The goings on in and around Bridgend

Arwres Arfordirol Anne Davidson, SeaQuest

O anturiaethau awyr agored i Ŵyl Elvis Porthcawl mae arfordir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwledd o ddigwyddiadau i'r teulu drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu teuluoedd a phlant i ymgyfarwyddo â'u hamgylchedd arfordirol. Siaradom ag Anne Davidson o SeaQuest i ddysgu mwy am y digwyddiadau sydd ar y gweill ar hyd yr arfordir a phopeth sydd ar gael i deuluoedd ddysgu amdano ar draethau Pen-y-bont ar Ogwr.

Anne Picture 1 Jpg

Pam oeddech chi'n dymuno gweithio ar hyd arfordir Porthcawl?

Dechreuais drwy wirfoddoli llawer. Byddwn bob amser yn codi sbwriel ac fel arweinydd y cybiaid byddwn yn mynd â grwpiau i'r traeth er mwyn iddynt gael profiad o'r awyr agored. Rwyf wedi credu ers talwm fod dysgu awyr agored yn bwysig iawn ac mae Porthcawl yn cynnig lle perffaith ar ei gyfer.

 

Pam bod yr arfordir ym Mhorthcawl mor arbennig?

Mae'r arfordir ym Mhorthcawl mor amrywiol - mae gennym y twyni tywod yng Nghynffig sy'n llawn rhywogaethau prin, mae gennym byllau glan môr, traethau er mwyn syrffio ac ardaloedd tawel os ydych chi eisiau ymlacio. Oherwydd yr amrywiaeth o draethau gwahanol nid yw hi byth yn ddiflas!

 

Pa weithgareddau arfordirol yr ydych chi'n hoffi eu gwneud yn yr ardal yn ystod eich amser hamdden?

Er fy mod yn gweithio ar yr arfordir, rwyf yn treulio rhannau helaeth o'm hamser rhydd ar y traeth. Mae fy mhlant yn cymryd rhan mewn achub bywyd syrffio felly rydym yn treulio'r mwyafrif o'n hamser ar yr arfordir. Mae'r ardal hon yn unigryw iawn o ran achub bywyd syrffio - mae gennym bedwar clwb yn yr ardal ac mae ein clwb ni, Clwb Achub Bywyd Syrffio y Sger a'r Bae Pinc, yn bencampwyr Cymru ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod plant sy'n byw mewn amgylchedd arfordirol yn meddu ar wybodaeth am ddiogelwch ar y traeth.

 

Dywedwch wrthym ychydig am SeaQuest a'ch gwaith ar draethau Pen-y-bont ar Ogwr

Rydym yn ymrwymedig i gyfoethogi dysgu awyr agored - rydym yn dymuno i bawb archwilio a bod yn chwilfrydig ond mewn ffordd a fydd yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar y cynefinoedd. 

Yn ystod gwyliau'r ysgol rydym yn cynnal amrywiaeth o sesiynau gwahanol i blant. Nod ein 'Darganfyddiadau'r Traeth' yw cynefinoedd anifeiliaid ar y traeth - rydym yn archwilio'r pyllau glan môr, yn dangos sut i arsylwi'r anifeiliaid yn ofalus a'u dychwelyd i'r un lle. Daeth octopws i'r traeth ychydig o wythnosau yn ôl felly aethom ni i gyd i'w weld! Rydym hefyd yn cynnal gweithdai 'Crwsadydd Arfordirol' sy'n cynnwys ymgyrchoedd i lanhau traethau a chodi sbwriel.

 

Pa bethau cyffrous y gallwn ni eu disgwyl ar yr arfordir yr haf hwn?

Rydym yn gyffrous iawn am ddyfodiad Cragen, Anghenfil y Môr ar 16eg Ebrill. Mae'r grŵp theatr, Clean Seas Cragen, wedi creu anghenfil y môr 20 metr o hyd a fydd yn dod i mewn i'r harbwr yn y prynhawn. Bydd llawer o bethau'n digwydd drwy'r prynhawn o ymgyrchoedd i lanhau'r traethau i hwyl i'r teulu, o 1.00pm tan 5.00pm.

 

Sut gallwn ni helpu pobl i leihau'r gwastraff plastig ar ein traethau?

Nid sbwriel yw'r canolbwynt bob amser ond mae bob amser y tu ôl i'r hyn yr ydym yn ei wneud. Ein canolbwynt mawr yw dysgu awyr agored. Rydym yn dymuno atal sbwriel a gwastraff plastig rhag dod yn broblem fwy trwy fynd i'r afael â'r mater. Os gall plant ddeall a mwynhau eu hamgylchedd yna ni fyddant yn dymuno achosi niwed iddo.

 

Pa gyngor y byddech chi'n ei roi i ymwelwyr sy'n dymuno parchu eu hamgylchedd arfordirol pan fyddant ym Mhorthcawl?

