The goings on in and around Bridgend

Gwersi syrffio am ddim yn Rest Bay i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Syrffio

Dydd Sadwrn nesaf (16 Mehefin) bydd yn Ddiwrnod Rhyngwladol Syrffio. Mae Sir Pen-y-bont yn prysur sefydlu ei hun fel un o'r lleoedd syrffio gorau yn y Deyrnas Unedig. 

Dydd Sadwrn nesaf rhwng 11am a 6pm bydd gan Ysgol Syrffio Porth-cawl hyfforddwyr syrffio proffesiynol ar draeth Rest Bay, a byddant yn rhoi cyngor am ddim am syrffio, awgrymiadau a gwybodaeth am dechnegau i'ch helpu i reidio'r tonnau o amgylch Cymru. 

Mae traeth Baner Las Rest Bay yn draeth poblogaidd iawn ymhlith pobl sy'n mwynhau chwaraeon dŵr. Yma, mae ymchwydd yr Iwerydd yn taro'r morlin heb gael ei atal gan dir mawr Iwerddon, ac mae hynny'n creu'r un math o donnau ag sydd i'w gweld yng nghanolfannau syrffio poblogaidd Dyfnaint a Chernyw. 

Mae Ysgol Syrffio Porth-cawl, sydd wedi'i lleoli yn Rest Bay, hefyd yn un o'r ysgolion syrffio gorau yn y Deyrnas Unedig, a chafodd ei henwi'n Ysgol Syrffio Orau'r Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Syrffio 2016.

Felly, os ydych eisiau gwella'ch sgiliau syrffio, manteisiwch ar y cyfle gwych hwn ac ewch i'r traeth yn Sir Pen-y-bont!

Father's Day in Bridgend County

Treat dad to an unforgettable celebration this Father's Day. From fatbiking some of Europe's tallest sand dunes to going full 'Bushman', these days out for dads are sure to keep any man busy on his special day.

PHOTO-2018-06-06-10-11-17 3

For the dad who loves... outdoor adventure
Fatbike over Europe's second highest sand dunes! Give your dad an adrenaline rush to remember and take him fatbiking over the second highest sand dunes in Europe. The Merthyr Mawr sand dunes are so impressive they even  featured in the Lawrence of Arabia film. Choose from one hour bike hire or a half day guided tour with Porthcawl Bike Hire to guarantee your dad feels like an action film hero this Father's Day. Fatbike hire from £10 per hour.
 
For the dad who loves… a spot of golf
Undoubtedly home to some of the best golfing in Britain, Bridgend has hosted the Senior Open on numerous occasions. He may not be able to compete with the professionals, but dad can still head down to the likes of Pyle & Kenfig and Royal Porthcawl to get a lesson from a couple of the resident pro's. At P&K, pro Dylan Williams will set up a programme just for dad, based specifically on his abilities and will look at how he can improve his game - he might even start winning at crazy golf!
 
For the dad who loves… hanging ten
Nothing says 'I love you, Dad' like riding the same wave together, and Bridgend offers up some of the very best surfing in the UK. Don't just take our word for it; some of the best surfers around carve waves off our beaches, including Porthcawl Surf School, which was named UK's Best Surf School' at the 2016 Surf Awards. Here he can take part in a beginner lesson on the sand before hitting the water - even if Dad is convinced he's a pro!
 
For the dad who loves… foraging
If your dad is the 'hunter gatherer' type then he's going to love the opportunity to go foraging with Wild Spirit Bushcraft. There's the opportunity to seek out coastal delicacies or a full 3-day 'The Bushman' course that teaches a wide range of fascinating skills and techniques including wild food foraging, campfire cooking, preparing mammals, hammock and tarp set up and wood carving. Costs £285 per person. 
 
For the dad who loves… mountain biking
Give dad a break from the the MAMILs (middle-aged men in lycra) and give him something to really test him. The Darren Fawr trails set in the stunning Garw Valley offers the chance to combine the blue 'Glengarw' trail with the black 'Gellideg' trail for an exhilarating 6.2km run that offers a thrilling descent through the Welsh valleys. He'll enjoy it so much he'll want to ride it all again a second time - if his legs allow him!

