The goings on in and around Bridgend

Perfect your swing at Bridgend Golf Complex

Whether you are a keen golfer wishing to practise and improve prior to the Senior Open Championship in July, or a curious beginner new to the world of golfing, then Bridgend Golf might just be the place for you. 

Screen Shot 2017-05-17 At 11.21.58

Located just on the outskirts of Bridgend with direct access off the A48, Bridgend Golf is a fantastic nine-hole course and practice range, golf shop and cafe. A round of golf on the nine-hole courses costs just £7 or, if you just want to perfect your driving, you can purchase a basket of practice balls (£3.20) and set up at the driving range.

The course itself offers two par-4 holes, the remainder being par-3. Having recently seen a number of improvements, the course is testing enough for experience golfers while also being an ideal spot for learning to get to grips with the sport.

Steve Gough, the popular and highly-respected resident PGA Professional, is also available for individual or group lessons. His Young Tiger groups are proving popular with boys and girls from the age of 6.

And when you're done swinging head back to the friendly club house for tea, coffee and light snacks (free wifi also available).

Open weekdays 8am-9pm and weekends 8am-8pm
For more information call 01656 647 926 or visit the Bridgend Golf Facebook page

Also read our Guide to Golf in Bridgend

Ein Canllaw MAWR i Eisteddfod yr Urdd!

Daw Eisteddfod yr Urdd i Ben-y-bont ar Ogwr yr haf hwn! Disgwylir gweld degau o filoedd o ymwelwyr yn yr ŵyl ieuenctid deithiol rhwng 29 Mai-3 Mehefin, felly dyma beth ddylech wybod am yr Eisteddfod...

Screen Shot 2017-05-12 At 10.53.58

Yn ystod yr ŵyl flynyddol chwe diwrnod hon, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y brif lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol fel trin gwallt, newyddiaduraeth a choginio.

Y Pafiliwn â'i 1,800 sedd yw cartref y cystadlaethau a chanolbwynt yr Eisteddfod i bob pwrpas. Yn amgylchynu'r Pafiliwn mae'r Maes, ble y cewch gannoedd o stondinau'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i'r teulu - o feicio, dringo a sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau byw, sioeau plant gyda rhai cymeriadau teledu adnabyddus.

Bydd yr Eisteddfod yn dechrau â chyffro'r Cyngerdd Agoriadol ar 28 Mai yn y Pafiliwn. Siân Lloyd fydd yn cyflwyno Sophie Evans, Only Boys Aloud, Dawnswyr Bro Taf, Steffan Rhys Hughes, Rhydian Jenkins, Côr Adran Bro Taf, ac eraill. Bydd cast y Sioeau Cynradd ac Ieuenctid yn perfformio hefyd!

Mae'r Sioe Ieuenctid yn berfformiad arall i gadw llygad arno. Mae'n digwydd ar 27 a 29 Mai yn Theatr Sony. Bydd y sioe gerdd yn adrodd yr hanes am gariad gwaharddedig a ysbrydolodd y gân werin enwog, 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn'.

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn para wythnos gyfan, gan roi'r cyfle perffaith i fwynhau gweithgareddau ac atyniadau Sir Pen-y-bont ar Ogwr y gall yr holl deulu eu mwynhau (mae rhai ohonynt am ddim). Dyma gipolwg ar yr hyn gall eich teulu ei fwynhau...

Codi castell tywod
Mae nifer o draethau tywod glân yn y sir sy'n berffaith ar gyfer adeiladu cestyll tywod. Yn eu Plith mae Traeth Coney a Bae Treco ym Mhorthcawl, yn ogystal â'r hyfryd fae Baner Las, Rest Bay.

Syrffio tonnau Cymru 
A thra ein bod ni'n son am ein harfordir prydferth, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad delfrydol i'r holl deulu ddysgu sut i syrffio. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl  yn cynnig sesiynau i ddechreuwyr a grwpiau ar draeth Rest Bay.

Fforiwch adfeilion Castell Ogwr
Yn guddiedig mewn lleoliad godidog dyffryn yr afon, mae Castell Ogwr yn lle gwych i ddarganfod hanes lleol. Gall plant gamu dros y cerrig sarn yng nghysgod yr adfeilion, a bydd tafarn y Pelican gerllaw yn ailagor cyn bo hir gan gynnig lluniaeth.