Rydym bob amser yn dweud wrth y plant nad ydym yn dymuno iddynt fynd â dim adre heblaw am atgofion a ffotograffau. Nid ydym yn dymuno iddynt adael dim heblaw am eu holion traed!

 

Pa brofiadau dysgu awyr agored y gall ymwelwyr gymryd rhan ynddynt?

Rydym yn cynnal cynllun nofio'n ddiogel gyda RNLI a Swim Safe Cymru eleni y gall ymwelwyr gymryd rhan ynddo. Rydym yn darparu sgiliau diogelwch nofio sylfaenol ar gyfer plant ac ar 15fed Mehefin byddwn yn cynnal sesiwn i'r cyhoedd. Byddwn hefyd yn ymweld ag ysgolion ar 13eg Mehefin a 14eg Mehefin.

 

Beth arall yr ydych chi'n ei gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithdai i ymwelwyr mewn adeilad o'r enw TS Dragon. Mae'r rhain yn helpu pobl i ymgysylltu â phynciau'n ymwneud â'r cefnfor, o weithgareddau crefft i arddangosiadau ffilm. Gall ymwelwyr gadw llygad ar ein tudalen Facebook i dderbyn manylion am ddigwyddiadau.

 

 

14 comments for “Arwres Arfordirol Anne Davidson, SeaQuest”

 1. Posted 03 May 2019 at 10:15:13

  We check the sites to get the most recent data about the subject in which they are keen on. It will be pleasant if the posts that are partaken in these web journals are engaging and snappy. Such little bits of learning acquired from the websites will be helpful to them at a few or different purposes of their lives. They are more than stimulation. Your blog is one such blog that dependably considerations to post the articles which contain some valuable information in it. They are very amazing just as instructive. Since updates are made at customary interims individuals are snared to the online journals. I trust you will mind to pursue a similar methodology in your further posts. Visit best essay writing service for more details.

 2. Posted 27 May 2019 at 03:06:53

  A debt of gratitude is in order for posting this data.

 3. Posted 29 May 2019 at 08:55:16

  Start taking a observe how you are making ready your meals. Try recipes that lessen fats, calories and Pure Life Keto salt in those food. Put off speedy food out of your weight loss plan, alternatively make a sandwich for yourself in case you want quick meal. Ensure you are getting those fruits and veggies each day. Add One alternate every Week: behavior take time to shape. So attention on adding one small alternate every week. Visit For More Info: http://obesity2.com/blog/weight-loss/pure-life-keto/

 4. Posted 29 May 2019 at 11:25:34

  Frame wraps do now not reason dangerous poor aspect consequences but they have to not be overused.A cleaning weight-reduction plan is one of the nice strategies of how to accumulate the Pure Life Keto burden preferred. There are many such diets on line and in magazines. Cleansing diets contain lowering food intake and ingesting specially positive types of drinks. These diets can be as brief as seventy-two hours or last up to a week. Visit For More Info: http://obesity2.com/blog/weight-loss/pure-life-keto/

 5. Posted 30 May 2019 at 09:54:16

  The most obvious problem is that the low-GI diet used here was also a high-protein diet. It could be that high-protein diets help weight loss regardless of the glycemic index of the foods consumed as claimed Alka Tone Keto by the proponents of high-protein diets.The study was also flawed in that participants were not assigned to the two groups randomly. Instead, researchers consciously picked which group each participant.Visit For More Info: https://suppleement.com/alka-tone-keto/

 6. Posted 30 May 2019 at 13:56:38

  they surely come to be even heavier than they were earlier than they began the food plan. Those styles keep genuine throughout a extensive spectrum of weight loss strategies. Only about 10 percentage of all SlimQuick Keto dieters are capable of preserve their loss after several years, regardless of how much weight turned into lost all through the weight-reduction plan period.Out of those who do shed pounds correctly, the most feasible target is a lack of about 10 percent in their maximum weight. https://timesnutrition.com/slim-quick-keto/

 7. Posted 06 June 2019 at 03:58:11

  Pleasant post mate, keep up the immense work, simply imparted this to my friendz

 8. Posted 08 July 2019 at 10:15:50

  It’s nice to visit this website as I also love to do adventures. And here great piece of content from outdoor adventures to Porthcawl's Elvis Festival, the Bridgend coast offers a feast of family events throughout the year.

 9. Posted 19 July 2019 at 21:17:00

  it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know.

 10. Posted 07 August 2019 at 15:01:42

  Quality posts is the key to attract the visitors to pay a quick visit the site, that’s what this web site is providing

 11. Posted 08 August 2019 at 13:10:20

  This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck.

 12. Posted 11 August 2019 at 07:28:52

  There is something uncommon about them. It appears to me every one of them are truly splendid!

 13. Posted 12 August 2019 at 14:06:53

  It’s uncommonly a bewildering and key bit of information.

 14. Posted 13 August 2019 at 17:34:43

  Wow, I am just blown away by the sheer quality of this article. It’s definitely one of the best composed articles I’ve read on this site.

Post a comment