The goings on in and around Bridgend

Teithiau cerdded a llesiant ledled Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

Teithiau cerdded a llesiant ledled Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae'n bryd cael gwared â'r tinsel, mentro y tu allan a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda chwech o deithiau cerdded gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae tystiolaeth fod cerdded yn gwella llesiant corfforol a meddyliol: dyma'n union yr hyn sydd ei angen ar ôl straen y Nadolig. P'un a ydych yn bwriadu dringo copâu cymoedd y de neu yn un sy'n hoff o fynd am dro hamddenol gyda'r teulu o gwmpas parciau gwyllt, mae'r cyfan i'w brofi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

 

S3Advertising -Your Porthcawl -Trecco _Bay _Beach -6

 

1. Crwydrwch i fyny bryniau Cwm Ogwr

Dringwch lethrau Llwybr Cwm Ogwr o Abercynffig i Nant-y-moel ar lwybr tawel i gerddwyr a beicwyr sy'n 12.3km o hyd. Gyda golygfeydd rhyfeddol, pentrefi bach prydferth a choetiroedd o'i gwmpas, mae ardal naturiol Cwm Ogwr yn lle perffaith i ddianc iddo ar ôl bwrlwm y Nadolig. Cadwch lygad allan am hen ragfuriau'r rheilffyrdd, sef symbolau hynafol treftadaeth locomotif a mwyngloddio'r ardal. | www.sustrans.org.uk

 

Lefel | Cymedrol - Anodd

Pellter | 12.3km

 

2. Cymerwch gipolwg y tu mewn i byllau, crwydrwch trwy'r gwlyptiroedd ac ewch amdani ym Mharc Slip

Cymerwch seibiant ar ôl y Nadolig a gadewch i'r plant fynd yn rhydd gydag anturiaethau ledled Gwarchodfa Natur Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Parc Slip. Yn y warchodfa, sy'n ymestyn dros 300 erw, cewch ddarganfod byd gwyllt dirgel yr holl rywogaethau sy'n byw yno. Os byddwch yn lwcus, cewch weld llygod yr ŷd yn y glaswellt neu gyfle wrth edrych i fyny i weld cornchwiglen hardd yn hedfan uwchben ei chynefin ar y gwlyptiroedd. Gallwch chi a'ch teulu grwydro pob cornel o'r warchodfa gan ddefnyddio un o'r llwybrau sy'n addas i blant ac sydd o fewn 10km o lwybrau troellog. Cewch gipolwg ar lygod yr ŷd, brogaod yn y pyllau neu adar preswyl yn yr awyr, fel crëyr, hwyaid gwylltion a chornchwiglod y gwlyptiroedd. Ar ôl hynny, gall y plant fwynhau siocled poeth yn y siop goffi gwbl hygyrch ar y safle. | www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre

 

Lefel | Hawdd - Cymedrol

Pellter | hyd at 9.5km

 

3. Trechwch felan y gaeaf ac ewch am dro ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ewch allan i'r awyr agored am dro gaeafol ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw. Cewch ymlacio i sŵn yr afon yn llifo wrth i chi gerdded i lawr ochr ddwyreiniol y parc ar lwybr tawel dwy filltir o hyd sy'n plethu trwy'r parc, sydd wedi ennill gwobr y Faner Werdd. Gyda 100 a mwy o erwau o dir gwarchodedig i'w crwydro, cewch ddewis o blith coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac ardaloedd chwarae addas i'r teulu er mwyn i chi fwynhau'r awyr agored. Ar ôl hynny, mwynhewch ddiod boeth yn y siop goffi ar y safle. | www.bryngarwcountrypark.co.uk/cy/

 

Level | Hawdd

Pellter | hyd at 3.5km

 

4. Crwydrwch i fyny ac i lawr y bryniau o gwmpas tawelwch Parc Calon Lân

Dechreuwch eich taith gerdded yn nhawelwch Parc Calon Lân, sy'n gartref i nentydd swynol, llyn prydferth a cherfluniau diddorol. Ac yntau wedi'i enwi ar ôl yr emyn Cymraeg, cewch bleser wrth glywed cân yr adar wrth i chi grwydro'r parc. Ewch ar y llwybr cylch 9km o hyd sy'n tywys cerddwyr i ranbarth uchaf y cwm a thrwy goedwigoedd. Darganfyddwch safleoedd diddorol fel rhaeadrau byrlymus wrth iddynt garlamu i lawr y bryniau yn ogystal â gweddillion cyn-gymunedau glo. | www.inspirock.com/united-kingdom/bridgend

 

Lefel | Heriol

Pellter | hyd at 9km

 

5. Crwydrwch drwy dwyni tywod ail fwyaf Ewrop ym Merthyr Mawr

Y gaeaf hwn, ewch am dro trwy dwyni tywod rhyfeddol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr gyda llwybrau troellog sy'n ymestyn dros 840 erw. Cewch ddewis o blith amrywiaeth o lwybrau clir sy'n plethu trwy'r dirwedd. Cewch ymarfer corff go dda wrth ddringo llethrau enwog y Trochwr Mawr, y twyni tywod mwyaf yng Nghymru, sydd hanner milltir o bellter ar lwybr o faes parcio Tregantllo. Fel arall, mwynhewch y golygfeydd o'r môr gyda'r llwybr un filltir o hyd i'r traeth, sy'n tywys cerddwyr ar hyd yr arfordir anhygoel. | www.gps-routes.co.uk/routes/home.nsf/RoutesLinksWalks

 

Lefel | Cymedrol i heriol

Pellter | Llwybr y Grib (o faes parcio'r Drenewydd yn Notais) 4km, Llwybr y Traeth (o faes parcio Tregantllo) 1.5km, Llwybr y Trochwr Mawr (o faes parcio Tregantllo) 1km

 

6. Rhowch hwb i'ch iechyd ar yr arfordir

Cymerwch seibiant gyda thaith adfywiol ar lan y môr rhwng Pink Bay a Rest Bay ym Mhorthcawl, a honno ar Lwybr Arfordir Cymru. Canolbwyntiwch ar eich llesiant gyda chyfuniad o aer y môr ac ymarfer corff ysgafn, sy'n ddelfrydol i drechu pwysau'r holl fins peis dros y Nadolig. Mae'r daith rhwng y ddau fae yn edrych dros wyrddni cwrs golff Royal Porthcawl, y traeth caregog a'r môr glas. Mae'r llwybr pren hygyrch yn galluogi i bobl o bob oedran fwynhau llwybr yr arfordir, gyda nifer o feinciau ar gyfer ymlacio ac ymdrochi yn y golygfeydd. | www.walescoastpath.gov.uk

 

Level | Hawdd

Pellter | 1.25km

 

Post a comment