Mwynhau'r amgylchedd naturiol
Mae'r ardaloedd sy'n cynnwys Gwarchodfa Natur Parc Slip , Parc Gwledig Bryngarw  a Gwarchodfa Natur Cenedlaethol Cenffig  yn cynnig erwau lu o laswelltir, coetir a dolau i'w fforio gyda digon o gyfle i blant bach fynd yn agos at fywyd gwyllt lleol.

Ar dy feic!
Efallai nad oeddech chi'n sylweddoli bod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan beicio anhygoel i bob oed. Rhowch gynnig ar feicio trwchus dros dwyni tywod Merthyr Mawr a mynd i'r afael â llwybrau beicio mynydd Darren Fawr neu fwynhau'r daith seiclo ddynodedig newydd sy'n rhedeg rhwng Bae Treco a Rest Bay.

I brynu tocyn Eisteddfod yr Urdd a'i hamryfal berfformiadau, cliciwch y ddolen   yma.

Tocynnau Maes yr Eisteddfod:

29 Mai - 2 Mehefin: £13/oedolion; £5/plant 16 ac iau

3 Mehefin: £6.50/oedolion; £2,50/plant 16 ac iau

Pecynnau i'r teulu ar gael hefyd

Tocynnau Cyngerdd Agoriadol/Ieuenctid: £11

 

Pen-y-bont ar Ogwr EPIG

 dathliadau blwyddyn chwedlau Cymru'n parhau, mae gan Ben-y-bont-ar-Ogwr y lle perffaith i ddechrau'r antur â nifer o weithgareddau ar drothwy'n drws. O ymweld ag un o'r parciau gwledig i feicio ledled twyni tywod mwyaf y DU mae yna rywbeth i bawb! Er mwyn eich helpu chi i gynllunio diwrnod allan i'r teulu dyma grynodeb o'r gweithgareddau epig a'r golygfeydd epig.

Screen Shot 2017-05-12 At 13.43.47

1. Syrffio gydag Ysgol Syrffio Porthcawl

Er bod y fangre hon yn llawer llai adnabyddus namannau enwog syrffio Gŵyr a Sir Benfro,maerhai o'r tonau syrffio mwyaf cyffrous yn y DUi'w canfod ym Mhorthcawl a gallwch fanteisio ar y brigdonnau gorau i ddechreuwyr a syrffwyr mwy profiadol. Caiff y rheini sydd am wersi archebu sesiwn agYsgol Syrffio Porthcawl,sef yr Ysgol Syrffio Orau yn y DUyng Ngwobrau Syrffio DU. Felly gafaelwch mewn bwrdd a mwynhewch y syrffio gorau sydd gan Brydain i'w gynnig!
Gwers syrffio i ddechreuwr £30 y pen yn cynnwys siwt wlyb a bwrdd syrffio  

2. Dewch i danio'r adrenalin ar deithiau beicio mynydd Darren Fawr
Os ydych chi'n chwilio amrywbeth ychydig yn gyflymachewch iDdyffryn Garwa phrofi tirlun Cymru ar feic mynydd. Y cymoedd i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr ywcartref teithiau beic mynydd Darren Fawr. Mae'r teithiau'n eich tywys drwy gwarel naturiol godidog a thros nodweddion creigiog igreu un o'r setiau mwyaf amrywiol o gyrsiau a gynigir.

3. Mwynhewch yr awyr agored ym mharciau gwledig Pen-y-bont ar Ogwr
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i nifer o barciau gwledig sy'n llefydd perffaith i fforio'r awyr agored â'r teulu i gyd. Ar 7 Mai bydd Parc Bryngarw a Gwarchodfa Natur Parc Slip yn gartref i 'Chwedlau a Straeon' gyda chyfres o ddigwyddiadau sy'n cynnwys adrodd straeon a theithiau cerdded tywys a chyfle i archwilio rhai o dirluniau chwedlonol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae arwydd EPIG Croeso Cymru hefyd ym Mharc Margam tan fis Mai felly ar ôl diwrnod o fforio gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu hunlun epig!

