The goings on in and around Bridgend

Arwres Arfordirol Anne Davidson, SeaQuest

O anturiaethau awyr agored i Ŵyl Elvis Porthcawl mae arfordir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwledd o ddigwyddiadau i'r teulu drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu teuluoedd a phlant i ymgyfarwyddo â'u hamgylchedd arfordirol. Siaradom ag Anne Davidson o SeaQuest i ddysgu mwy am y digwyddiadau sydd ar y gweill ar hyd yr arfordir a phopeth sydd ar gael i deuluoedd ddysgu amdano ar draethau Pen-y-bont ar Ogwr.

Anne Picture 1 Jpg

Pam oeddech chi'n dymuno gweithio ar hyd arfordir Porthcawl?

Dechreuais drwy wirfoddoli llawer. Byddwn bob amser yn codi sbwriel ac fel arweinydd y cybiaid byddwn yn mynd â grwpiau i'r traeth er mwyn iddynt gael profiad o'r awyr agored. Rwyf wedi credu ers talwm fod dysgu awyr agored yn bwysig iawn ac mae Porthcawl yn cynnig lle perffaith ar ei gyfer.

 

Pam bod yr arfordir ym Mhorthcawl mor arbennig?

Mae'r arfordir ym Mhorthcawl mor amrywiol - mae gennym y twyni tywod yng Nghynffig sy'n llawn rhywogaethau prin, mae gennym byllau glan môr, traethau er mwyn syrffio ac ardaloedd tawel os ydych chi eisiau ymlacio. Oherwydd yr amrywiaeth o draethau gwahanol nid yw hi byth yn ddiflas!

 

Pa weithgareddau arfordirol yr ydych chi'n hoffi eu gwneud yn yr ardal yn ystod eich amser hamdden?

Er fy mod yn gweithio ar yr arfordir, rwyf yn treulio rhannau helaeth o'm hamser rhydd ar y traeth. Mae fy mhlant yn cymryd rhan mewn achub bywyd syrffio felly rydym yn treulio'r mwyafrif o'n hamser ar yr arfordir. Mae'r ardal hon yn unigryw iawn o ran achub bywyd syrffio - mae gennym bedwar clwb yn yr ardal ac mae ein clwb ni, Clwb Achub Bywyd Syrffio y Sger a'r Bae Pinc, yn bencampwyr Cymru ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod plant sy'n byw mewn amgylchedd arfordirol yn meddu ar wybodaeth am ddiogelwch ar y traeth.

 

Dywedwch wrthym ychydig am SeaQuest a'ch gwaith ar draethau Pen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn ymrwymedig i gyfoethogi dysgu awyr agored - rydym yn dymuno i bawb archwilio a bod yn chwilfrydig ond mewn ffordd a fydd yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar y cynefinoedd. 

Yn ystod gwyliau'r ysgol rydym yn cynnal amrywiaeth o sesiynau gwahanol i blant. Nod ein 'Darganfyddiadau'r Traeth' yw cynefinoedd anifeiliaid ar y traeth - rydym yn archwilio'r pyllau glan môr, yn dangos sut i arsylwi'r anifeiliaid yn ofalus a'u dychwelyd i'r un lle. Daeth octopws i'r traeth ychydig o wythnosau yn ôl felly aethom ni i gyd i'w weld! Rydym hefyd yn cynnal gweithdai 'Crwsadydd Arfordirol' sy'n cynnwys ymgyrchoedd i lanhau traethau a chodi sbwriel.

 

Pa bethau cyffrous y gallwn ni eu disgwyl ar yr arfordir yr haf hwn?

Rydym yn gyffrous iawn am ddyfodiad Cragen, Anghenfil y Môr ar 16eg Ebrill. Mae'r grŵp theatr, Clean Seas Cragen, wedi creu anghenfil y môr 20 metr o hyd a fydd yn dod i mewn i'r harbwr yn y prynhawn. Bydd llawer o bethau'n digwydd drwy'r prynhawn o ymgyrchoedd i lanhau'r traethau i hwyl i'r teulu, o 1.00pm tan 5.00pm.

 

Sut gallwn ni helpu pobl i leihau'r gwastraff plastig ar ein traethau?

Nid sbwriel yw'r canolbwynt bob amser ond mae bob amser y tu ôl i'r hyn yr ydym yn ei wneud. Ein canolbwynt mawr yw dysgu awyr agored. Rydym yn dymuno atal sbwriel a gwastraff plastig rhag dod yn broblem fwy trwy fynd i'r afael â'r mater. Os gall plant ddeall a mwynhau eu hamgylchedd yna ni fyddant yn dymuno achosi niwed iddo.

 

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i ymwelwyr sy'n dymuno parchu eu hamgylchedd arfordirol pan fyddant ym Mhorthcawl?

Rydym bob amser yn dweud wrth y plant nad ydym yn dymuno iddynt fynd â dim adre heblaw am atgofion a ffotograffau. Nid ydym yn dymuno iddynt adael dim heblaw am eu holion traed!

 

Pa brofiadau dysgu awyr agored y gall ymwelwyr gymryd rhan ynddynt?

Rydym yn cynnal cynllun nofio'n ddiogel gyda RNLI a Swim Safe Cymru eleni y gall ymwelwyr gymryd rhan ynddo. Rydym yn darparu sgiliau diogelwch nofio sylfaenol ar gyfer plant ac ar 15fed Mehefin byddwn yn cynnal sesiwn i'r cyhoedd. Byddwn hefyd yn ymweld ag ysgolion ar 13eg Mehefin a 14eg Mehefin.

 

Beth arall yr ydych chi'n ei gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithdai i ymwelwyr mewn adeilad o'r enw TS Dragon. Mae'r rhain yn helpu pobl i ymgysylltu â phynciau'n ymwneud â'r cefnfor, o weithgareddau crefft i arddangosiadau ffilm. Gall ymwelwyr gadw llygad ar ein tudalen Facebook i dderbyn manylion am ddigwyddiadau.

 

 

1 comment for “Arwres Arfordirol Anne Davidson, SeaQuest”

  1. Posted 03 May 2019 at 10:15:13

    We check the sites to get the most recent data about the subject in which they are keen on. It will be pleasant if the posts that are partaken in these web journals are engaging and snappy. Such little bits of learning acquired from the websites will be helpful to them at a few or different purposes of their lives. They are more than stimulation. Your blog is one such blog that dependably considerations to post the articles which contain some valuable information in it. They are very amazing just as instructive. Since updates are made at customary interims individuals are snared to the online journals. I trust you will mind to pursue a similar methodology in your further posts. Visit best essay writing service for more details.

Post a comment