The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: January 2019

Coastal Hero Tom Simonds talks Porthcawl, Powerboats and Skis

Ever wondered what powerboating is all about? We spoke to Tom Simonds of the Porthcawl Powerboat and Ski Club to learn more about motorised watersports and how to enjoy them safely in Porthcawl. From safety first to qualifications around the coast, here's what we learned…

IMG_0113-0

Tell us a bit about The Porthcawl Powerboat and Jet ski Club

The club offers a range of sea based watersports from jet-skiing and powerboating to kayaking, paddle boarding and windsurfing. It will have been around for 60 years next year!

Would you say the sport has grown in popularity since then?

In the 1970's waterskiing was far more popular and then later jet skiing got quite big. Unfortunately due to the cost and the credit crunch people cut back. People are choosing to spend their leisure time in different ways. We are hoping to change that.

What makes Porthcawl such a hotspot for watersports?

There's so much more coastline to explore than simply whizzing around in circles by the shoreline. There's a long history of watersports in Porthcawl and motorised sports have always been popular in Newton Bay. Newton is a lovely sheltered bay so it doesn't get the surf some of the others do - making it perfect for motor sports.

What does the club do around the coast?

Promoting safety is a big element and exploring the coast is another. The club members will arrange long rides out across the Bristol channel among themselves. We'll also travel up and down the South Wales coast along places like Barry and Cardiff, or to the Gower. We'll even travel further afield as a club to places like Torquay and Ilfracombe.

Jet skis often get a bad rep. How do you try to combat that?

Jet skis have had a poor reputation among the public. They assume a lot of it is just hooligans and polluting, but we are trying to change that perception locally. You do get people who can be unruly, so we encourage people to join the club and get more out of it - that way we can help manage people and reduce any problems.  

How is safety encouraged at the club?

Promoting safety for other water users is of paramount concern for the club. We cringe every time we hear reports of someone having to be rescued by the RNLI and just pray it's not one of our members! However, if it is, we can take comfort in knowing they should be fully equipped and know how to use their safety equipment.

Is there anyone who should avoid using power boats / jet skis ?

Everybody is welcome, from children to wheelchair users. We've got members up into their seventies. It's a sport that's accessible to anyone. The Royal Yachting Association offers a selection of training courses and competency certificates for powerboat and personal watercraft users. While it's not obligatory, we recommend our members take on these qualifications.

Lastly, what would be your top safety tips when using a power boat or jet ski in Bridgend?

 • Check your equipment before your enter the water
 • Make sure everyone has a buoyancy aid that fits
 • Check all equipment is well serviced and update if needed
 • Ensure you have a means of communicating with someone on shore, this could be a  VHF radio or mobile phone
 • Let someone know where your planning to go and when you'll be back
 • If you're enjoying your day and your plans change, always let somebody know


For more information visit http://www.pps-club.com/ Or search Porthcawl Powerboat and Ski Club on Facebook.

 

 

Trafod Porthcawl, Cychod Modur a Jet-Sgis gyda’r Arwr Arfordirol Tom Simonds

Ydych chi erioed wedi pendroni beth yw'r atynfa gyda chychod modur? Buom yn siarad â Tom Simonds o Glwb Cychod Modur a Jet-Sgis Porthcawl er mwyn dysgu mwy am foduron dŵr a sut i'w mwynhau yn ddiogel ym Mhorthcawl. Gan gynnwys diogelwch a chymwysterau, dyma'r hyn a ddysgom...

IMG_0113-0 

Sonia ychydig am Glwb Cychod Modur a Jet-Sgis Porthcawl

Mae'r clwb yn cynnig ystod o chwaraeon dŵr gwahanol gan gynnwys sgïo dŵr a gyrru cychod pŵer uwch, caiacio, padl fyrddio a hwylfyrddio. Mae'r clwb yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed y flwyddyn nesaf!

 

Fyddet ti'n dweud bod y chwaraeon hyn wedi dod yn fwy poblogaidd ers hynny?

Roedd sgïo dwr yn boblogaidd dros ben yn y 1970au, ac roedd jet-sgïo yn eithaf poblogaidd hefyd. Ond yn anffodus, roedd y costau uchel a'r wasgfa credyd wedi cael effaith drom. Mae pobl yn dewis treulio eu hamser hamdden yn gwneud pethau eraill bellach, ond rydym yn gobeithio newid hynny.

 

Beth sy'n gwneud Porthcawl yn lle mor arbennig ar gyfer chwaraeon dŵr?

Mae milltiroedd ar filltiroedd o arfordir yma ac mae hynny'n llawer iawn mwy diddorol na gorfod aros mewn un lle ger y lan. Mae gan chwaraeon dŵr hen hanes ym Mhorthcawl, ac mae chwaraeon modur wastad wedi bod yn boblogaidd yn y Drenewydd yn Notais. Mae'r Drenewydd yn Notais yn fae cysgodol ac felly nid oes tonnau mawr yno fel sydd mewn rhai llefydd eraill. Mae hyn yn ei wneud yn lle perffaith ar gyfer chwaraeon modur.

