The goings on in and around Bridgend

Pum antur wych ddiwedd yr haf ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau anturus gorau de Cymru. O syrffio'r tonnau cyson sydd agosaf i Lundain, i fynd ar feiciau teiars tew dros dwyni tywod ail uchaf Ewrop, dyma bum ffordd o fwynhau antur ym Mhorthcawl - a gorffen yr haf mewn ffordd drawiadol.

Screen Shot 2018-09-05 At 17.02.14 

Mentro i'r môr yn y traeth syrffio agosaf i Lundain

Yma yn sir Pen-y-bont ar Ogwr y mae rhai o'r cyfleoedd gorau yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Ewch i draethau gwych Rest Bay, lle gallwch chi syrffio, hurio caiac, neu roi cynnig ar rwyf-fyrddio. Gall pobl sy'n newydd i gampau chwaraeon dŵr ddysgu syrffio yn Ysgol Syrffio Porthcawl, Academi Syrffio Cressey, ac Adventures Wales. /SearchItemDetails.aspx?Id=265080

 

Mwynhau Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Dyma Arfordir Treftadaeth Morgannwg, sy'n ymestyn 14 milltir rhwng Aberddawan a Drenewydd yn Notais, yn ymyl trefi a phentrefi bach prydferth, a milltiroedd o lwybrau troed a lonydd cefn gwlad sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n dod am y golygfeydd a'r diwylliant. Cerddwch o Borthcawl ar hyd yr arfordir i weld y clogwyni carreg galch a darganfod y pyllau creigiog, ewch am Ogwr i archwilio'r hen gastell a'r cerrig camu, neu ddarganfod y twyni tywod mawr a'r bythynnod to gwellt ym Merthyr Mawr. /wales-coast-path.aspx

 

Dringo'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop

Mae hyn yn siŵr o'ch synnu - yma y mae'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop, gan gynnwys yr anferthol 'Big Dipper'. Mae'n rhyfeddod naturiol sy'n dipyn o her i'w ddringo, ond bydd y golygfeydd anhygoel o'r arfordir yn werth yr ymdrech! Ac i gael profiad gwirioneddol anhygoel, mae Porthcawl Bike Hire yn cynnig cyfle i deuluoedd fentro ar draws y twyni ar gefn beic teiars tew - ffordd i'r rhai mwyaf mentrus weld y golygfeydd o'r arfordir! I gael profiad mwy hamddenol o'r twyni tywod, beth am ddarganfod y bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. http://porthcawlbikehire.co.uk/

 

Darganfod traethau tywod gwyn

Mae Cymru'n gartref i fwy o draethau'r Faner Las am bob milltir nag unman arall ym Mhrydain, ac nid yw Pen-y-bont ar Ogwr yn ddim eithriad, gan fod statws y Faner Las i Rest Bay a Bae Trecco. Does dim prinder traethau gwych yma. Os mai'r ehanger euraid tawel yn Rest Bay sy'n mynd â'ch bryd, neu'r cerrig marmor pinc trawiadol yn Pink Bay - mae tirwedd sir Pen-y-bont ar Ogwr yn wirioneddol brydferth a thrawiadol. Gallwch gerdded yn rhwydd i Sandy Bay o ganol tref Porthcawl, ac mae gan Fae Trecco gyfleusterau gwych i'r teulu. Os oes gennych chi gi ewch i Fae Newton, sydd ar agor i gŵn drwy gydol y flwyddyn. /2016/6/29/bridgend-county%27s-best-beaches.aspx

 

Syrffio'r tonnau ac ymgolli yn y profiad

Mae Porthcawl yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau morluniau yr haf yma, o forfilod enfawr yn perfformio i sioeau comedi ar ochr y stryd. Safwch ar fwrdd syrffio a mwynhewch brofiad panoramig o Rest Bay, ac mae ystafell ymgolli newydd sbon yn agor yn yr hydref. Mwynhewch y golygfeydd, syrffiwch y tonnau, a chewch weld gyda'ch llygaid eich hun sut beth yw syrffio ym Mhorthcawl.Yn cael ei lansio cyn bo hir.