4. Byddwch yn actif gyda Jump Jam
Am weithgaredd amgen i'r teulu beth am roi cynnig ar Jump Jam, parc trampolinio mwyaf Cymru! Mae'r parc yn gartref i ardal fawr o drampolinau â thraciau codwm, pydew ewyn, waliau dringo a thrampolîn perfformio ynghyd â sesiynau a dosbarthiadau rheolaidd i'r teulu. Naid Teulu (i deulu o 4) £25 a Sesiynau Naid Agored o £8.95

5. Profwch dirluniau dynamig wrth fynd am dro ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Yng Nghymrumae peth o'r golygfeydd mwyaf hudoluso warchodfeydd natur i glogwyni mawreddog, gydagArfordir Treftadaeth Morgannwg yn cynnig y cyfle i archwilio'r gorau ar hyd yr arfordir prydferth.O Borthcawl, cerddwch ar hyd yr arfordir i faeRest Bayac edmygu'r clogwyni calchfaen wrth fforio'r pyllau deniadol yn y creigiau,llecyn bach o arfordir Cymrusy'n fan cychwyn perffaith ar gyfer mynd am dro hir neu dro hamddenol ar hyd traethau aur y Bae.

Golygfeydd EPIG

1. Twyni Tywod Merthyr Mawr
Crwydrwch drwy dwyni tywod mwyaf y DU yn cynnwys twyni enfawr Pen-y-bont ar Ogwr a mwynhau'r golygfeydd ar draws arfordir garw De Cymru.

2. Y Bwlch
Mae'r ffordd sy'n arwain at Fynydd y Bwlch yn eich tywys at gyffordd ble gellir mwynhau golygfeydd panoramig godidog sy'n edrych dros ddyffryn Rhondda Fawr i'r dwyrain a Bannau Brycheiniog i'r gogledd.

3. Castell Coety
Gwnaeth y castell hwn wrthsefyll ymosodiad gan Owain Glyndŵr yn 1404 gyda'i strwythurau carreg crwn a saif ar frig y bryn gan gynnig golygfeydd ar draws tirluniau dynamig Pen-y-bont ar Ogwr.

Our BIG guide to the Urdd Eisteddfod!

Urdd Eisteddfod is coming to Bridgend this summer! Tens of thousands of visitors are expected to attend the youth touring festival this 29 May-3 June, so here's what you should know…

 Screen Shot 2017-05-05 At 15.05.58

During this annual six-day festival, over 15,000 children and young people from across Wales will be competing for a place in the main pavilion, as well as occupational competitions such as hairdressing, journalism and cooking.

The 1,800 seater Pavilion is the home of the competitions and is very much the hub of the Eisteddfod. Surrounding the Pavilion, on the 'Maes', you will find hundreds of colourful stalls offering a range of activities for all the family - from biking, climbing and sport sessions to a fun fair, live bands and children's shows with some well known TV characters.

The Urdd will kick off with an Opening Concert on 28 May at Pafiliwn Eisteddfod. Sian Lloyd will introduce Sophie Evans, Only Boys Aloud, Dawnswyr Bro Taf, Steffan Rhys Hughes, Rhydian Jenkins, Côr Adran Bro Taf, and others. The cast of the Primary and Youth Shows will perform as well!

The Youth Show is another performance to keep an eye on. Taking place on 27&29 May in the Sony Theatre, the musical tells the story of forbidden love that inspired the famous folk song, 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn'.

Urdd Eisteddfod lasts for the entire week, making it the perfect excuse to enjoy Bridgend County's family-friendly activities and attractions (some of which are completely free). Here's just a sneak peek of what your family can get up to…

Build a sandcastle
The county is home to numerous clean, sandy beaches that are perfect for building sandcastles. These include Coney Beach and Trecco Bay in Porthcawl, as well as the gorgeous Blue Flag Rest Bay.

Surf the Welsh waves
And speaking of our beautiful coast, Bridgend County is the ideal location for the whole family to learn how to surf. Porthcawl Surf School offers beginner and group sessions at Rest Bay beach.