 

Beth mae'r clwb yn ei wneud o amgylch yr arfordir?

Mae hyrwyddo diogelwch yn rhan bwysig o'n gwaith ac mae archwilio'r arfordir yn rhan arall. Mae aelodau'r clwb yn trefnu mynd allan ar deithiau hir ar draws arfordir Bryste o dro i dro. Rydym hefyd yn teithio i fyny ac i lawr arfordir de Cymru i lefydd fel Y Barri a Chaerdydd, neu i Benrhyn Gŵyr. Byddwn yn teithio'n bellach fel clwb i lefydd fel Torquay ac Ilfracombe hefyd.

 

Mae Jet-Sgis yn aml yn cael enw gwael. Sut ydych chi'n ceisio herio hynny?

Mae gan jet-sgis enw drwg ymhlith y cyhoedd. Mae pobl yn cymryd yn ganiataol mai criw o hwliganiaid ydym ni sy'n llygru, ond rydym ni'n ceisio newid yr agwedd honno'n lleol. Mae yna rai allan ar y môr sy'n gallu bod yn wyllt, felly rydym ni'n ceisio annog y bobl hynny i ymuno â'r clwb fel eu bod yn cael mwy o fudd ohono. Mae hefyd yn ein helpu ni i reoli unrhyw hwligan!   

 

Sut ydych chi'n annog diogelwch yn y clwb?

Mae annog diogelwch ar y dŵr yn rhywbeth sy'n hollbwysig i'r clwb. Rydym yn casáu clywed hanes pobl yn gorfod cael eu hachub gan y Bad Achub, ac rydym yn gobeithio pob tro nad aelodau'r clwb ydyn nhw!  Ond, os ydynt yn aelodau o'n clwb, gallwn fod yn sicr fod ganddynt ddigon o offer diogelwch gyda nhw a'u bod yn gwybod sut i'w defnyddio.

 

Oes rhywun na ddylai rhoi tro ar yrru cychod modur neu jet-sgis?

Mae croeso i bawb, o blant i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae gennym aelodau o bob oed gan gynnwys pobl yn eu 70au. Dyma chwaraeon sydd ar gael i bawb. Mae'r Gymdeithas Hwylio Frenhinol yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi a thystysgrifau cymhwysedd ar gyfer gyrru cychod modur a cherbydau dŵr personol. Nid yw hyn yn orfodol, ond rydym yn awgrymu bod ein haelodau yn cyflawni'r cymwysterau hyn.

 

I gloi, beth fyddet ti'n ddweud yw'r prif bethau i'w cofio wrth yrru cwch modur neu jet-sgi ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

 • Gwirio eich offer cyn i chi fynd allan ar y dŵr
 • Sicrhau bod gan bawb gyfarpar arnofio, a'i fod yn eu ffitio
 • Sicrhau eich bod yn gofalu am eich offer yn gywir ac yn cael offer newydd pan fo angen
 • Sicrhau bod gennych ffordd o gysylltu â rhywun ar y lan, fel VHF, radio neu ffôn symudol
 • Rhoi gwybod i rywun eich bod chi'n mynd allan ar y dŵr a pha bryd fyddwch yn dychwelyd
 • Os ydych yn mwynhau cymaint a'ch bod am fod allan yn hirach ar y môr, yna rhowch wybod i rywun

 

Am fwy o wybodaeth ewch i http://porthcawljetskiclub.com neu chwiliwch am 'Pothcawl Powerboat and Ski Club' ar Facebook.

 

 

Six reasons Bridgend County is perfect for a wellness break

Forget January resolutions, there are plenty of ways to keep well all year round in Bridgend.  From yoga on the beach to the art of potting, here's why you should switch off your stress and enjoy a wellness weekend in Bridgend in 2019.

@komp _photo Twitter

Photo: @komp_photo on Twitter 

 

You can walk for miles without seeing another soul

Grab your walking shoes and pack your picnic for some of Bridgend County's most scenic walking trails. Resting on the shores of the Glamorgan Heritage Coast and digging deep into the South Wales valleys, there are plenty of spots for a wild walk in Bridgend. Walk the coast line from Ogmore-By-Sea to Newton Beach or take a ramble through the Garw Valley for green views and lakeside stops.

 

You can ride on horseback along the beach

Feel the wind in your hair and cantar close to the waves with a horse ride along the beach at Ogmore-By-Sea, sure to boost endorphins and improve your mood. Ogmore Farm Riding Centre offers a two hour trek, crossing the white sands of Newton Beach, the stepping stones of Ogmore River and the Merthyr Mawr Warren. Take in your surroundings and observe the wildlife, spotting birds like the blue neon back kingfishers and exotic white egrets as you go.Two hour trek £40.

 

You can practice yoga on the beach

Nothing beats a downward dog overlooking the ocean. For the perfect way to start the day, head to Newton Beach when no-one is about and rise with the sun. The Merthyr Mawr sand dunes nearby provide a remote spot for a quiet stretch, offering sunrise views you won't want to miss. Visit Wales has even listed them among their favourite spots to practice yoga with a view in 2019.