The next swell of September Seascapes to look out for in Porthcawl

The summer is far from over yet, with plenty of Seascape events throughout September to keep you entertained in Porthcawl! From the sensational Ocean Film Fest to Europe's largest gathering of Elvis impersonators - you'll feel as though summer has only just begun! 

 Screen Shot 2018-09-04 At 09.11.20

Experience the ocean through world class surfers 

Experience the ocean through the eyes of one of the world's greatest surfers, Andy Irons. Take your day by the sea inside for a free screening of Kissed by God. Kicking off a selection of indoor Seascape events, Andy Irons, Kissed by God, will be screened on the 6th September 7.30pm at Porthcawl Grand Pavilion. 

http://www.awen-wales.com/events/3670-filmandyironskissedbygod 

 

Sit back and watch the waves at the Ocean Film Fest

Calling all ocean lovers! Get ready to put your feet up for The annual Ocean Film Festival, sweeping towards Porthcawl with its latest selection of ocean films. Enjoy the festival's collection of short ocean-themed films, brought to you by the team behind the Banff Film Festival UK Tour. The perfect way to unwind for the end of summer. You can see the Banff Ocean Film Festival at 7.30pm at Porthcawl Grand Pavilion 7th September.    

http://www.awen-wales.com/events/3442-2018oceanfilmfestivalworldtourprivatehire 

 

Join the Usherettes in Hawaiian Paradise 

Join Porthcawl's fabulous Usherettes for a unique screening of Elvis' no.1 hit film, Blue Hawaii. Hosted by Kitsch n Sync comedy trio, The Usherettes, guests can expect plenty of entertaining surprises along the way! Take in the beauty of the Hawaiian islands, Oahu and Kauai while marvelling at the King, all ahead of Porthcawl's very own Elvis fest to begin the following day.

Thursday 27th September at 5.30pm  http://www.grandpavilion.co.uk/events/3671/film-blue-hawaii-u/ 

  

Put on your blue suede surf shoes for the Porthcawl Elvis Festival!

  • Immersive watersports experience

Step on a surfboard and immerse yourself in a panoramic experience of surfing at Rest Bay with our brand new immersion room launching autumn! Take in the views, ride the waves and gain first-hand experience of what it feels like to surf in Porthcawl. Watch this space for further information. 

  • Elvis inspired entertainment

After all that action, join thousands of Elvis lovers in Porthcawl for Europe's largest gathering of Elvis impersonators. Throughout the weekend you can enjoy over 100 Elvis shows hosted by the Hi Tide Inn as well as a number of Elvis-themed events taking place at Porthcawl's Grand Pavilion. Stay tuned for The Three Kings Show, The Elvies, and even Red Alert, considered the best Elvis Showband in the world. As if that's not rock 'n' roll enough, twenty other venues in and around the town will host events as part of the Fringe extravaganza. 28th - 30th September http://www.elvies.co.uk 

 

The Porthcawl Seascape project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Program 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together.

Y don nesaf o ddigwyddiadau Morluniau ar gyfer mis Medi ym Mhorthcawl

Dydy'r haf ddim drosodd eto, ac mae digon o ddigwyddiadau Morluniau'n i'ch diddanu chi ym Mhorthcawl ym mis Medi! O Ŵyl Ffilmiau'r Môr i'r casgliad mwyaf o ddynwaredwyr Elvis yn Ewrop - byddwch yn teimlo fel pe na fyddai'r haf ond newydd ddechrau!

Screen Shot 2018-09-04 At 09.11.20 

Dewch i weld y môr o safbwynt syrffwyr o safon fyd-eang 

Dewch i weld y môr drwy lygad un o syrffwyr gorau'r byd, Andy Irons. Cyfle i fwynhau Kissed by God yn rhad ac am ddim. Bydd digwyddiadau dan do Morlun Porthcawl yn dechrau gyda ffilm Andy Irons, Kissed by God, ar 6 Medi am 7.30pm ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl. 

http://www.awen-wales.com/cy/digwyddiadau/3670-filmandyironskissedbygod 

 