For the dad who loves... walking
The programme for the Love2walk Festival has recently been unveiled and it is as varied as ever with walks for families and children, history buffs and nature lovers with a chance to try new experiences. A packed programme sees walks with our partners from Wartime Bridgend, Awen, Glamorgan Bird Club and Parklives. Walks will explore the forestry of the Garw Valley, a mysterious cave in the woods and this year will also see the return of Beginners Geocaching and a Wellness Walk with outdoor Tai Chi. Local experts and groups are involved with many of the walks so expect to learn more about the Borough and its nature and history. As in previous years all walks are free of charge although some require booking in advance as places are limited so, make sure you get your name down as they are sure to be popular. For further information and a programme of walks visit www.love2walk.co.uk, tel 01656 815217 or email love2walk@bridgend.gov.uk.
 

Sul y Tadau yn Pen-y-Bont

Beth am roi diwrnod i'w gofio i'ch tad ar Sul y Tadau? Reidio beic teiars llydan dros rai o'r twyni tywod uchaf yn Ewrop neu 'Fyw yn y Gwyllt' mae'r cyfleoedd hyn yn siŵr o gadw unrhyw dad yn brysur ar ei ddiwrnod arbennig.

PHOTO-2018-06-06-10-11-17 3

I'r tad sy'n hoffi ... antur awyr agored
Reidio beic teiars llydan ar rai o'r twyni tywod uchaf yn Ewrop! Rhowch brofiad bythgofiadwy i'ch tad, a digon o adrenalin, drwy fynd ag e i reidio beic teiars llydan ar y twyni tywod uchaf ond un yn Ewrop. Mae twyni tywod Merthyr Mawr yn drawiadol iawn, ac roedden nhw hyd yn oed yn y ffilm Lawrence of Arabia. Gallwch ddewis llogi beic am awr neu fynd ar un o'r teithiau tywys hanner diwrnod gyda chwmni Porthcawl Bike Hire i wneud yn siŵr bod eich tad yn teimlo fel arwr ffilm gynhyrfus ar Sul y Tadau. Llogi beic teiars llydan am £10 yr awr. 

I'r tad sy'n hoffi … chwarae golff 
Heb os nac oni bai, mae rhai o gyrsiau golff Prydain yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae Pencampwriaeth Agored y Golffwyr Hŷn wedi cael ei chynnal yma droeon. Efallai nad yw eich tad yn cyrraedd yr un safon â'r golffwyr proffesiynol, ond does dim byd i'w rwystro rhag mynd i gyrsiau fel Y Pîl a Chynffig a Chwrs Golff Brenhinol Porth-cawl i gael gwers gan un o'rpro's preswyl. Yng nghwrs golff y Pîl a Chynffig, bydd y golffiwr proffesiynol, Dylan Williams, yn gwneud rhaglen arbennig ar gyfer eich tad, yn seiliedig ar ei allu penodol e, a bydd yn edrych ar ffyrdd o wella'i gêm - efallai y bydd hyd yn oed yn dechrau ennill wrth chwarae golff gwyllt yn y ffair!

I'r tad sy'n hoffi … reidio'r tonnau 
Pa ffordd well o ddweud 'Rwy'n dy garu di, Dad' na reidio ton gyda'ch gilydd? Mae rhai o draethau syrffio gorau'r Deyrnas Unedig yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ac nid ni yw'r unig rai sy'n dweud hyn; mae rhai o syrffwyr gorau Prydain yn reidio'r tonnau o amgylch ein traethau ni, gan gynnwys Ysgol Syrffio Porth-cawl, a enwyd yn Ysgol Syrffio Orau'r Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Syrffio 2016. Yma, gall eich tad gymryd rhan mewn gwers i ddechreuwyr ar y tywod cyn mentro i'r dŵr - hyd yn oed os yw e'n meddwl ei fod e'n gwybod beth i'w wneud!

