The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: June 2018

Free surf lessons at Rest Bay to celebrate International Surfing Day

This Saturday (16 June) is International Surfing Day. Bridgend County is quickly establishing itself as one of the best places to surf in the UK.

This Saturday between 11am and 6pm Porthcawl Surf School will station professional surf coaches along Rest Bay beach providing free surf advice, tips and techniques to help get you riding the Welsh waves.

Blue Flag Rest Bay is hugely popular with watersports enthusiasts. Here Atlantic swells hit the coastline unhindered by Ireland, meaning the same types of waves experienced in the surfing hotspots of Devon and Cornwall.

Porthcawl Surf School, stationed at Rest Bay, is also one of the UK's best surf schools, having been named Best Surf School in the UK at the 2016 Surf Awards.

So if you're looking to improve your surfing abilities there's never been a better time to hit the beach in Bridgend County!

Gwersi syrffio am ddim yn Rest Bay i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Syrffio

Dydd Sadwrn nesaf (16 Mehefin) bydd yn Ddiwrnod Rhyngwladol Syrffio. Mae Sir Pen-y-bont yn prysur sefydlu ei hun fel un o'r lleoedd syrffio gorau yn y Deyrnas Unedig. 

Dydd Sadwrn nesaf rhwng 11am a 6pm bydd gan Ysgol Syrffio Porth-cawl hyfforddwyr syrffio proffesiynol ar draeth Rest Bay, a byddant yn rhoi cyngor am ddim am syrffio, awgrymiadau a gwybodaeth am dechnegau i'ch helpu i reidio'r tonnau o amgylch Cymru. 

Mae traeth Baner Las Rest Bay yn draeth poblogaidd iawn ymhlith pobl sy'n mwynhau chwaraeon dŵr. Yma, mae ymchwydd yr Iwerydd yn taro'r morlin heb gael ei atal gan dir mawr Iwerddon, ac mae hynny'n creu'r un math o donnau ag sydd i'w gweld yng nghanolfannau syrffio poblogaidd Dyfnaint a Chernyw. 

Mae Ysgol Syrffio Porth-cawl, sydd wedi'i lleoli yn Rest Bay, hefyd yn un o'r ysgolion syrffio gorau yn y Deyrnas Unedig, a chafodd ei henwi'n Ysgol Syrffio Orau'r Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Syrffio 2016.

Felly, os ydych eisiau gwella'ch sgiliau syrffio, manteisiwch ar y cyfle gwych hwn ac ewch i'r traeth yn Sir Pen-y-bont!

Father's Day in Bridgend County

Treat dad to an unforgettable celebration this Father's Day. From fatbiking some of Europe's tallest sand dunes to going full 'Bushman', these days out for dads are sure to keep any man busy on his special day.

PHOTO-2018-06-06-10-11-17 3

For the dad who loves... outdoor adventure
Fatbike over Europe's second highest sand dunes! Give your dad an adrenaline rush to remember and take him fatbiking over the second highest sand dunes in Europe. The Merthyr Mawr sand dunes are so impressive they even  featured in the Lawrence of Arabia film. Choose from one hour bike hire or a half day guided tour with Porthcawl Bike Hire to guarantee your dad feels like an action film hero this Father's Day. Fatbike hire from £10 per hour.
 
For the dad who loves… a spot of golf
Undoubtedly home to some of the best golfing in Britain, Bridgend has hosted the Senior Open on numerous occasions. He may not be able to compete with the professionals, but dad can still head down to the likes of Pyle & Kenfig and Royal Porthcawl to get a lesson from a couple of the resident pro's. At P&K, pro Dylan Williams will set up a programme just for dad, based specifically on his abilities and will look at how he can improve his game - he might even start winning at crazy golf!
 
