly special to me - they are not far away and are totally unspoilt. Access is now better than ever and everywhere is so clean! You'll also find great independent cafes and businesses here. It's a positive , happy place to be with an inspiring environment. We love the area and we want to share it with everyone.

What can visitors expect from the festival this year?
We've got lots of incredible speakers coming to the festival this year. Marine biologist Lauren Isles will be discussing the impact of micro plastics on the ocean, Dr Alex Perkins will be discussing the science of sleep and Emma Hayhurst will be sampling the microbiome of the Merthyr Mawr forest and DNA profiling it to find out what's in the soil at Merthyr Mawr.

We've also got 25 different bands and musicians with six Welsh speaking musicians, a perma culture area, a harpist teaching the harp and vegan cooking demonstrations. We are also working in conjunction with Community Music Wales who are going to be hosting organised music sessions with students to create jam style music throughout the weekend.

If visitors can only come on one day, which day would you suggest?
Come on the Saturday 31st. The line up is incredible and we've got loads of day tickets left!

Adult Day ticket £20, Children (under 17) £5 and infants (under 4) £1
Weekend Adult tickets £70, Children £30, Infant £5

For more info on tickets to Between the Trees visit:
https://betweenthetrees.co.uk/tickets/

 

Between The Trees gyda'r arwres o Ben-y-bont ar Ogwr, Dawn Wood

Between The Trees gyda'r arwres o Ben-y-bont ar Ogwr, Dawn Wood

Pe baem ni'n gallu creu'r penwythnos gorau posibl yn yr haf, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn rhan ohono. Yn ffodus i'r ymwelwyr, mae gŵyl fwtîc newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yn union hynny.Mae Between The Trees yn dod â phenwythnos o lawenydd i Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gan groesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaethau gwyddonol, y gair llafar a cherddoriaeth werin fodern. O actau cyfrinachol i gipolwg agosach ar natur, siaradom â threfnydd a sefydlydd yr ŵyl, Dawn Wood, i gael gwybod popeth am ein hoff ŵyl newydd.

 

 

Screenshot 2019-08-08 At 14.55.42

 


Dywedwch ychydig wrthym am Between The Trees
Gŵyl fach a hygyrch i'r teulu yw Between The Trees. Mae'n ddigwyddiad di-elw a'r cyfan rydyn ni am ei wneud yw ailgysylltu pobl â natur a'u helpu i gael amser wrth eu bodd wrth wneud hynny. Dyma ŵyl y bydd teuluoedd yn mynd iddi bob blwyddyn, ond mae'n fwy na dim ond cerddoriaeth. Mae gennym ni bopeth o wyddoniaeth a choginio i farddoniaeth a'r gair llafar.

Sut cawsoch chi'r syniad am Between the Trees?
Dwi'n gweithio gyda chelf mewn addysg gynradd ac mae fy ngŵr yn ddarlithydd mewn gwyddoniaeth biofeddygol. Sylweddolom ni fod y ffordd y cawson ni ein magu yn wahanol iawn i brofiadau pobl ifanc heddiw. Sylwom ni fod gormod o amser o flaen sgrin yn cael effaith negyddol ar feddyliau ifanc sy'n tyfu. Meddyliom ni am ffyrdd y gallen ni helpu pobl i ymgysylltu â natur a gwnaeth Andrew rywfaint o ymchwil ar sut gallai pobl fod yn iachach ar lefel foleciwlaidd gan ddefnyddio gweithgareddau awyr agored. Gyda'n cariad at wyddoniaeth a cherddoriaeth, ganwyd Between The Trees!

Mae'r ŵyl ym Merthyr Mawr - pam mae'n lleoliad mor dda ar gyfer gŵyl haf?
Mae'n lle hudolus a phrydferth iawn ac mae eisoes ganddo'r holl seilwaith naturiol i gynnal gŵyl anhygoel. Mae'n lleoliad mor unigryw gyda phridd â sylfaen dywod, gwarchodfa natur a choed hynafol o gwmpas y lle. Penderfynom ni fynd amdani a chreu gŵyl sy'n ymwneud â phopeth rydyn ni'n gwirioni arno - cerddoriaeth, gweithgareddau, teuluoedd. Roedd hi'n wych y llynedd a chawson ni adborth anhygoel. Fe wnaeth yr ŵyl bara am dridiau gyda chyflenwyr bwyd lleol a busnesau lleol yn cymryd rhan hefyd. Roedd hi gymaint yn fwy llwyddiannus na'r disgwyl.

Beth ydych chi'n gwirioni arno fwyaf am Ben-y-bont ar Ogwr fel lle i ymweld ag ef?
Mae'n sir mor groesawgar. Roeddwn i'n arfer mynd i Aberogwr yn blentyn gyda fy mam-gu a thad-cu. Bob dydd Sul, bydden nhw'n mynd â fi i Aberogwr neu Ferthyr Mawr i gael awyr iach. Mae'r lleoedd hynny'n arbennig iawn i mi - dydyn nhw ddim yn bell i ffwrdd a does braidd dim wedi amharu arnynt. Mae'r mynediad yn well nawr nag erioed ac mae pob man mor lân! Mae caffis a busnesau annibynnol gwych yma hefyd. Mae'n lle cadarnhaol a hapus i fod ynddo gydag amgylchedd ysbrydoledig. Rydyn ni'n gwirioni ar yr ardal ac am ei rhannu gyda phawb.

Beth gall ymwelwyr ei ddisgwyl o'r ŵyl eleni?
Bydd llawer o siaradwyr gwych yn dod i'r ŵyl eleni. Bydd y biolegydd morol, Lauren Isles, yn trafod effaith microblastigau ar y môr, bydd Dr Alex Perkins yn trafod gwyddoniaeth cysgu a bydd Emma Hayhurst yn samplu microbïom coedwig Merthyr Mawr ac yn proffilio ei DNA er mwyn canfod beth sydd yn y pridd ym Merthyr Mawr.

Hefyd, bydd 25 o wahanol fandiau a cherddorion gyda chwe cherddor Cymraeg, ardal bermaddiwylliant, telynydd yn dysgu'r delyn ac arddangosiadau coginio fegan. Rydyn ni hefyd yn cydweithio gyda Cerddoriaeth Gymunedol Cymru, sy'n mynd i gynnal sesiynau cerdd wedi'u trefnu gyda myfyrwyr i greu cerddoriaeth arddull jamio drwy gydol y penwythnos.

Os mai dim ond ar un diwrnod y gall ymwelwyr ddod, pa ddiwrnod byddech chi'n ei awgrymu?
Dewch ddydd Sadwrn 31ain. Mae'r adloniant ar gyfer y dydd yn wych ac mae gennym ni lwyth o docynnau ar ôl!

£20 am docyn diwrnod i oedolyn, £5 i blant (o dan 17 oed) a £1 i fabanod (o dan 4 oed)
£70 am docynnau penwythnos i oedolion, £30 i blant a £5 i fabanod

Am fwy o wybodaeth am docynnau Between the Trees, ewch i:
https://betweenthetrees.co.uk/tickets/