I'r tad sy'n hoffi … fforio
Os yw eich tad yn perthyn i'r teip 'hela a chwilota am fwyd' mae'n siŵr o fwynhau'r cyfle i fyw yn y gwyllt gyda chwmni Wild Spirit Bushcraft. Mae cyfle i chwilio am ddanteithion blasus yr arfordir neu fwynhau cwrs 3 diwrnod llawn, 'Byw yn y Gwyllt'. Mae'r cwrs hwn yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau a thechnegau anhygoel, gan gynnwys chwilota am fwyd yn y gwyllt, coginio dros dân gwersyll, paratoi mamaliaid, gosod hamog a tharpolin a cherfio darn o bren. Cost - £285 y pen.  

I'r tad sy'n hoffi … beicio mynydd
Ydy'ch tad chi'n un o'r dynion canol oed sy'n gwisgo lycra? Beth am roi her go iawn iddo. Mae llwybrau beicio mynydd y Darren Fawr yn ardal hardd Cwm Garw yn cynnig cyfle i gyfuno llwybr glas 'Glengarw' â llwybr du 'Gellideg' ar daith braf 6.2km sy'n cynnig digon o gyffro wrth fynd i lawr llethrau'r cymoedd. Ar ôl bod unwaith mae'n siŵr y bydd eisiau mynd eto - os bydd ei goesau'n ddigon cryf!

I'r tad sy'n hoffi ... cerdded
Cafodd rhaglen Gŵyl Caru Cerdded - Love2walk ei datgelu'n ddiweddar ac mae mor amrywiol ag erioed gyda theithiau cerdded i deuluoedd a phlant a haneswyr a naturiaethwyr brwd, gyda chyfle i roi cynnig ar brofiadau newydd. Mae'r rhaglen lawn yn cynnwys teithiau cerdded gyda'n partneriaid ni o Ben-y-bont ar Ogwr yng Nghyfnod y Rhyfel, Awen, Clwb Adar Morgannwg a Parklives. Bydd y teithiau'n archwilio coedwigoedd Cwm Garw,ogof ddirgel yn y coed ac, eleni, byddwn hefyd yn gweld y Geogelcio i Ddechreuwyr yn dychwelyd, a Thaith Gerdded Iach gyda Tai Chi awyr agored. Mae arbenigwyr a grwpiau lleol yn ymwneud â llawer o'r teithiau cerdded felly cewch ddisgwyl dysgu mwy am y fwrdeistref a'i hanes a'i byd natur. Fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r teithiau cerdded i gyd am ddim ond rhaid archebu rhai ymlaen llaw gan fod y llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich enw, oherwydd maen nhw'n siŵr o fod yn boblogaidd. Am fwy o wybodaeth a rhaglen o'r teithiau cerdded, ewch I www.love2walk.co.uk, ffonio 01656 815217 neu anfon e-bost i love2walk@bridgend.gov.uk.

How to celebrate World Oceans Day in Bridgend County

2018 is Wales' Year of the Sea. Here in Bridgend County you can experience some truly epic coastal adventures. And with June 8th marking World Oceans Day, a global day of ocean celebration and collaboration, there's never been a better time to give back to our beautiful beaches. From chilly aquathlons to a giant beach cleans, there are plenty of events to help you celebrate World Oceans Day in Bridgend County…

Screen Shot 2018-05-25 At 14.29.40

Cheer on the big World Ocean Day swimmers (30th May)
This big social swim may already be closed for registration but that doesn't mean you can't come along and help cheer them on! Swimmers will take the plunge for an hour at 7pm at the cosy corner slip, plus you should allow time to enjoy the quirky street performers Kitch & Sync From 6.30pm, behold the bedraggled beauties, swept up on the shore, serenading shipwrecked sailors with their sublime, sultry sounds….. "Hang on a minute now luv, you talkin' about us or sumfink??" These mermaids are not like the ones you've heard about in fairy tales!. Stop for a drink at the newly renovated Jennings Building or, if you're lucky enough to be taking part in the swim, follow up with dinner at one of Porthcawl's top restaurants.
/event.aspx?e=265950

Family Beach Discovery Day (31st May)

A wonderful family event where you can learn all about what makes the beaches and marine habitats of Bridgend County so special. The surrounding waters are home to a great deal of wildlife including porpoise and common dolphins, as well as moon and barrel jellyfish, starfish, crabs, flat fish and the honeycomb worm, a protected species.