For the dad who loves… hanging ten
Nothing says 'I love you, Dad' like riding the same wave together, and Bridgend offers up some of the very best surfing in the UK. Don't just take our word for it; some of the best surfers around carve waves off our beaches, including Porthcawl Surf School, which was named UK's Best Surf School' at the 2016 Surf Awards. Here he can take part in a beginner lesson on the sand before hitting the water - even if Dad is convinced he's a pro!
 
For the dad who loves… foraging
If your dad is the 'hunter gatherer' type then he's going to love the opportunity to go foraging with Wild Spirit Bushcraft. There's the opportunity to seek out coastal delicacies or a full 3-day 'The Bushman' course that teaches a wide range of fascinating skills and techniques including wild food foraging, campfire cooking, preparing mammals, hammock and tarp set up and wood carving. Costs £285 per person. 
 
For the dad who loves… mountain biking
Give dad a break from the the MAMILs (middle-aged men in lycra) and give him something to really test him. The Darren Fawr trails set in the stunning Garw Valley offers the chance to combine the blue 'Glengarw' trail with the black 'Gellideg' trail for an exhilarating 6.2km run that offers a thrilling descent through the Welsh valleys. He'll enjoy it so much he'll want to ride it all again a second time - if his legs allow him!

For the dad who loves... walking
The programme for the Love2walk Festival has recently been unveiled and it is as varied as ever with walks for families and children, history buffs and nature lovers with a chance to try new experiences. A packed programme sees walks with our partners from Wartime Bridgend, Awen, Glamorgan Bird Club and Parklives. Walks will explore the forestry of the Garw Valley, a mysterious cave in the woods and this year will also see the return of Beginners Geocaching and a Wellness Walk with outdoor Tai Chi. Local experts and groups are involved with many of the walks so expect to learn more about the Borough and its nature and history. As in previous years all walks are free of charge although some require booking in advance as places are limited so, make sure you get your name down as they are sure to be popular. For further information and a programme of walks visit www.love2walk.co.uk, tel 01656 815217 or email love2walk@bridgend.gov.uk.
 

Sul y Tadau yn Pen-y-Bont

Beth am roi diwrnod i'w gofio i'ch tad ar Sul y Tadau? Reidio beic teiars llydan dros rai o'r twyni tywod uchaf yn Ewrop neu 'Fyw yn y Gwyllt' mae'r cyfleoedd hyn yn siŵr o gadw unrhyw dad yn brysur ar ei ddiwrnod arbennig.

PHOTO-2018-06-06-10-11-17 3

I'r tad sy'n hoffi ... antur awyr agored
Reidio beic teiars llydan ar rai o'r twyni tywod uchaf yn Ewrop! Rhowch brofiad bythgofiadwy i'ch tad, a digon o adrenalin, drwy fynd ag e i reidio beic teiars llydan ar y twyni tywod uchaf ond un yn Ewrop. Mae twyni tywod Merthyr Mawr yn drawiadol iawn, ac roedden nhw hyd yn oed yn y ffilm Lawrence of Arabia. Gallwch ddewis llogi beic am awr neu fynd ar un o'r teithiau tywys hanner diwrnod gyda chwmni Porthcawl Bike Hire i wneud yn siŵr bod eich tad yn teimlo fel arwr ffilm gynhyrfus ar Sul y Tadau. Llogi beic teiars llydan am £10 yr awr. 

I'r tad sy'n hoffi … chwarae golff 
Heb os nac oni bai, mae rhai o gyrsiau golff Prydain yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae Pencampwriaeth Agored y Golffwyr Hŷn wedi cael ei chynnal yma droeon. Efallai nad yw eich tad yn cyrraedd yr un safon â'r golffwyr proffesiynol, ond does dim byd i'w rwystro rhag mynd i gyrsiau fel Y Pîl a Chynffig a Chwrs Golff Brenhinol Porth-cawl i gael gwers gan un o'rpro's preswyl. Yng nghwrs golff y Pîl a Chynffig, bydd y golffiwr proffesiynol, Dylan Williams, yn gwneud rhaglen arbennig ar gyfer eich tad, yn seiliedig ar ei allu penodol e, a bydd yn edrych ar ffyrdd o wella'i gêm - efallai y bydd hyd yn oed yn dechrau ennill wrth chwarae golff gwyllt yn y ffair!