 

You can destress through the ancient art of pottery

Looking for ways to switch off and destress? In Ewenny, pottery makers have relished the wellness benefits of potting for eight generations. Watch on as Ewenny Pottery's treasured potters work the soothing motion of clay to create gifts and trinkets before your eyes. Finish your visit with a trip to the Ewenny Garden Centre before stopping off for a tasty treat in the cafe.

 

There are plenty of spots for wild swimming

Lacking energy and seeking a challenge? Clear the cobwebs with a dip in the ocean at Porthcawl, a refreshing way to start the new year. Learn to surf for some active relaxation or focus the mind with a spot of kiteboarding. With surf school access available all year round in Porthcawl, there's no excuse to miss out on a January dip.

 

You can swap the city for nature reserves and wildlife

Get back to nature with a visit to Bridgend County's nature reserves and wildlife centres. Families will love the child friendly activities on offer at Parc Slip Nature Reserve, while adventurers can explore 113 acres of woodland and cycle routes at Bryngarw Country Park. Cycle through the Garw Valley and walk through the parklands to feel totally at one with nature.

 

6 rheswm pam fod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn berffaith am seibiant

Anghofiwch am addunedau Blwyddyn Newydd, mae digonedd o ffyrdd i'ch cadw'n iach drwy'r flwyddyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ioga ar y traeth i grochenwaith, dyma resymau pam y dylech ddod i fwynhau gwyliau hamddenol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2019.

@komp _photo Twitter

Photo: @komp_photo Twitter 

Gallwch gerdded am filltiroedd heb weld neb

Newidiwch i'ch esgidiau cerdded a phaciwch eich picnic ac mi fyddwch yn barod i gerdded ar hyd un o lwybrau cerdded golygfaol Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ymestyn o Arfordir Treftadaeth Morgannwg i'r cymoedd, does dim prinder llefydd i gerdded ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Gallwch gerdded o Aberogwr i Draeth y Drenewydd yn Notais, neu grwydro'r gwyrddni ger y llyn yng Nghwm Garw.

 

Gallwch fynd ar gefn ceffyl ar hyd y traeth

Gallwch garlamu ar hyd y traeth ar gefn ceffyl yn Aberogwr sy'n siŵr o godi curiad eich calon a gwneud i chi deimlo'n well. Mae Ogmore Farm Riding Centre yn cynnig taith dwy awr ar hyd Traeth y Drenewydd yn Notais, cerrig camu Afon Ogwr a Thwyni Merthyr Mawr. Cewch edrych am fywyd gwyllt gan gynnwys adar fel adar Gleision y Dorlan a chrehyrod bach copog gwyn ar y daith.Taith dwy awr £40.

 

Gallwch wneud ychydig o ioga ar y traeth

Does dim byd gwell nag ymlacio gydag ychydig o ioga ger y môr. Beth am ddechrau eich diwrnod ar Draeth y Drenewydd yn Notais pan nad oes unrhyw un o gwmpas a gweld yr haul yn gwawrio. Mae Twyni Merthyr Mawr gerllaw yn le tawel i ymarfer ychydig o symudiadau ioga ac mae'r wawr yn arbennig yno. Mae Visit Wales wedi eu cynnwys ymhlith eu hoff lefydd i ymarfer ioga gyda golygfeydd arbennig yn 2019.

 

Gallwch roi tro ar grochenwaith

Chwilio am ffordd i ymlacio? Mae gwneuthurwyr crochenwaith yn Ewenni wedi bod yn creu crochenwaith ers wyth cenhedlaeth. Ewch i weld y crochenwyr wrth eu gwaith yn Ewenny Pottery yn creu anrhegion ac addurniadau. Yna beth am orffen eich diwrnod gan ymweld â Chanolfan Arddio Ewenni gan gofio mynd am baned a rhywbeth bach i'w fwyta yn y caffi.

 

Mae digon o lefydd i fynd i nofio yn y môr

Eisiau mwy o egni ac yn chwilio am her? Beth am ddechrau'r flwyddyn newydd drwy nofio yn y môr ym Mhorthcawl? Beth am gymryd rhan mewn gwers syrffio neu roi tro ar farcudfyrddio? Mae'r ysgol syrffio ar agor trwy gydol y flwyddyn ym Mhorthcawl, felly does dim esgus i beidio â rhoi tro arni!

 

Gallwch fwynhau'r bywyd gwyllt a'r gwarchodfeydd natur

Cewch fwynhau byd natur wrth ymweld â gwarchodfeydd a chanolfannau natur Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae pob math o weithgareddau ar gael i blant yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip, ac mae 113 acer o goetir a llwybrau beicio ar gael ym Mharc Gwledig Bryngarw i'r rhai sy'n chwilio am antur. Gallwch feicio trwy Gwm Garw a cherdded drwy'r parcdiroedd i weld byd natur ar ei orau.