The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: January 2018

Pethau i’w gwneud yn ystod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Rieni, peidiwch â phoeni! Er bod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror yn prysur agosáu, mae digon o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac felly ni fydd raid i chi bendroni am bethau i'w wneud. Cewch ddarganfod bwystfilod yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip, cyn mwynhau bod yn greadigol yn Nhŷ Carnegie. Mae'r gweithgareddau yn dechrau ar ddim ond £2 y plentyn, felly does dim rhaid i chi wario ffortiwn i fwynhau gwyliau Hanner Tymor llawn hwyl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Screen Shot 2018-01-31 At 09.19.11

Syrffio i'r teulu yn Ysgol Syrffio Porthcawl
Does dim rhaid i syrffio i'r teulu fod yn ddrud yn ne Cymru. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl yn un o ysgolion syrffio gorau Prydain, ac mae hi'n cynnig gwyliau syrffio deuddydd i deuluoedd. Mae'r gwyliau'n cynnwys un wers dysgu syrffio, dwy sesiwn llogi offer syrffio a llety am noson ger y traeth yn Rest Bay. Mae hyn i gyd am £65 yr un.
www.porthcawlsurf.co.uk

Ymuno â'r syrcas gydag Organised Kaos
Ymunwch â'r syrcas am ddiwrnod o strafagansa lawn neidio a jyglo! Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau syrcas ar y ddaear gan gynnwys campau acrobatig, cerdded rhaff, cerdded ar bêl, jyglo, diabolo, poi a dawnsio'r hwla. Bydd y diwrnod hwn yn cael ei gynnal gan Organised Kaos yn Neuadd y Dref Maesteg yr Hanner Tymor hwn. 22 Chwefror, 10am, plant 6-12 oed, £6.50
/event.aspx?e=265921      

Neidio a chael hwyl ym mharc trampolinio dan do mwyaf Cymru.
Mae cyfle i'r holl deulu neidio a chael hwyl ym mharc trampolinio dan do mwyaf Cymru. Mae Jump Jam yn cynnal sesiynau 'Family Jam', sef sesiynau jamio arbennig y gall y teulu cyfan eu mwynhau.  Mae Jamio i'r Teulu ar ddydd Sadwrn a dydd Sul am 10am, £25 i deulu o 4.
https://www.jumpjam.co.uk

Adeiladu eich bocs adar eich hun ym Mharc Slip
Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu cyn bo hir, a beth well nag adeiladu eich bocs adar eich hun i ddathlu yn y gwyliau Hanner Tymor! Ymunwch â gweithgaredd creadigol sy'n ymwneud â byd natur ym Mharc Slip a gwneud cartref i'r adar yn eich gardd. Mae'r holl ddeunyddiau'n cael eu darparu, ond bydd angen goruchwyliaeth oedolyn. Mae slotiau ar gael bob 10 munud rhwng 10am a 3pm. Un bocs nythu fydd yn cael ei wneud yn ystod pob slot amser - dylai brodyr a chwiorydd archebu slotiau amser olynol.
/event.aspx?e=265920

Beicio dros dwyni mwyaf Ewrop
Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, am brofiad bythgofiadwy y gall y teulu cyfan ei fwynhau. Cewch logi eich beic teiars trwchus eich hun neu fynd ar daith dywys drwy'r twyni. Cewch logi beic teiars trwchus am £10 yr awr.
http://porthcawlbikehire.co.uk

Gwylio bwystfil o sioe
Dewch i fwynhau bwystfil o sioe gan grewyr Aliens Love Underpants fis Chwefror eleni. Mae Monstersaurus yn sioe llawn cyffro, helyntion, hudoliaeth ac anrhefn y gall y teulu cyfan ei mwynhau. Gyda cherddoriaeth wreiddiol a digon o gyfleoedd i'r gynulleidfa gymryd rhan, dyma un o'r gweithgareddau gorau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y gwyliau Hanner Tymor.
/event.aspx?e=265919

Mwynhau gwledd liwgar yn y theatr
Cofiwch wylio Theatr Soap Soup yn perfformio The Pixies' Scarf yn Nhŷ Carnegie yn ystod yr hanner tymor hwn. Gyda phypedwaith lliwgar, cymeriadau swynol a cherddoriaeth hudol, bydd The Pixies' Scarf gan Theatr Soap Soup yn wledd theatraidd y gall pawb dros 3 oed ei gwerthfawrogi!