I'r tad sy'n hoffi … reidio'r tonnau 
Pa ffordd well o ddweud 'Rwy'n dy garu di, Dad' na reidio ton gyda'ch gilydd? Mae rhai o draethau syrffio gorau'r Deyrnas Unedig yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ac nid ni yw'r unig rai sy'n dweud hyn; mae rhai o syrffwyr gorau Prydain yn reidio'r tonnau o amgylch ein traethau ni, gan gynnwys Ysgol Syrffio Porth-cawl, a enwyd yn Ysgol Syrffio Orau'r Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Syrffio 2016. Yma, gall eich tad gymryd rhan mewn gwers i ddechreuwyr ar y tywod cyn mentro i'r dŵr - hyd yn oed os yw e'n meddwl ei fod e'n gwybod beth i'w wneud!

I'r tad sy'n hoffi … fforio
Os yw eich tad yn perthyn i'r teip 'hela a chwilota am fwyd' mae'n siŵr o fwynhau'r cyfle i fyw yn y gwyllt gyda chwmni Wild Spirit Bushcraft. Mae cyfle i chwilio am ddanteithion blasus yr arfordir neu fwynhau cwrs 3 diwrnod llawn, 'Byw yn y Gwyllt'. Mae'r cwrs hwn yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau a thechnegau anhygoel, gan gynnwys chwilota am fwyd yn y gwyllt, coginio dros dân gwersyll, paratoi mamaliaid, gosod hamog a tharpolin a cherfio darn o bren. Cost - £285 y pen.  

I'r tad sy'n hoffi … beicio mynydd
Ydy'ch tad chi'n un o'r dynion canol oed sy'n gwisgo lycra? Beth am roi her go iawn iddo. Mae llwybrau beicio mynydd y Darren Fawr yn ardal hardd Cwm Garw yn cynnig cyfle i gyfuno llwybr glas 'Glengarw' â llwybr du 'Gellideg' ar daith braf 6.2km sy'n cynnig digon o gyffro wrth fynd i lawr llethrau'r cymoedd. Ar ôl bod unwaith mae'n siŵr y bydd eisiau mynd eto - os bydd ei goesau'n ddigon cryf!

I'r tad sy'n hoffi ... cerdded
Cafodd rhaglen Gŵyl Caru Cerdded - Love2walk ei datgelu'n ddiweddar ac mae mor amrywiol ag erioed gyda theithiau cerdded i deuluoedd a phlant a haneswyr a naturiaethwyr brwd, gyda chyfle i roi cynnig ar brofiadau newydd. Mae'r rhaglen lawn yn cynnwys teithiau cerdded gyda'n partneriaid ni o Ben-y-bont ar Ogwr yng Nghyfnod y Rhyfel, Awen, Clwb Adar Morgannwg a Parklives. Bydd y teithiau'n archwilio coedwigoedd Cwm Garw,ogof ddirgel yn y coed ac, eleni, byddwn hefyd yn gweld y Geogelcio i Ddechreuwyr yn dychwelyd, a Thaith Gerdded Iach gyda Tai Chi awyr agored. Mae arbenigwyr a grwpiau lleol yn ymwneud â llawer o'r teithiau cerdded felly cewch ddisgwyl dysgu mwy am y fwrdeistref a'i hanes a'i byd natur. Fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r teithiau cerdded i gyd am ddim ond rhaid archebu rhai ymlaen llaw gan fod y llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich enw, oherwydd maen nhw'n siŵr o fod yn boblogaidd. Am fwy o wybodaeth a rhaglen o'r teithiau cerdded, ewch I www.love2walk.co.uk, ffonio 01656 815217 neu anfon e-bost i love2walk@bridgend.gov.uk.