The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: November 2019

How to make the most of Porthcawl’s independent shopping scene

How to make the most of Porthcawl's independent shopping scene  


Recognised as one of the UK's surf hotspots, adored for its long sandy beaches and world-famous Elvis Fest, it's easy to forget that the picture-perfect town is home to friendly streets bursting with fascinating independent shops to discover.

Porthcawl's construction as a town began in the early 19th century when it was decided to build a new harbour to service the expanding coal and iron industries of the South Wales Valleys. A lot has changed since then, now you can treat yourself to fresh Welsh produce from the local deli, or maybe reinvigorate your wardrobe with the season's sharpest apparel from one of the many boutiques dotted around the town.  


Rediscover your passion for independent fashion 

Head to Well Street, located only moments from the Esplanade, to find The Closet, a boutique shop ideal for finding your new favourite piece from the carefully curated collection of outfits available. If you're looking for luxury jewellery, KoKo's is the best place in town. Offerings a wide selection of independent jewellery makers, including the owner Sophie's own brand, you will fall in love with the sparkling amethyst rings and delicate floral necklaces. No Porthcawl shopping spree would be complete without a stop at Divine , a home for bright and colourful accessories and the winner of Bridgend's Independent Retailer 2013. 


Here, we reduce, re-use and recycle 

Not only is Porthcawl a haven for independent shops, but it is also waving the Eco flag with amazing ambitions to make Porthcawl a plastic-free town. In a collaboration between Bridgend County Borough Council, Porthcawl Town Hall and Surfers against Sewage, many of the local businesses across the town are committing to reducing major single-use plastics such as straws, bottles and cutlery - so you can shop with a clean conscious! 


Take a break with Welsh cakes and waterside wanderings

There are few smells as pleasant as freshly baked bread and fresh coffee, so take a break after your shopping spree and grab a bite to eat at some of Porthcawl's best foodie break spots. Known locally as an Aladdin's cave of food, Home & Colonial Fine Foods bakes 60% of its produce on-site each day, selling everything from home-made pies to slow-roasted meats. Refuel with one one of their best-selling Welsh cakes and steaming coffee from the iconic Porthcawl Grand Pavilion Cafe which is best enjoyed with seaside views. 


Did you know: Porthcawl is only a 40-minute drive to Cardiff, and 32 minutes from Swansea, making it easily accessible for a weekend day trip. 


A sweet treat to curve the cravings 

Fancy something sweet? Porthcawl is brimming locally made with sugary delights. If you are a chocoholic, Maple Confectionary is your heaven. Selling treats for every occasion, find luxury gift boxes, totally edible animals, Welsh goodies and even chocolate pizzas! If you are feeling extravagant, Coffi Co. Choose from moreish creations such as the cookies and cream cappuccino, the curly wurly latte and the chocolate orange hot chocolate.   


Step back in time...

The most influential family in the expansion of Porthcawl was the Brogdens from Sale, Manchester. The Brogdens were instrumental in linking Porthcawl to the iron and coal mining communities of the valleys by rail. The Brogden family visualised Porthcawl as a fashionable seaside resort as well as a thriving port for the export of coal. The main shopping area is centred around John street, just a pebbles throw from the esplanade. We now believe John Street is named after John Brogden!

A gift from the heart (and Porthcawl) 

Share a bit of Porthcawl with your friends and family back home by seeking out something special from one of the town's gift stores. In addition to its endless selection of sweets, Maple's also offers gifts for everyone, from the coffee lover to the tech wizz.   

 

Decompress with a locally-sourced dinner

Much like the rest of the town, Porthcawl doesn't lack for a range of unique spots to spend the evening enjoying a much-earned dinner and drink. For more-ish Mediterranean dishes, visit Isabella's Brasserie and try a selection of fresh fish, shellfish and meat tapas. Alternatively, head to Dockside Bar and Grill for a high-quality steak, locally sourced from Rosedew Farm in the Vale of Glamorgan and recognised for their superb flavours and tenderness.

 

Coffi _co

For further inspiration and local knowledge on shops, cafes and restaurant throughout Porthcawl, visit Experience Porthcawl at www.experience-porthcawl.com

Sut i wneud y gorau o siopau annibynnol Porthcawl

Sut i wneud y gorau o siopau annibynnol Porthcawl

 

Yn enwog am fod yn un o'r llefydd gorau i syrffio yn y DU, gyda'i thraethau tywod hir a'r ŵyl Elvis fyd enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref brydferth hon yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol deniadol wrthi'n aros i chi eu darganfod.

 

Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu tref Porthcawl ar ddechrau'r 19eg ganrif pan benderfynwyd adeiladu harbwr newydd i wasanaethu'r diwydiannau haearn a glo oedd yn ehangu yng nghymoedd y de. Mae llawer wedi newid ers hynny a gallwch nawr fwynhau cynnyrch Cymreig ffres o'r deli lleol, neu efallai ymweld ag un o'r sawl bŵtic sydd o gwmpas y dref er mwyn adnewyddu'ch wardrob gyda gwisgoedd mwyaf ffasiynol y tymor.