Meet outside the yellow life guard station on Rhych Point Porthcawl. A SeaQuest leader will take you on voyage of discovery to meet our coastal creatures and play beach games. We provide all equipment you need to wear sensible shoes and bring your snacks. £3 per child. Booking is essential - Email claire@porthcawl-harbourside.co.uk
http://www.harbourquarterporthcawl.co.uk/seaquest/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/SeaQuest-Calendar-leaflet-2018-copy-4.pdf

Give an Ocean Aquathlon a Tri! (3rd June)

This year SeaQuest has teamed up with GoTri to create the ultimate sprint distance aquathlon in the ocean this summer. The event will involve a 400m sea swim followed by a 3km run along the coast. This event is now full but dedicated spectators can grab a breakfast bap from 7am!

For the less dedicated spectator come and join the crowds a little later on for quirky street performers Kitch n Sync doing their Pseudo Synchro act at 9am at cosy corner slip. ATTENTION!!! Up, two, three, four, keep it up, two, three four… The Pseudo Synchro Swim Team are out and busy in training; being drilled by their swim captain with military precision and preparing for the biggest most spectacular synchronized swimming display of their lives (which takes place in a children's paddling pool!).. Enjoy a coffee in the nearby Jennings Building, or why not treat yourselves to a delicious Sunday brunch! Aquathlon start 9am at cosy corner slip.
/event.aspx?e=265962

Clean up the ocean (8th June)
If you'd like to get more involved with ocean conservation, the World Ocean Day celebratory beach clean is just the place to start. Get your whole family down to the beach and help rid the coast of pesky plastics. Beach cleaners will be encouraged to make a promise to the ocean: a positive life change which will help protect the shores. Event takes place 6pm at Rest Bay Beach.
/event.aspx?e=265937

Don't worry if you're busy this day - Porthcawl hosts regular beach cleans. Be sure to keep an eye on the Bridgend Bites events calendar for further information: /events.aspx

Hit the beaches of Bridgend County!
We're really lucky to be home to so many wonderful beaches. If you're big into watersports you can take to the golden sands of Rest Bay Beach and Trecco Bay, both great for surfers. For something a little different you can head to Sker, which backs onto the beautiful Kenfig National Nature Reserve, of Newton Bay, which allows year-round access to your four-legged friends.
/beaches,-beaches.aspx

Some events referenced form part of the RTEF funded Porthcawl Seascape Project. The Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) is a revenue fund, supported through the Welsh Government Rural Communities Rural Development Programme 2014-2020. It is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and Welsh Government.

Sut i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Moroedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru. Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gallwch chi brofi anturiaethau arfordir gwirioneddol epig. A gan fod Mehefin 8fed yn Ddiwrnod Byd-eang y Moroedd, sef diwrnod rhyngwladol i ddathlu'r cefnfor ac i gydweithio, does dim amser gwell i roi rhywbeth yn ôl i'n traethau hardd. O aquathlons i ddiwrnodau glanhau traethau, mae digonedd o bethau ymlaen i'ch helpu chi i ddathlu Diwrnod Byd-eang y Moroedd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr...

Screen Shot 2018-05-25 At 14.29.40

Rhowch gymeradwyaeth o nofwyr Diwrnod Byd-eang y Moroedd (30 Mai)
Er nad oes modd cofrestru i'r digwyddiad nofio cymdeithasol mwyach, fe allwch chi ddod draw i gymeradwyo a rhoi hwb i'r nofwyr!  Byddan nhw'n mynd i'r dŵr am awr am 7pm wrth 'cosy corner slip'. A bydd digon o amser i fwynhau'r perfformwyr stryd Kitch n Sync yn perfformio Bedraggled - caniatewch ddigon o amser i fwynhau'r perfformwyr stryd, Kitch & Sync, o 6.30pm ymlaen, edrychwch ar y morwynion gwlyb ar y lan yn canu cân i forwyr ….. "Arhoswch funud, ydych chi'n siarad amdanon ni??" Dyw'r môr-forynion ddim fel y rhai mewn storïau tylwyth teg!. Ewch am rywbeth i'w yfed yn yr Adeilad Jennings ar ei newydd wedd, neu os ydych chi'n ddigon ffodus i fod yn un o'r rhai sy'n nofio, beth am swper wedyn yn un o fwytai gorau Porthcawl.
/event.aspx?e=265950

