The goings on in and around Bridgend

Y gweithgareddau gorau ar gyfer hanner tymor yr hydref...

Y gweithgareddau gorau ar gyfer hanner tymor yr hydref...

 Nid oes rhaid i hanner tymor olygu oriau diddiwedd yn y tŷ. O chwilio am greaduriaid iasol y môr o dan y tywod yn Rest Bay i dreulio'r diwrnod yn neidio ym mharc trampolinau mwyaf Cymru, mae digon o anturiaethau gwyllt i'ch cadw'n brysur ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Y gorau ar gyfer... anturiaethau iasol ar lan y môr

Nid dim ond yn yr haf gallwn ni fwynhau diwrnod ar lan y môr, ewch i fwynhau'r traeth gyda Beach Academy Wales i ddarganfod byd cudd hyll bywyd môr Cymru gyda'i digwyddiad arbennig ar gyfer Calan Gaeaf. Dewch i gwrdd â'r creaduriaid sy'n cnoi, ymladd a phigo sy'n byw o dan y tywod ym Mhorthcawl ar y llwybr rhyngweithiol i'r teulu ar draws Rest Bay.Gall plant ymgysylltu â byd natur trwy ddysgu am y creaduriaid bach iasol sy'n byw yng Nghymru.

Cynhelir Nasty Marine Nature, Llwybr Traeth Calan Gaeaf i'r Teulu ar 19 Hydref rhwng 1pm a 3pm.Mae tocynnau'n costio £5 y plentyn, sy'n cynnwys mynediad i un oedolyn. www.beachacademywales.com

 

Y gorau ar gyfer... pyllau mwdlyd

Dewch â'ch welis a gwnewch sblash gyda mwy na 300 o erwau i'w darganfod yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip yr hanner tymor hwn. O bryfed bach iawn i adar ysglyfaethus, mae Parc Slip yn gartref i amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt trwy'r tymhorau. Mae'r ardal ddiogel yn rhoi cyfle i archwilwyr bach ymdrochi ym myd natur. Dewiswch rhwng llwybrau beicio sy'n rhydd o draffig ac yn addas i'r teulu, neu crwydrwch ar hyd dros 10 cilomedr o lwybrau i gerddwyr. Gall plant bach ddysgu am yr amrywiaeth gyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid cyn mynd i'r warchodfa yn yr ystafell ddarganfod ryngweithiol sy'n llawn arddangosfeydd, fideos, bwrdd natur a mwy. www.welshwildlife.org/visitor-centres

 

Y gorau ar gyfer... dianc rhag y glaw

Dihangwch rhag y glaw a gadael i'r plant fownsio a joio ym mharc trampolinau dan do mwyaf Cymru. Gyda dros 100 o drampolinau cysylltiedig, Jump Jam yw'r lle perffaith i gysgodi rhag tywydd y gaeaf a chael diwrnod llawn hwyl ar yr un pryd. Bownsiwch drwy ardal fawr o drampolinau, yn erbyn waliau onglog, dros draciau twmblo, neu rhowch gynnig ar weithgareddau yn amrywio o parkoura rhedeg ar waliau i gêm osgoi'r bêl, a hyd yn oed brwydro ar drawst uwchben y pwll sbwng! Bownsiwch ar eich pen eich hun neu dewch yn llu i sesiynau i'r teulu, ar gyfer grwpiau o dri i chwech o bobl lle gallwch ddangos eich sgiliau gyda'ch gilydd neu gystadlu i weld pwy yw'r gorau yn y teulu!Family Jam ar ddydd Sadwrn 10am-11am, o £20. jumpjam.co.uk 

 

Y gorau ar gyfer... syrpreisys iasol

Paratowch am noson o deithiau ysbrydion erchyll a syrpreisys iasol ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl ar noson fwyaf frawychus y flwyddyn. Bydd eneidiau bach dewr yn cael eu tywys trwy felltith Megan Pritchard, hanes sy'n mynd â chi ar daith sy'n llawn sypreisys arswydus, hiwmor i droi'ch stumog a llawer o droadau dramatig. Profwch eich ofnau a pharatowch ar gyfer yr annisgwyl, ond cofiwch, efallai fod ysbryd Megan yn llercian o hyd...