Ymlaciwch a gwyliwch y tonnau yng Ngŵyl Ffilmiau'r Môr

Yn galw ar bawb sy'n mwynhau'r môr! Paratowch i ymlacio yn ystod Gŵyl Ffilmiau'r Môr, sy'n ddigwyddiad blynyddol, a fydd yn dod i Borthcawl gyda detholiad o'r ffilmiau diweddaraf am y môr. Mwynhewch gasgliad yr ŵyl o ffilmiau byr ar thema'r môr, gan y tîm sy'n gyfrifol am Daith Gŵyl Ffilmiau Banff yn y DU. Y ffordd berffaith i ymlacio ar ddiwedd yr haf. Mae modd i chi weld Gŵyl Ffilmiau'r Môr Banff am 7.30pm ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar 7 Medi.    

http://www.awen-wales.com/cy/digwyddiadau/3442-2018oceanfilmfestivalworldtourprivatehire 

 

Ymunwch â'r Usherettes ym Mharadwys Hawäi 

Ymunwch ag Usherettes anhygoel Porthcawl i wylio ffilm lwyddiannus Elvis, Blue Hawaii.  Y triawd Kitsch n Sync, yr Usherettes, sy'n cynnal y noson, a gall y gwesteion ddisgwyl digon o syrpreisys i'w diddanu! Ymhyfrydwch yn harddwch ynysoedd Hawäi, Oahu a Kauai a rhyfeddu ar y Brenin, cyn i ŵyl Elvis Porthcawl ddechrau ar y diwrnod canlynol. 

Dydd Iau, 27 Medi am 5.30pm  http://www.grandpavilion.co.uk/cy/digwyddiadau/3671/film-blue-hawaii-u/ 

 

Gwisgwch eich esgidiau swêd glas yn barod ar gyfer Gŵyl Elvis Porthcawl!

  • Ymgolli mewn profiadau chwaraeon dŵr

Safwch ar fwrdd syrffio a mwynhewch brofiad panoramig o syrffio yn Rest Bay. Bydd ein hystafell ymgolli newydd sbon yn agor yn yr hydref! Mwynhewch y golygfeydd, syrffiwch y tonnau, a chewch weld gyda'ch llygaid eich hun sut beth yw syrffio ym Mhorthcawl. Cadwch eich llygaid ar agor am ragor o wybodaeth.

  • Adloniant wedi'i ysbrydoli gan Elvis

Ar ôl yr holl weithgareddau, beth am ymuno â miloedd o ffans Elvis ym Mhorthcawl ar gyfer y casgliad mwyaf o ddynwaredwyr Elvis yn Ewrop? Dros y penwythnos, bydd Hi Tide Inn yn cynnal dros 100 o sioeau Elvis i chi gael eu mwynhau. Hefyd, bydd nifer o ddigwyddiadau ar thema Elvis yn cael eu cynnal ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl.  Dewch i fwynhau The Three Kings Show, The Elvies, a hyd yn oed Red Alert, sy'n cael ei ystyried y band Elvis gorau yn y byd. Ac os nad ydych chi wedi cael digon o roc a rôl yn barod, bydd ugain lleoliad arall yn y dref a'r cyffiniau'n cynnal digwyddiadau fel rhan o'r ŵyl ymylol. 28 - 30 Medi http://www.elvies.co.uk 

 

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

The seascape events you don’t want to miss at the end of August

If you've enjoyed the Porthcawl seascape events so far, you won't want to miss the town's latest instalments of seaside fun! From the competitive Tuska Triathlon to an entire day dedicated to sugar-topped seaside street theatre, here's a flavour of what is still to come in Porthcawl at the end of August.   

 Screen Shot 2018-08-22 At 12.27.49

 

Sunday 26th August

Show your support for the Tuska Triathletes 

Come along and show your support for Porthcawl's epic annual triathlon. Join competitors for an early 7am start, when they'll take on a chilly 750m sea swim, 22km bike ride and 5km run to top it all off! Why not grab a well-deserved supporter's breakfast after in one of Porthcawl's cosy cafés along the front?

Registration for this event has now closed but come along and show your support. Maybe you could sign up next year! 

