The goings on in and around Bridgend

Sut i gael y gwyliau gwersylla gorau posibl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr / Eira Edwards, Our Welsh

O fis Ebrill hyd at fis Hydref mae safle gwersylla a charafannau Our Welsh yn lle delfrydol i bobl feicio, cerdded a mwynhau yn yr awyr agored. Mae wedi'i leoli ar fferm ddefaid, o fewn tafliad carreg i'r arfordir, ac mae gwersylla fan hyn yn darparu'r safle perffaith i archwilio uchafbwyntiau awyr agored sir Pen-y-bont ar Ogwr. Arôl cael sgôr o 9.5 am eu hadolygiad Pitch Upy tymor diwethaf, dyma ragflas o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ddod i wersylla ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 Reception

Soniwch wrthym ychydig am Our Welsh a sut y dechreuodd.

Gwnaethom ddechrau yn 2013 pan roedd Pen-y-bont ar Ogwr am greu mwy o barciau carafannau teithiol. Cyn hynny, roeddem yn rhedeg lleoliad ger y llyn am ddeng mlynedd. Ond fe ddatblygodd yn lleoliad i briodasau yn fwy nag unrhyw beth arall, felly gwnaethom benderfynu ei logi. Rydym wedi bod yn rhedeg y busnes hwn ers pum mlynedd bellach, ac yn teimlo'n eithaf sefydlog!

 

Ble ydych chi wedi eich lleoli?

Rydym mewn lleoliad gwych ar gyfer archwilio'r ardal - rydyn ni tua 18 milltir o Borthcawl, sef taith tua 20 munud yn y car, ac mae Aberogwr tua 15 munud i ffwrdd. Rydym hefyd dim ond 250 metr oddi ar y Llwybr Celtaidd, felly mae cryn dipyn o feicwyr sy'n gwneud taith Cas-gwent i Dyddewi adeg yr haf yn aros gyda ni - ac oherwydd ein bod ni ar bwys Parc Coedwig Afan, rydyn ni'n denu beicwyr mynydd hefyd.

View From Farm 

Beth yw eich hoff beth chi am Ben-y-bont ar Ogwr?

Y cefn gwlad yw fy ffefryn i, mae'n ardal mor hardd. Mae mwyafrif ein hymwelwyr yn dueddol o ymlacio a mwynhau'r teithiau cerdded. Rydyn ni hefyd yn anfon cryn dipyn i Barc Gwledig Bryngarw a Gwarchodfa Natur Parc Slip, y gallwch eu cyrraedd ar feic, ac i ardal Cynffig. Mae pawb wedi syfrdanu bod tswnami wedi boddi Cynffig unwaith!

 

A yw'n bosibl i ymwelwyr gymryd rhan ar y fferm?

Dydyn ni ddim yn ei annog, ond gallwch weld yr holl ddefaid a'r ŵyn yn rhedeg o gwmpas! Mae'r fferm ddefaid yn ein cadw'n brysur iawn ond mae fy mab newydd ddod adref i'n helpu ni sy'n wych.

 

A allwch chi awgrymu unrhyw deithiau cerdded da gerllaw?

Mae gennym ni daith Ogwell Ridgeway, neu gallwch gerdded i fyny'r pentref ble gallwch weld carreg y pererin yn Eglwys Glanorg. Mae Nantymoel ger Bwlch yn wych ar gyfer y golygfeydd a gallwch fwynhau hufen iâ ar ôl cyrraedd y copa. Ond, fy ffefryn i yw cerdded i fyny hyd at Llangeinor Arms. Mae'n fwyty hyfryd ac mae'n bosibl gweld y golygfeydd mwyaf godidog pan fydd yr haul yn machlud.

 

Pa gyfleusterau sydd ar gael i bobl sy'n gwersylla?

Mae gennym ni bopeth y gallai fod ei angen arnoch ar y safle, gan gynnwys bloc cawodydd, ystafelloedd ymolchi a thoiledau gyda'r holl bethau bychain y gallai fod eu hangen arnoch. Mae hyd yn oed gennym ystafell gemau os yw'n bwrw glaw.

 

Oes unrhyw beth ar y gweill yn y dyfodol ar gyfer Our Welsh - glampio efallai?

Ar hyn o bryd rydym yn hapus iawn â phethau fel ag y maent. Yr hyn sy'n wych am Our Welsh yw bod pobl yn dod â'u llety eu hunain ac yn mynd adref ag ef - rydyn ni'n hoffi hynny!

 

Ydych chi am osod pabell neu garafán yn Our Welsh?

Dau oedolyn a thrydan £22 fesul noson, yn ystod y tymor brig

Heb drydan £17

 

Safle gwersylla i deulu £27 gyda thrydan - dewch â chebl cysylltu

Teulu heb drydan £22

 

www.ourwelsh.co.uk  

Post a comment