Dydd Sadwrn 24 Chwefror, 11am, £6

How to spend February Half Term in Bridgend County

Parents fear not! The February Half Term may be fast approaching, but with plenty of happenings taking place in Bridgend, you won't be stuck for things to do. Discover beasts with Parc Slip Nature Reserve before getting creative at Carnegie House. With activities starting at just £2 per child, you needn't break the bank to enjoy a fun-filled Half Term in Bridgend County.

Screen Shot 2018-01-31 At 09.19.11

Family surfing with Porthcawl Surf School
Family surfing doesn't have to be costly in South Wales. Porthcawl Surf School, voted one of the best in Britain, offer a two-day family surf break that includes one learn to surf lesson, two surf hire sessions and one night's accommodation right near the beach in Rest Bay. All for jut £65 per person.
www.porthcawlsurf.co.uk

Join the circus with Organised Kaos
Join the circus for a day in an all jumping, all juggling circus extravaganza! Learn a wide variety of ground-based circus skills including acrobatics, tight wire, walking globe, juggling, diablo, poi and hula hoops at the Maesteg Town Hall this Half Term with Organised Kaos. 22nd Feb, 10am, 6-12 year olds, £6.50 /event.aspx?e=265921

Jump for Joy in Wales' biggest indoor trampoline park
Get the whole family jumping for joy at Wales' biggest indoor trampoline park. Join Jump Jam in its Family Jam, special trampoline bookings for the whole family to enjoy. Family Jam Saturdays and Sundays 10am, £25 for a family of 4.
https://www.jumpjam.co.uk

Build your own bird box with Parc Slip
It's nearly National Nest Box week and what better way to celebrate than by building your very own bird box in the Half Term! Join Parc Slip for a creative nature activity and make a home for you own birds in your garden. All materials are provided and adult supervision is required. Slots available every 10 minutes from 10am to 3pm. One nest box per time slot - siblings should book consecutive time slots.
/event.aspx?e=265920

Fatbike over the biggest dunes in Europe
Fatbike over the Merthyr Mawr sand dunes, some of the biggest dunes in Europe, for an unforgettable experience the whole family can enjoy. Simply hire a fatbike of your own or take a guided tour through the dunes. Fatbike hire from just £10 per hour.
http://porthcawlbikehire.co.uk
 
See a monster-ously good show
Enjoy a monster-ously good show from the creators of Aliens Love Underpants this February. Brimming with thrills, spills, magic and mayhem, Monsterous is a show the whole family can enjoy. With original music and plenty of audience participation, this is the ultimate Half Term activity.
/event.aspx?e=265919

Enjoy a feast of colourful theatre
Don't miss the incredibly visual tale of Pixie's Soap Scarf Soup performance this half term at Carnegie House. With colourful puppetry, charming characters and magical music, The Pixie's Soap Scarf is set to be a theatrical feast for all ages over 3 to appreciate! Saturday 24th Feb, 11am, £6
    

Y canllaw mawr i ramant ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Ar lan y môr mae rhosys cochion, ar lan y môr mae lilis gwynion, i gael syniadau lu am ramant, dyma'r blog i godi calon. Dyma gyfnod mwyaf rhamantus y flwyddyn, ond yn aml mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i ffyrdd newydd o ddangos eich cariad. I'r rheini sy'n ei chael yn anodd meddwl am syniadau newydd rhamantus wrth iddi nesáu at y diwrnod mawr, dyma rai ffyrdd i ysgogi rhamant yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Screen Shot 2018-01-24 At 09.24.15

Marchogaeth ar fachlud haul - Beth am farchogaeth at y machlud, gyda thraethau euraid ac awel y môr yn rhoi'r profiad hyfrytaf i chi ar geffyl. Ymunwch â Chanolfan Farchogaeth Ogmore Farm am gyfle i farchogaeth ar hyd y traeth ar fachlud haul. Y cyfle gorau un i ofyn i rywun eich priodi.O £25 am un awr neu £40 am ddwy awr.

