The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: March 2019

How Porthcawl became one of the UK’s best waterside holiday destinations

It's considered one of the best surf destinations in Wales, home to one of the UK's highest ranking golf courses and a paradise for holiday makers. This summer, Rest Bay in Porthcawl will launch its brand new watersports centre. From acquiring its name to one of the UK's oldest surf schools, we've been looking back at its eventful history. Here's how Rest Bay got to where it is today.

IMG_2856 

Rest Bay gets its name

- 1878 - 'Long Bay' offers a resting house for ill and injured workers, becoming known as Rest Bay. Florence Nightingale is one of its keen supporters.

- World War I & II - Requisitioned as a hospital in use for the war effort

- 2018 - The Rest is converted into luxury studios and apartments.

 

A golfing hot spot is born 

-1895 - 9 hole course is founded on Locks Common by Cardiff businessmen attracted by the location.

- Relocates to its current position and becomes the first 18 hole course in South Wales

- 1909 - The course if granted Royal status and during the First World War, is turned over to agriculture for the war effort.

 - 1951 - Hosts its first major tournament, The Amateur Championship. The competition has returned a further six times since. 

- 2014 - Hosts the Senior Open Championship for the first time, Bernhard Langer wins by an amazing 13-stroke margin.

 

Tourists discover the perfect holiday spot by the sea

- 1900's - Thanks to charabancs and the railway, Porthcawl sees an influx of day trippers drawn down to the sea.

- 1930's - Pines Airways based at Locks Common, offers tours of the sky and an air taxi service.

- 1960's - Porthcawl begins to develop as a water sports destination, particularly for speed boat racing and surfing. Fulgoni's cafe (later known as Malc's) offers ice cream and stunning views over the bay.

- 2014 - Rest Bay features in the Lonely Planet 

"When the swell is up - delighting local experts with clean barrels  topping 2m - this Welsh beach can rival any surf spot in Europe. But  Rest Bay boasts rideable waves on any given day, which is all that  learners need."

- 2019 & Beyond - Exciting new developments such as the Water Sports Centre lead the regeneration of the resort.

 

Porthcawl's incredible waves give birth to one of the first UK surf clubs 

- 1969 - One of the oldest surf clubs in the UK, Welsh Coast Surf Club was founded as the CREST Surf Club, its name inspired by the local breaks of Coney, Rest, Esp, Sker and Trecco. Re-named the WCSC in 1971, the club continues to underpin Porthcawl's vibrant surfing community, organising competitions as well as the legendary Surfer's Ball.

- 1973 - Tonyrefail Lifeguard Club is founded. The name reflects the fact that the club is formed by families from the Valleys who have holiday caravans in Porthcawl.

- 1991 - The name is changed and Rest Bay Lifeguard Club is officially established.

- 1997 - The lifeguard station is opened following the efforts of local fundraisers and the council.

- 2016 - RNLI lifeguards take to their posts for the first time at Rest Bay, supported by Porthcawl lifeboat as required. Following the successful pilot scheme, they will continue to guard the beaches until at least summer 2021. 

Byrddau Rest Bay

 

IMG_2856

 

The Rest

Tirnod eiconig mewn bae rhamantaidd

- 1878 - Yn agor ei ddrysau i gleifion. Gan ei fod wedi tyfu'n rhy fawr i'w leoliad gwreiddiol yn Newton, cynigiai'r cartref gorffwys pwrpasol hwn seibiant i weithwyr sâl ac wedi'u hanafu. Roedd y syniad gan Dr James Lewis, sef meddyg teulu oedd yn ymarfer ym Maesteg, am gartref cryfhau i weithwyr diwydiannol, o flaen ei amser.

Mae Florence Nightingale yn un o'i gefnogwyr brwd. 

- 1900 - Disgwylir i gleifion gadw at y rheolau, sy'n cynnwys dim yfed, dim ysmygu yn yr ystafelloedd gwely a 'bod yn garedig ac yn ystyiol tuag at ei gilydd'.

Rhyfel Byd 1af a'r 2il Ryfel Byd - Fe'i hawliwyd fel ysbyty i'w defnyddio at ddibenion y rhyfeloedd

- 2018 - gwaith o drawsnewid yr adeilad yn stiwdios a fflatiau moethus yn dechrau.

