The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: December 2019

Teithiau cerdded a llesiant ledled Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

Teithiau cerdded a llesiant ledled Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae'n bryd cael gwared â'r tinsel, mentro y tu allan a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda chwech o deithiau cerdded gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae tystiolaeth fod cerdded yn gwella llesiant corfforol a meddyliol: dyma'n union yr hyn sydd ei angen ar ôl straen y Nadolig. P'un a ydych yn bwriadu dringo copâu cymoedd y de neu yn un sy'n hoff o fynd am dro hamddenol gyda'r teulu o gwmpas parciau gwyllt, mae'r cyfan i'w brofi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

 

S3Advertising -Your Porthcawl -Trecco _Bay _Beach -6

 

1. Crwydrwch i fyny bryniau Cwm Ogwr

Dringwch lethrau Llwybr Cwm Ogwr o Abercynffig i Nant-y-moel ar lwybr tawel i gerddwyr a beicwyr sy'n 12.3km o hyd. Gyda golygfeydd rhyfeddol, pentrefi bach prydferth a choetiroedd o'i gwmpas, mae ardal naturiol Cwm Ogwr yn lle perffaith i ddianc iddo ar ôl bwrlwm y Nadolig. Cadwch lygad allan am hen ragfuriau'r rheilffyrdd, sef symbolau hynafol treftadaeth locomotif a mwyngloddio'r ardal. | www.sustrans.org.uk

 

Lefel | Cymedrol - Anodd

Pellter | 12.3km

 

2. Cymerwch gipolwg y tu mewn i byllau, crwydrwch trwy'r gwlyptiroedd ac ewch amdani ym Mharc Slip

Cymerwch seibiant ar ôl y Nadolig a gadewch i'r plant fynd yn rhydd gydag anturiaethau ledled Gwarchodfa Natur Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Parc Slip. Yn y warchodfa, sy'n ymestyn dros 300 erw, cewch ddarganfod byd gwyllt dirgel yr holl rywogaethau sy'n byw yno. Os byddwch yn lwcus, cewch weld llygod yr ŷd yn y glaswellt neu gyfle wrth edrych i fyny i weld cornchwiglen hardd yn hedfan uwchben ei chynefin ar y gwlyptiroedd. Gallwch chi a'ch teulu grwydro pob cornel o'r warchodfa gan ddefnyddio un o'r llwybrau sy'n addas i blant ac sydd o fewn 10km o lwybrau troellog. Cewch gipolwg ar lygod yr ŷd, brogaod yn y pyllau neu adar preswyl yn yr awyr, fel crëyr, hwyaid gwylltion a chornchwiglod y gwlyptiroedd. Ar ôl hynny, gall y plant fwynhau siocled poeth yn y siop goffi gwbl hygyrch ar y safle. | www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre

 

Lefel | Hawdd - Cymedrol

Pellter | hyd at 9.5km

 

3. Trechwch felan y gaeaf ac ewch am dro ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ewch allan i'r awyr agored am dro gaeafol ar hyd glannau afon Garw ym Mharc Gwledig Bryngarw. Cewch ymlacio i sŵn yr afon yn llifo wrth i chi gerdded i lawr ochr ddwyreiniol y parc ar lwybr tawel dwy filltir o hyd sy'n plethu trwy'r parc, sydd wedi ennill gwobr y Faner Werdd. Gyda 100 a mwy o erwau o dir gwarchodedig i'w crwydro, cewch ddewis o blith coetiroedd brodorol, gerddi ffurfiol ac ardaloedd chwarae addas i'r teulu er mwyn i chi fwynhau'r awyr agored. Ar ôl hynny, mwynhewch ddiod boeth yn y siop goffi ar y safle. | www.bryngarwcountrypark.co.uk/cy/

 

Level | Hawdd

Pellter | hyd at 3.5km

 

4. Crwydrwch i fyny ac i lawr y bryniau o gwmpas tawelwch Parc Calon Lân

Dechreuwch eich taith gerdded yn nhawelwch Parc Calon Lân, sy'n gartref i nentydd swynol, llyn prydferth a cherfluniau diddorol. Ac yntau wedi'i enwi ar ôl yr emyn Cymraeg, cewch bleser wrth glywed cân yr adar wrth i chi grwydro'r parc. Ewch ar y llwybr cylch 9km o hyd sy'n tywys cerddwyr i ranbarth uchaf y cwm a thrwy goedwigoedd. Darganfyddwch safleoedd diddorol fel rhaeadrau byrlymus wrth iddynt garlamu i lawr y bryniau yn ogystal â gweddillion cyn-gymunedau glo. | www.inspirock.com/united-kingdom/bridgend

 

Lefel | Heriol

Pellter | hyd at 9km

 

5. Crwydrwch drwy dwyni tywod ail fwyaf Ewrop ym Merthyr Mawr

Y gaeaf hwn, ewch am dro trwy dwyni tywod rhyfeddol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr gyda llwybrau troellog sy'n ymestyn dros 840 erw. Cewch ddewis o blith amrywiaeth o lwybrau clir sy'n plethu trwy'r dirwedd. Cewch ymarfer corff go dda wrth ddringo llethrau enwog y Trochwr Mawr, y twyni tywod mwyaf yng Nghymru, sydd hanner milltir o bellter ar lwybr o faes parcio Tregantllo. Fel arall, mwynhewch y golygfeydd o'r môr gyda'r llwybr un filltir o hyd i'r traeth, sy'n tywys cerddwyr ar hyd yr arfordir anhygoel. | www.gps-routes.co.uk/routes/home.nsf/RoutesLinksWalks

 

Lefel | Cymedrol i heriol

Pellter | Llwybr y Grib (o faes parcio'r Drenewydd yn Notais) 4km, Llwybr y Traeth (o faes parcio Tregantllo) 1.5km, Llwybr y Trochwr Mawr (o faes parcio Tregantllo) 1km