 

Laugh yourself silly with The Fairly Fish Company

This seafood stall is not what you might expect! Look out for the tantelisingly delicious offerings of street comedy fish stall duo, The Fairly Fish Company , [AB1] who will be roaming The Esplanade throughout the day on the 26th! Expect jumping prawns, an overly excited octopus and worrying seafood smoothie Prawns jumping, an octopus springing to life and a worrying seafood smoothie!

The fishy duo will be roaming through John Street and The Esplanade between 11am-4pm.

 

Join Mr Wippy and The Conettes for a taste of Holloywood

For the ultimate post-triathlon treat,join Mr Wippy, Strawberry Sauce and the Conettes [AB2] [BZ3] outside the Grand Pavilion in the afternoon. Transport yourself back to 1940's Hollywood where an antique ice cream van will provide the backdrop for this mini musical all about ice-cream. From sugar coated song and dance to a tap workshop after the show, Mr Wippy and the Conettes promise to provide all the toppings for a seaside day out.

 

Get magical with Mystic Mwfanwy and the roaming magician

After all that, why not head along the front for an ice cream on the esplanade. Look out for the fabulous Kitcsh n Sync, who will be back roaming the town with their mystical Mystic Mwfanwy act. You can also spot the wonders of Porthcawl's roaming magician along the way and if you're lucky enough to pass the balloon maker on his travels, you're sure to pop with excitement!

                                       

Experience Porthcawl's first ever open-air cinema  

In the evening head to the Rugby Club for Porthcawl's first ever known open air cinema event! Wrap up warm and bring your own chairs, picnic and blankets. The show stopping musical hit, The Greatest Showman, will have you bouncing on your picnic blankets from 8.30pm.

8.30pm, Porthcawl RFC

 

 

31st August

The Waverly Paddle Steamer

Board the Waverly Paddle Steamer from Porthcawl and experience the Bristol Channel from a traditional Victorian pleasure boat. The Waverly Paddle Steamer will set sail from Porthcawl Harbour at 9am, 31st August, with a chance of live entertainment at the harbour to send you on your way. Enjoy the live band onboard while dining and relaxing in a restored period lounge or simply take in the glorious views as you pass through the channel.

From Porthcawl Harbour, 9am, return 8pm 

 

1st - 2nd September

Watch lifesaving champs battle it out for National no.1

Become the ultimate seaside spectator by heading down to watch the National Ocean Championships for Surf Life Saving at Coney Beach, where lifesavers from all over Wales will battle it out in over 12 gruelling beach disciplines to become the top surf lifesaving club Wales. Postponed from 28th and 29th July due to weather, the SLSA Wales National Ocean Championships will see lifesavers aged 13 to 60 from all across the country take to Coney Beach on Saturday 1st and Sunday 2nd September. Coney Beach, 9am - 5pm, 1st - 2nd September 

 

The Porthcawl Seascape project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Program 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together.

 

 

Y digwyddiadau morlun na ddylech chi eu colli ddiwedd mis Awst

Os ydych chi wedi mwynhau digwyddiadau morlun Porthcawl hyd yma, fyddwch chi ddim eisiau methu hwyl a sbri diweddaraf y dref ar lan y môr! O'r Triathlon Tuska cystadleuol i ddiwrnod cyfan o theatr melys ar y stryd ar thema glan y môr, dyma flas o'r hyn sydd i ddod ym Mhorthcawl ddiwedd mis Awst.    

Screen Shot 2018-08-22 At 12.27.49 

Dydd Sul 26 Awst

 

Dewch i gefnogi Triathletwyr Tuska 

Dewch draw i gefnogi triathlon epig blynyddol Porthcawl. Ymunwch â'r cystadleuwyr yn gynnar am 7am, pan fyddan nhw'n rhoi naid i'r môr ac yn nofio 750m, yn beicio am 22km ac yn rhedeg am 5km! Beth am fwynhau brecwast arbennig i'r cefnogwyr ar ôl hynny yn un o gaffis braf Porthcawl ar hyd y ffrynt.

Does dim modd cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn nawr, ond mae croeso i chi ddod draw i annog a chefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan. Efallai y gwnewch chi roi cynnig arni y flwyddyn nesaf! 