 

Royal Porthcawl

Lleoliad golff o safon fyd-eang

1895 - sefydlwyd cwrs 9 twll ar Locks Common gan ddynion busnes Caerdydd a gafodd eu denu gan y lleoliad.        

Mae'n symud i'w lleoliad presennol ac yn sefydlu ei hun fel y cwrs 18 twll cyntaf yn Ne Cymru.

- 1909 - Rhoddwyd statws Brenhinol iddo

- 1914-1919 - Fe'i trosglwyddwyd i amaethyddiaeth at ddibenion y rhyfel.

- 1951 - Mae'n cynnal ei dwrnamaint mawr cyntaf, sef y Bencampwriaeth Amatur. Mae'r gystadleuaeth wedi dychwelyd chwech gwaith ers hynny.

- 2014 - Mae'n cynnal y Bencampwriaeth Agored Hŷn am y tro cyntaf, a Bernhard Langer yn ennill gyda bwlch rhyfeddol o 13 strôc.

 

Gwyliau

Ymwelwyr yn heidio i draeth, môr a thonnau Rest Bay

- 1900's - Wrth i'r porthladd diwydiannol ddirywio, mae'r fasnach dwristaidd yn dechrau tyfu. Gyda'r môr yn eu denu, mae ymwelwyr undydd yn heidio i Borthcawl ar y siarabangau a'r trenau.

- 1930s - Cynigia Pines Airways yn Locks Common deithiau yn yr awyr a gwasanaeth tacsi awyr.

- 1960's - Mae Porthcawl yn dechrau datblygu'n gyrchfan chwaraeon dŵr, yn enwedig ar gyfer rasio cychod cyflym a syrffio. Cynigia gaffi Fulgoni's (a gafodd ei adnabod fel Malc's yn nes ymlaen) hufen iâ a golygfeydd godidog dros y bae.

- 2014 - Rest Bay yn cael ei gynnwys yn y Lonely Planet

"Pan fydd y tonnau wedi ymchwyddo, gan foddio'r arbenigwyr lleol gyda thonnau glân yn cyrraedd uchder o 2m, gall y traeth Cymreig hwn gystadlu yn erbyn unrhyw fan syrffio yn Ewrop. Ond mae Rest Bay yn brolio tonnau gwerth ei reidio ar unrhyw ddiwrnod, a dyna'r cyfan y mae ar ddysgwyr eu hangen."

- 2019 a Thu Hwnt - Mae datblygiadau cyffrous newydd fel y Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn arwain adfywiad y cyrchfan. 

Diogelwch y Môr yn Rest Bay

- 1969 - Sefydlwyd un o'r clybiau syrffio hynaf yn y DU, sef y Welsh Coast Surf Club, fel CREST Surf Club, gyda'r enw'n cael ei ysbrydoli gan y tonnau lleol sy'n torri yn Coney, Rest, Yr Esp, Y Sgêr a Trecco. Mae'r clwb, a gafodd ei ailenwi'n WCSC ym -

-1971, yn parhau i fod yn sail i gymuned syrffio fywiog Porthcawl, gan drefnu cystadlaethau yn ogystal â'r Ddawns Syrffwyr chwedlonol.

- 1973 - Sefydlu Tonyrefail Lifeguard Club. Mae'r enw'n adlewyrchu'r ffaith fod y clwb wedi'i ffurfio gan deuluoedd o'r Cymoedd sydd â charafanau gwyliau ym Mhorthcawl.

- 1991 - Mae'r enw'n cael ei newid a Rest Bay Lifeguard Club yn cael ei sefydlu'n swyddogol.

- 1997 - Mae'r orsaf achubwyr bywyd yn agor yn dilyn ymdrechion codwyr arian lleol a'r cyngor.

- 2016 - Mae achubwyr bywydau'r RNLI yn bwrw at eu swyddi am y tro cyntaf yn Rest Bay, gyda chefnogaeth bad achub Porthcawl fel y bo angen. Yn dilyn y cynllun peilot llwyddiannus, byddan nhw'n parhau i ddiogelu'r traethau tan yr haf 2021 o leiaf.