Explore the ruins of Ogmore Castle
Hidden within a stunning location in a river valley, Ogmore Castle is a great place to explore local history. Kids can hop across the stepping stones overlooked by the ruins, and the nearby Pelican in her Piety pub is set to reopen soon for refreshments.

Enjoy the natural landscape
Areas including Parc Slip Nature Reserve, Bryngarw Country Park and Kenfig National Nature Reserve offer acre upon acre of grassland, woodland and meadow to explore, with plenty of opportunity for the little ones to get up close and personal with local wildlife.

Get on your bike!
You may not think it, but Bridgend County is an amazing biking destination for all ages. Try fat biking across the mighty Merthyr Mawr dunes, tackling the Darren Fawr mountain biking trails or enjoying the new dedicated cycling trail running between Trecco Bay and Rest Bay.

To buy a ticket for Urdd Eisteddfod and its many performances, click the link here.

Eisteddfod Maes (festival site) tickets:

29 May - 2 June: £13/adults; £5/children 16 and under
3 June: £6.50/adults; £2,50/children 16 and under
Family packages also available
Opening Concert/Youth Show tickets: £11

 

EPIC Bridgend

As Wales continues to celebrate a legendary year, Bridgend is a perfect place to embark on an adventure with a number of activities right on our doorstep. From visiting one of the country parks to biking across the UK's biggest sand dunes - there is something for everyone! To help you plan a family day out here is a round up of epic activities and epic views.

SVW-C49-1011-0159

EPIC Activities

1. Surfing with Porthcawl Surf School
Far less well known than the Welsh surf hotspots of Gower and Pembrokeshire, Bridgend nevertheless has some of the hottest surf breaks in the UK. Porthcawl offers some of the best waves for beginners and experienced surfers. Those in need of lessons can book a session with the Porthcawl Surf School, named the UK's Best Surf School at the UK Surf Awards. So grab a board and enjoy the best of British surfing! Beginner surf lesson £30pp including wetsuit and surfboard

2. Get the adrenaline pumping with Darren Fawr mountain biking trails
If you are looking for something a little faster paced, head to the Garw Valleyto experience the Welsh landscape by mountain bike. The valleys to the north of Bridgend County are home to the Darren Fawr mountain bike trails. The trails take you through a stunning natural quarry and over rock features tocreate one of the most varied sets of courses on offer.

3. Get outdoors with Bridgend's country parks
Bridgend is home to a number of country parks that are perfect places to explore the great outdoors with the whole family. On 7th May Bryngarw Park and Parc Slip Nature Reserve host 'Legends and Tails' with a series of events that include storytelling and guided walks for a chance to explore some of Bridgend's legendary landscapes. Visit Wales' EPIC sign is also at Margam Park until May so after a day of exploring make sure you take an epic selfie!

4. Get active with Jump Jam
For an alternative family activity why not try Jump Jam, Wales' biggest indoor trampoline park! The park houses a vast area of trampolines with tumble tracks, foam pit, climbing walls and a performance trampoline along with regular family sessions and classes. Family jump (for a family of 4) £25 and Open Jump sessions from £8.95

5. Experience dynamic landscapes with a walk along the Glamorgan Heritage Coast
Wales has some of the most captivating scenery from nature reserves to imposing cliffs, with the Glamorgan Heritage Coast offering the opportunity to explore the best of the stunning coastline. From Porthcawl walk along the coast to Rest Bay to take in the limestone cliffs whilst exploring the tempting rock pools, a little pocket of the Welsh coastline that is the perfect base long walks or enjoying a leisurely walk along the Bay's golden sands.

 

EPIC Views

1. Merthyr Mawr Big Dipper - Wander through the UK's biggest sand dunes including Bridgend's mighty Big Dipper and enjoy views across South Wales' rugged coastline.

2. The Bwlch - The road leading up to the Bwlch Mountain brings you to a junction where stunning panoramic views overlooking Rhondda Fawr valley to the east and the Brecon Beacons in the north can be enjoyed.

3. Coity Castle - The castle withstood an assault by Owain Gyndwr in 1404 with the circular stone structures perched on a hilltop offering views across Bridgend's dynamic landscapes.

 

7574963022_ebe 1a 324e 9_o