Diwrnod i'r Teulu i Ddarganfod y Traeth (31ain Mai)
Digwyddiad teuluol bendigedig pryd gallwch chi ddysgu popeth sy'n gwneud traethau a chynefinoedd morol Sir Pen-y-bont ar Ogwr mor arbennig. Mae'r dyfroedd yn y cyffiniau yn gartref i lawer o fywyd gwyllt, gan gynnwys y llamhidydd a'r dolffin cyffredin, yn ogystal â slefren y lleuad a slefren gasgen, seren fôr, cranc, lleden a llynghyren ddiliau, sef rhywogaeth sy'n cael ei gwarchod.
/event.aspx?e=265935

Tri chynnig ar Aquathlon y Cefnfor (3ydd Mehefin)
Eleni mae SeaQuest wedi ymuno â GoTri i greu'r aquathlon pellter sbrint gorau posibl yn y môr yr haf yma. Bydd y digwyddiad yn cynnwys nofio 400m yn y môr, yna rhedeg 3km ar hyd yr arfordir. Mae'r digwyddiad yn llawn erbyn hyn ond gall pobl sy'n gwylio gael brechdan frecwast o 7 y bore ymlaen. 

I rai nad ydynt mor ymroddedig, ymunwch â'r dorf yn nes ymlaen i weld perfformwyr stryd Kitch n Sync yn perfformio Pseudo Synchro. GOFAL!!! Lan, dau, tri, pedwar, aros lan, dau, tri, pedwar… Mae Tîm Nofio Pseudo Synchro mas yn brysur yn hyfforddi; yn cael eu goruchwylio'n fanwl gan eu capten nofio, ac yn paratoi ar gyfer arddangosfa nofio cydamserol bwysicaf eu bywydau (sy'n digwydd mewn pwll padlo i blant!). Mwynhewch goffi yn Adeilad Jennings gerllaw, neu beth am frecwast hwyr a blasus! Mae'r aquathlon yn dechrau am 9 y bore yn 'cosy corner slip'.
/event.aspx?e=265962

Glanhau'r cefnfor (8fed Mehefin)
Os hoffech chi gyfrannu mwy at gadwraeth cefnforoedd, beth am ddechrau gyda sesiwn lanhau'r traeth fel rhan o Ddiwrnod Byd-eang y Moroedd. Ewch â'r teulu i gyd i'r traeth i helpu i gael gwared ar hen blastig. Bydd pawb sy'n glanhau'r traeth yn cael eu hannog i wneud addewid i'r môr: sef gwneud newid cadarnhaol yn eu bywydau i helpu i amddiffyn yr arfordir. Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar Draeth Rest Bay am 6pm.
http://www.harbourquarterporthcawl.co.uk/seaquest/beach-events/

Peidiwch â phoeni os ydych chi'n brysur ar y diwrnod - mae Porthcawl yn cynnal diwrnodau glanhau'r traeth yn rheolaidd. Cadwch lygad ar galendr digwyddiadau Pigion Penybont i gael rhagor o wybodaeth: /events.aspx

Mwynhewch y traethau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!
Rydyn ni'n digon ffodus i fod yn gartref i gynifer o draethau bendigedig. Os ydych chi'n hoffi chwaraeon dŵr gallwch chi fynd i draethau euraid Traeth Rest Bay a Bae Trecco, mae'r ddau draeth yn wych i syrffwyr. I wneud rhywbeth gwahanol, gallwch chi fynd i'r Sger, gyda Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn y cefndir, neu Newton Bay, sy'n croesawu eich cŵn drwy'r flwyddyn.
/beaches,-beaches.aspx