 

Ail-ddarganfyddwch eich angerdd dros ffasiwn annibynnol

Ewch i Well Street, sydd wedi'i leoli wrth ymyl y promenâd, i ddarganfod The Closet, y bŵtic perffaith i chi ddod o hyd i'ch hoff ddilledyn newydd ymysg casgliad o wisgoedd sydd wedi eu dewis gyda gofal ac arbenigedd. Os ydych yn chwilio am emwaith moethus, KoKo's yw'r man gorau yn y dref. Yn cynnig ystod eang o wneuthurwyr gemwaith annibynnol, gan gynnwys brand y perchennog Sophie ei hunan, byddwch wrth eich bodd â'r modrwyon amethyst disglair a'r mwclisau blodeuol cain. Peidiwch ag anghofio galw i mewn i Divine, sef cartref cyfwisgoedd lliwgar a llachar ac enillydd cystadleuaeth Adwerthwr Annibynnol Pen-y-bont ar Ogwr 2013.

 

Yma, rydym yn lleihau, yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu

Nid yn unig y mae Porthcawl yn hafan ar gyfer siopau annibynnol, ond mae hefyd yn chwifio'r faner Eco gydag uchelgeisiau gwych i wneud Porthcawl yn dref ddi-blastig. Mewn cydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Neuadd y Dref Porthcawl a Surfers against Sewage, mae nifer o'r busnesau lleol ar draws y dref yn ymrwymedig i leihau'r defnydd o brif ddeunyddiau plastig untro megis gwellt, poteli a chyllyll a ffyrc - felly gallwch siopa gyda chydwybod glir.

 

Cymerwch seibiant i fwynhau golygfeydd y môr dros baned a chacen

Does yna ddim llawer o arogleuon mwy dymunol na bara newydd ei bobi a choffi ffres, felly cymerwch seibiant ar ôl eich taith siopa a mynnwch rywbeth i'w fwyta yn rhai o'r caffis gorau ym Mhorthcawl. Mae Home & Colonial Fine Foods sy'n enwog yn lleol am fod yn ogof Aladdin o fwyd, yn pobi 60% o'i gynnyrch ar y safle bob dydd, gan werthu popeth o basteion cartref i gig wedi ei rostio'n araf. Ailfywiogwch yng nghaffi eiconig Pafiliwn y Grand, Porthcawl a mwynhewch un o'r picau ar y maen poblogaidd a choffi ffres, gorau byth gyda golygfa o lan y môr.

 

Wyddech chi:Mae Porthcawl ond yn 40 munud o Gaerdydd yn y car, a 32 munud o Abertawe, sy'n ei gwneud yn hawdd i'w chyrraedd am drip diwrnod dros y penwythnos.

 

Gwledd o ddanteithion

Awydd rhywbeth melys? Mae Porthcawl yn gorlifo â danteithion melys wedi eu gwneud yn lleol. Os ydych yn dwlu ar siocled, Maple Confectionary yw'r lle perffaith i chi. Yn gwerthu danteithion ar gyfer pob achlysur, cewch hyd i focsys anrhegion moethus, anifeiliaid y gellir eu bwyta, trysorau Cymreig a hyd yn oed pitsas siocled! I fwynhau dewis arbennig o ddiodydd poeth , ewch i Coffi Co. Cewch ddewis o blith llu o ddiodydd blasus dros ben megis cappuccino 'cookies and cream', latte 'curly wurly' a'r siocled poeth blas siocled oren.

 

Camwch nôl mewn amser...

Y teulu mwyaf dylanwadol yn ehangiad Porthcawl oedd y teulu Brogden o Sale, ym Manceinion. Roedd y teulu Brogden yn rhan bwysig o'r gwaith o gysylltu Porthcawl â chymunedau mwyngloddio haearn a glo'r cymoedd dros y rheilffordd. Roedd y teulu Brogden yn ystyried Porthcawl yn dref lan môr ffasiynol yn ogystal â phorthladd ffyniannus o ran allforio glo. Mae'r brif ardal siopa o amgylch John Street, dim ond tafliad carreg o'r promenâd. Rydym nawr yn credu y cafodd John Street ei enwi ar ôl John Brogden!

 

Rhodd o'r galon (a Phorthcawl)

Rhannwch ddarn o Borthcawl gyda'ch teulu a'ch ffrindiau gartref drwy ddod o hyd i rywbeth arbennig yn un o siopau rhoddion y dref. Yn ogystal â'i ddewis diddiwedd o felysion, mae Maple's hefyd yn cynnig rhoddion i bawb, o'r rheini sy'n dwlu ar goffi i'r rheini sy'n gwybod popeth am gyfrifiaduron.

 

Ymlaciwch gyda chinio cynnyrch lleol

Yn union fel gweddill y dref, does dim diffyg amrywiaeth o lefydd unigryw i dreulio noson yn mwynhau cinio a diod haeddiannol ym Mhorthcawl. Am bryd Mediteranaidd blasus, ewch i Isabella's Brasserie a phrofwch amrywiaeth o bysgod ffres, pysgod cregyn a tapas cig. Fel arall, ewch i 'Dockside Bar and Grill' am stecen o ansawdd uchel, sy'n dod yn lleol o Fferm Rosedew ym Mro Morgannwg ac sy'n enwog am ei blas anhygoel a'i breuder.

 

 

Coffi _co

Am fwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth leol am siopau, caffis a bwytai ym Mhorthcawl, ewch i'r wefan Experience Porthcawl ar www.experience-porthcawl.com