 

6. Rhowch hwb i'ch iechyd ar yr arfordir

Cymerwch seibiant gyda thaith adfywiol ar lan y môr rhwng Pink Bay a Rest Bay ym Mhorthcawl, a honno ar Lwybr Arfordir Cymru. Canolbwyntiwch ar eich llesiant gyda chyfuniad o aer y môr ac ymarfer corff ysgafn, sy'n ddelfrydol i drechu pwysau'r holl fins peis dros y Nadolig. Mae'r daith rhwng y ddau fae yn edrych dros wyrddni cwrs golff Royal Porthcawl, y traeth caregog a'r môr glas. Mae'r llwybr pren hygyrch yn galluogi i bobl o bob oedran fwynhau llwybr yr arfordir, gyda nifer o feinciau ar gyfer ymlacio ac ymdrochi yn y golygfeydd. | www.walescoastpath.gov.uk

 

Level | Hawdd

Pellter | 1.25km

 

Walks and Wellness across Bridgend

Walks and Wellness across Bridgend

It's time to shake off the tinsel, step outside, and enjoy the refreshing winter air with 6 of Bridgend County's best breathtaking walks. Walking has been proven to improve both physical and mental wellness: Exactly what you need after the stress of Christmas. Whether you are looking for a leg-busting ascent into the heights of the Welsh valleys or simply fancy a family ponder around wild parklands, it can be found in Bridgend County.


S3Advertising -Your Porthcawl -Trecco _Bay _Beach -6

1. Hike the rolling hills of Ogmore Valley
Ascend the sloping heights of Ogmore Valley Trail on a stretching trail from Aberkenfig to Nant-y-Moel using a 12.3km peaceful walking and cycle path. Surrounded by the dramatic views, quaint villages and nearby woodlands, the valley of Ogmore's natural surroundings make it the idyllic escape after the Christmas rush. Keep your eyes peeled for the odd rusted railway ramparts, ageing symbols of the area's locomotive and mining heritage. |
www.sustrans.org.uk

Difficulty | Medium - Hard
Distance | 12.3km

2. Peep inside ponds, wander through wetlands and run wild at Parc Slip
Dust off the Christmas cobwebs and let the kids run wild with adventures across Parc Slip Wildlife Trust Nature Reserve. Spanning over 300 acres, wander through the reserve to discover the secret wild world of the species who call it home. Spy the elusive harvest mouse nestled amongst the grass, or look skyward for the chance to spot the beautiful lapwing flying above its wetland habitat. You and your family can explore every corner of the reserve using one of the child-friendly routes within 10km of twisting paths. Spy the elusive harvest mouse, peep into ponds to spot frogs or look skywards to see resident birdlife such as heron, mallards and the wetland lapwing. Afterwards, treat the little ones to a hot chocolate in the comfort of the fully-accessible on-site coffee shop. |
www.welshwildlife.org/visitor-centres/parc-slip-visitor-centre

Difficulty | Easy - Medium
Distance | up to 9.5km

3. Beat the winter blues with ambles along the banks of the river Afon Garw at Bryngarw Country Park
Escape to the outdoors for a winter amble along the banks of the river Afon Garw at Bryngarw Country Park. Relax to the sounds of the flowing river as you walk down the eastern end of the park on a tranquil 2-mile route weaving through the Green Flag award-winning park. With over 100 acres of protected land to explore, choose from native woodlands, formal gardens and family-friendly play areas to stretch your legs. Afterwards, grab a warming hot-drink in the comfort of the on-site coffee shop. |
www.bryngarwcountrypark.co.uk

Difficulty | Easy
Distance | up to 3.5km

4. Wander the hills surrounding the peaceful Parc Calon Lan
Start your walk in the peaceful parc Calon Lan, home to trickling streams, a pleasant lake and interesting sculptures. Named after the famous welsh hymn of the same name, find pleasure in hearing the birdsongs as you explore the parklands. Take the circular 9km walk which leads explorers into the upper region of the valley and through forested woodlands. Discover interesting sites such as quaint bubbling waterfalls as they speed downhill and the remains of former coal mining communities. |
www.inspirock.com/united-kingdom/bridgend

Difficulty | Strenuous
Distance | up to 9km

5. Explore Europe's second-largest sand-dunes with seasonal saunters around Merthyr Mawr
Take a stroll through the impressive sand-dunes of Merthyr Mawr National Nature Reserve with twisting paths which stretch a total area of 840 acres during the wintery off-season. Choose from a variety of clearly marked trails which weave through the terrain. Put your leg muscles to the test by ascending the in-famous slopes of 'The Big Dipper', the largest sand-dune in Wales which can be reached on a half a mile route from Candleston car park. Alternatively, enjoy the seaside views with the one-mile beach walk which guides walkers along the scenic coast. |
www.gps-routes.co.uk/routes/home.nsf/RoutesLinksWalks

Difficulty | Moderate to strenuous
Distance | Ridge Walk (from Newton car park) 4km, Beach Walk (from Candleston car park) 1.5km, Big Dipper Walk (from Candleston car park) 1km.

6. Boost your health with coastal hikes
Press the reset button with a revitalising seaside walk between Porthcawl's Pink and Rest bays along the Wales Coast Path. Focus on your wellbeing with the winning combination of sea air and low impact exercise, ideal for combatting those extra mince pies. The journey between the two bays overlooks the pristine greens of the Royal Porthcawl Golf Course, the pebbled beach and the blue sea. The accessible boardwalk allows all ages to enjoy the coastal path, including a number of benches for relaxing and taking in the scenery. |
www.walescoastpath.gov.uk

Difficulty | Easy
Distance | 1.25km