Beth am ddianc i Coed-Y-Mwstwr - blasty o oes Fictoria yng nghanol parcdir ac mae'n un o emau cudd Pen-y-bont ar Ogwr. Arhoswch dros nos mewn ystafell foethus a mwynhau potel o Champagnea bocs o siocledi moethus. Byddwch hefyd yn cael tusw o flodau i'w roi i'r person arbennig hwnnw wrth i chi gyrraedd, cyn mwynhau pryd nos tri chwrs i ddau. Nefoedd. Ystafelloedd o £130. http://www.townandcountrycollective.co.uk/coed-y-mwstwr/

Beth am fwynhau picnic dan y sêr -  Am noson i'w chofio, gwisgwch yn gynnes a mwynhau picnic dan y sêr gyda rhywun sy'n annwyl i chi yng Nghastell Ogwr. Ar ôl croesi'r cerrig camau coblog, darganfyddwch adfeilion rhamantus Castell Ogwr. Bydd y golygfeydd anhygoel ar draws Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thu hwnt yn siŵr o gyffroi'ch calonnau.

Beicio ar hyd y twyni gyda beiciau teiars trwchus (fatbikes) - Am brofiad gwahanol i ddau, beth am roi syrpréis i'ch partner gydag antur ar feiciau teiars trwchus. Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, a mwynhau golygfeydd anhygoel Arfordir Treftadaeth Morgannwg yr un pryd. Llogwch feic a mynd ar daith ramantus ar draws y twyni. O £10 yr awr neu £35 am 4 awr http://www.porthcawlbikehire.co.uk

Cael twll mewn un- Beth am gael gêm o golff fel 'dêt' arbennig i gwpl sy'n mwynhau chwaraeon. Fel y gwyddoch mae'n siŵr, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i bump cwrs golff gwych, o'r Royal Porthcawl ar yr arfordir i Faesteg yn y cymoedd. Mwynhewch ac ymlaciwch ar y cwrs golff a sŵn y tonnau'n taro ar y traeth oddi tanoch.

Rhowch rywbeth neis i'ch anwylyd -  Yn aml, y ffordd i galon eich cariad yw drwy ei stumog, ac os yw'n mwynhau pethau melys, mae lwc o'ch plaid! Gyda siopau fel Ella Riley's, The Crazy Humbug aFruity Bouquets, mae digonedd o ddewis o felysion ar gyfer eich cariad.


 

 

The big guide to romance in Bridgend

Roses are red, violets are blue, if you've run out of romantic gestures, this blog is for you. It's the most romantic time of the year but it can often be a struggle to find new ways to show someone you care. For those running out of romantic steam in the build up to the big day, here are some ways to feel the love in Bridgend County.

Screen Shot 2018-01-24 At 09.24.15

Ride into the sunset - Ride into the sunset with silky sands and a sea breeze making this the most elegant horseback experience. Join Ogmore Farm Riding Centre for an exclusive sunset ride along the beach. The ultimate proposal opportunity. From £25 for one hour or £40 for two hours

Take a secret escape to Coed-Y-Mwstwr - Nestled deep under a canopy of woodland, this Victorian mansion is one of Bridgend's hidden gems. Stay overnight in an executive room and enjoy a bottle of Champagne with a box of luxurious chocolates. You'll also receive a bouquet of flowers for that special someone upon your arrival before being wined and dined with a three course evening meal for two. Heaven. Rooms from £130http://www.townandcountrycollective.co.uk/coed-y-mwstwr/

Enjoy a picnic under the stars -  For a night to remember, wrap up warm and enjoy a picnic under the stars with that special someone at Ogmore Castle. After making your way over the cobbled stepping stones, discover the romantic ruins of Ogmore Castle, whose breathtaking views across the Glamorgan Heritage Coast and beyond are sure to make your hearts flutter.