 

Chwerthin lond bol gyda'r Fairly Fish Company

Mae'r stondin bwyd môr yma braidd yn wahanol! Cadwch lygad allan am gynigion blasus y ddeuawd comedi stryd gyda'u stondin bysgod, The Fairly Fish Company, a fydd yn crwydro ar hyd a lled y Rhodfa drwy gydol y dydd ar y 26ain! Efallai y gwelwch chi gorgimwch chwim, octopws wedi cyffroi braidd gormod a smwddi bwyd môr seimlyd!

Bydd y ddeuawd heigiog yn crwydro Stryd John a'r Rhodfa rhwng 11am a 4pm.

 

Ymunwch â Mr Wippy and The Conettes am flas o Hollywood

Ymunwch  â Mr Wippy, Strawberry Sauce and the Conettes y tu allan i'r Pafiliwn Mawr yn y pnawn wrth i chi fwynhau danteithion ar ôl y triathlon. Ewch yn ôl i gyfnod Hollywood yn y 1940au, lle bydd fan hufen iâ hen ffasiwn yn gefndir i'r sioe gerdd fach hon i gyd am hufen iâ. O ganu a dawnsio siwgwrllyd i weithdy tap ar ôl y sioe, bydd gan Mr Wippy and the Conettes yr holl ddanteithion ar gyfer eich diwrnod mas ar lan y môr.

 

Hud a lledrith gyda Mystic Myfanwy a'r consuriwr crwydrol

Ar ôl hyn i gyd, beth am fynd ar hyd y ffrynt i gael hufen iâ ar y rhodfa?  Cadwch lygad allan am Kitcsh n Sync, a fydd yn crwydro o amgylch y dref gyda Mystic Myfanwy. Cewch hefyd fwynhau rhyfeddodau consuriwr crwydrol Porthcawl ar hyd y ffordd. Os ydych chi'n ddigon ffodus o weld y crëwr balŵns ar ei daith, rwy'n siŵr y byddwch chi'n bownsio fel balŵn yn llawn cyffro!

                                       

Sinema awyr agored gyntaf erioed Porthcawl 

Gyda'r nos, ewch draw i'r Clwb Rygbi i ddigwyddiad sinema awyr agored cyntaf Porthcawl!  Cofiwch lapio'n gynnes a dewch â'ch cadeiriau, eich picnic a'ch blancedi eich hunain. Byddwch yn siŵr o fwynhau'r sioe gerdd boblogaidd a thrawiadol, The Greatest Showman, sy'n dechrau am 8.30pm.

8.30pm, Porthcawl RFC

 

31 Awst 

Stemar Olwyn y Waverly

Camwch ar Stemar Olwyn y Waverly ym Mhorthcawl a theithio ar Fôr Hafren ar gwch pleser traddodiadol o oes Fictoria. Bydd y Waverly yn hwylio o Harbwr Porthcawl am 9am ar 31 Awst a bydd cyfle i chi fwynhau adloniant byw ar yr harbwr cyn i chi gychwyn.  Bydd band yn chwarae'n fyw ar y llong tra byddwch chi'n cael bwyd ac yn ymlacio mewn lolfa sydd wedi'i hadnewyddu yn steil y cyfnod. Neu beth am fwynhau'r golygfeydd godidog wrth i chi hwylio. 

O Harbwr Porthcawl, 9am, yn ôl 8pm

 

 

1-2 Medi

Gwyliwch y pencampwyr achub bywyd yn brwydro am y gorau

Beth am wylio Pencampwriaethau Cenedlaethol Achub Bywyd Beistonna ar draeth Coney, lle bydd achubwyr bywyd o bob cwr o Gymru'n cystadlu mewn dros 12 o ddisgyblaethau anodd i ennill teitl clwb achub bywyd beistonnau gorau Cymru.  Cafodd Pencampwriaethau Cymdeithas Achub Bywyd Beistonna Cymru eu gohirio ar 28 a 29 Gorffennaf oherwydd y tywydd. Byddant yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 Medi, a bydd achubwyr bywyd rhwng 13 a 60 oed o bob cwr o'r wlad yn dod i draeth Coney ar gyfer y gystadleuaeth. 

Traeth Coney, 9am - 5pm, 1-2 Medi 

 

 

 

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.