Yn addas i blant 10 oed ac yn hŷn, gyda goruchwyliaeth oedolyn. Sesiynau ar gael bob awr o 6pm tan 10pm ar 30 Hydref. Mae tocynnau'n costio £8.50 y plentyn.  https://www.awen-wales.com/cy/digwyddiadau/ <https://www.awen-wales.com/events/4274/the-curse-of-megan-pritchard-ghost-tours/>

 

Y gorau ar gyfer... camu yn ôl mewn amser 

Ymgollwch yn hanes Cymru yr hanner tymor hwn gyda thaith o gwmpas tri chastell Normanaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr: Coety, Ogwr a Chastellnewydd. Bydd haneswyr ifanc yn dwlu ar archwilio hen adfeilion y safleoedd hudol hyn; Neidiwch dros y creigiau camu ar Afon Ogwr i gyrraedd y castell deniadol, sgipiwch drwy ddrws carreg trawiadol Castellnewydd neu dringwch dros diroedd aruthrol Coety. Yn dyddio nôl i'r 11eg a'r 12fed ganrif, mae pob castell yn unigryw ac yn cynnig llwyth o antur. Neidiwch dros y 33 o gerrig camu ar hyd dyfroedd bas Afon Ewenni, neu mwynhewch bicnic hydrefol ar borfeydd cysgodol o fewn waliau cwympedig Coety. Tra yng Nghastellnewydd, beth am fynd i ddiwrnod agored Tŷ Sant Ioan sydd wedi'i leoli ychydig funudau o'r safle canoloesol?  Camwch i mewn i'r adeilad rhestredig Gradd 2 a dysgu ychydig am ei hanes hir.Mae mynediad am ddim i bob un o'r tri safle. Mae diwrnodau agored Tŷ Sant Ioan yn cael eu cynnal ar 26 Hydref a 10 Tachwedd.  Mynediad am ddim.  /event?lang=cy  </event.aspx?e=265794>

 

Y gorau ar gyfer... anturiaethau i'ch cynhyrfu

Ewch i hwb antur gorau Pen-y-bont ar Ogwr, canolfan chwaraeon dŵr newydd sbon Rest Bay, lle gall teuluoedd ddod o hyd i weithgareddau i'w cynhyrfu beth bynnag fo'r tywydd.

Beth am fynd i fwynhau'r twyni tywod yn lle tonnau'r môr yr hanner tymor hwn? Arhoswch ar dir sych gydag amrywiaeth o feiciau ar gael fel y beiciau teiars tew sydd wedi'u dylunio'n arbennig. Gall anturiaethwyr archwilio amrediad o dirwedd arfordirol, gan ddringo i fyny ac i lawr ail dwyni tywod uchaf Ewrop yn hawdd. Gallwch ddewis rhwng taith dywys awr o hyd neu hanner diwrnod i ddysgu am y bywyd gwyllt a hanes lleol.Costau llogi beiciau yn dechrau o £20 ac mae teithiau tywys yn dechrau o £55.www.porthcawlsurf.co.uk/surf-hire/bike-hire <https://www.porthcawlsurf.co.uk/surf-hire/bike-hire.php>

 

Byddwch yn ddewr... wynebwch eich ofnau

Wynebwch eich ofnau a mynd am dro iasol ym Mharc Gwledig Bryngarw ar ôl iddi nosi. Cerddwch ar flaenau'ch traed drwy'r parc tawel yn oriau hwyr y nos wrth wrando ar storïau brawychus gan geidwad parc arbenigol. Gwyliwch am gysgodion rhyfedd wrth i chi gael eich tywys drwy'r goedwig droellog a thiroedd tywyll y coetiroedd Cymreig. Gyda theithiau cerdded ar gael i blant a chynulleidfaoedd hŷn fel ei gilydd, dewch i fwynhau noson llawn hwyl ac arswyd Calan Gaeaf.Cynhelir sesiynau mewn slotiau un awr ar noson 26 Hydref.  Gofynnir i blant iau fynd i'r sesiynau 5-7pm, gyda'r sesiynau 9-10pm i blant 16 oed a throsodd yn unig.Mae'r digwyddiad yn costio £8 y person.

bryngarw.ticketsolve.com

 

Screenshot 2019-10-29 At 10.20.52

1 comment for “Y gweithgareddau gorau ar gyfer hanner tymor yr hydref...”

  1. Posted 04 December 2019 at 11:11:51

    autumn means the endless hour in the house. i love autumn the way it ac yellowish weather. autumn is also a name of fruit as well. and this is seasonal food.

Post a comment