Fatbike along the dunes - For an alternative dating experience, why not surprise your partner with a fatbike adventure. Fatbike over the Merthyr Mawr sand dunes, some of the biggest in Europe, while taking in the breathtaking views of the Glamorgan Heritage Coast. Hire your own bike and take a romantic tour across the dunes. From £10 per hour or £35 for 4 hours http://www.porthcawlbikehire.co.uk/

Make it a hole in one - Make it a hole in one with the ultimate date for a sporty pair. As you probably know, Bridgend County is home to no less than five fantastic courses, from Royal Porthcawl on the coast to Maesteg in the valleys. Enjoy a relaxing round of golf together as the sound of the waves crash on the beach below.

Treat your sweetheart -  The way to your lover's heart is often through their stomach, and if they've got a particularly sweet tooth you're in luck! With boutiques such as Ella Riley's, The Crazy Humbug andFruity Bouquets, there are countless options for picking up sweets for your sweet.

 

 

How to hit your New Year goals in Bridgend County

It's that time of year again! Time to finish the mince pies and polish off the port, before tying up your laces and setting some goals for the New Year ahead. Whether you're looking to shed a few pounds, take up a new hobby, or set yourself a challenge, there are plenty of ways to go about it in Bridgend County this year.

Screen Shot 2018-01-04 At 12.26.54

Keep yourself fit: Set fun fitness goals
It's no secret that getting fit in the New Year can be pretty dull. Why not give yourself a workout to look forward to in the 2018 and head to Jump Jam Trampoline Park, Wales' biggest trampoline park here in Bridgend. From trampoline classes, to fun Zumba sessions, you'll be jumping fit in no time. Best of all, there's no excuses even if it's raining! www.jumpjam.co.uk

Challenge yourself: Enter one of Wales' biggest cycling events
Wales' answer to the Tour de France, the L'Etape cycling race will celebrate its 15th year in June 2018, with a long stretch of its route taking place between Neath Port Talbort and Bridgend. With routes from 100km to 300 km, this New Year challenge certainly isn't for the faint hearted… maybe we'll just go along to support.
www.letapeuk.co.uk/wales/letape-wales/event-info/ 

Learn a new skill: Riding the Welsh waves
Ride in the New Year at Rest Bay with one of Wales' best surf schools, Porthcawl Surf School. Let the fresh sea air clear your mind for 2018 and help you achieve your New Year goals. From sessions for kids to courses for adults, Porthcawl Surf School is open all year round. www.porthcawlsurf.co.uk 

Try something different: Bike the Merthyr Mawr dunes
Ever think you could ride a bike across the Merthyr Mawr sand dunes? Do something completely different in 2018 and take a fatbike ride with Porthcawl Bike Hire across one of the best coastal landscapes this area has to offer. The custom-made bikes make it easy to cross the sand so this is a great option for families. www.porthcawlbikehire.co.uk

See your friends more often: Visit the new Jennings Building
We all do it - promise ourselves that, this year, we'll spend more time in the company of our nearest and dearest. Luckily, the newly opened Jennings Building is home to a coffee shop, pizza restaurant and Harbour bar so you can choose to catch up over coffee, crostini or cocktail. Each one also offers fantastic views out across the ocean.

Spend more time with the family: Walk the Wales Coast Path
You don't need to spend masses of money to spend quality time as a family. In fact, one of the best ways to reconnect is to spend time together walking the beautiful Wales Coast Path. Race across the golden sands of Rest Bay, hunt rare plants and insects in the Merthyr Mawr dunes and wander the ruins of Ogmore Castle.
www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en

Give a little something back: Bridgend's Nature Reserves
Giving back to the community doesn't have to be a chore. In fact it can be huge fun. For example, you can take part in one of the great events taking place throughout the year at natural spaces such as Kenfig and Parc Slip nature reserves. From 'wildlife watch' sessions to lapwing conservation days - keep an eye on our events calendar for opportunities in 2018.