The goings on in and around Bridgend

Sul y Tadau yn Pen-y-Bont

Beth am roi diwrnod i'w gofio i'ch tad ar Sul y Tadau? Reidio beic teiars llydan dros rai o'r twyni tywod uchaf yn Ewrop neu 'Fyw yn y Gwyllt' mae'r cyfleoedd hyn yn siŵr o gadw unrhyw dad yn brysur ar ei ddiwrnod arbennig.

PHOTO-2018-06-06-10-11-17 3

I'r tad sy'n hoffi ... antur awyr agored
Reidio beic teiars llydan ar rai o'r twyni tywod uchaf yn Ewrop! Rhowch brofiad bythgofiadwy i'ch tad, a digon o adrenalin, drwy fynd ag e i reidio beic teiars llydan ar y twyni tywod uchaf ond un yn Ewrop. Mae twyni tywod Merthyr Mawr yn drawiadol iawn, ac roedden nhw hyd yn oed yn y ffilm Lawrence of Arabia. Gallwch ddewis llogi beic am awr neu fynd ar un o'r teithiau tywys hanner diwrnod gyda chwmni Porthcawl Bike Hire i wneud yn siŵr bod eich tad yn teimlo fel arwr ffilm gynhyrfus ar Sul y Tadau. Llogi beic teiars llydan am £10 yr awr. 

I'r tad sy'n hoffi … chwarae golff 
Heb os nac oni bai, mae rhai o gyrsiau golff Prydain yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae Pencampwriaeth Agored y Golffwyr Hŷn wedi cael ei chynnal yma droeon. Efallai nad yw eich tad yn cyrraedd yr un safon â'r golffwyr proffesiynol, ond does dim byd i'w rwystro rhag mynd i gyrsiau fel Y Pîl a Chynffig a Chwrs Golff Brenhinol Porth-cawl i gael gwers gan un o'rpro's preswyl. Yng nghwrs golff y Pîl a Chynffig, bydd y golffiwr proffesiynol, Dylan Williams, yn gwneud rhaglen arbennig ar gyfer eich tad, yn seiliedig ar ei allu penodol e, a bydd yn edrych ar ffyrdd o wella'i gêm - efallai y bydd hyd yn oed yn dechrau ennill wrth chwarae golff gwyllt yn y ffair!

I'r tad sy'n hoffi … reidio'r tonnau 
Pa ffordd well o ddweud 'Rwy'n dy garu di, Dad' na reidio ton gyda'ch gilydd? Mae rhai o draethau syrffio gorau'r Deyrnas Unedig yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ac nid ni yw'r unig rai sy'n dweud hyn; mae rhai o syrffwyr gorau Prydain yn reidio'r tonnau o amgylch ein traethau ni, gan gynnwys Ysgol Syrffio Porth-cawl, a enwyd yn Ysgol Syrffio Orau'r Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Syrffio 2016. Yma, gall eich tad gymryd rhan mewn gwers i ddechreuwyr ar y tywod cyn mentro i'r dŵr - hyd yn oed os yw e'n meddwl ei fod e'n gwybod beth i'w wneud!

I'r tad sy'n hoffi … fforio
Os yw eich tad yn perthyn i'r teip 'hela a chwilota am fwyd' mae'n siŵr o fwynhau'r cyfle i fyw yn y gwyllt gyda chwmni Wild Spirit Bushcraft. Mae cyfle i chwilio am ddanteithion blasus yr arfordir neu fwynhau cwrs 3 diwrnod llawn, 'Byw yn y Gwyllt'. Mae'r cwrs hwn yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau a thechnegau anhygoel, gan gynnwys chwilota am fwyd yn y gwyllt, coginio dros dân gwersyll, paratoi mamaliaid, gosod hamog a tharpolin a cherfio darn o bren. Cost - £285 y pen.  

I'r tad sy'n hoffi … beicio mynydd
Ydy'ch tad chi'n un o'r dynion canol oed sy'n gwisgo lycra? Beth am roi her go iawn iddo. Mae llwybrau beicio mynydd y Darren Fawr yn ardal hardd Cwm Garw yn cynnig cyfle i gyfuno llwybr glas 'Glengarw' â llwybr du 'Gellideg' ar daith braf 6.2km sy'n cynnig digon o gyffro wrth fynd i lawr llethrau'r cymoedd. Ar ôl bod unwaith mae'n siŵr y bydd eisiau mynd eto - os bydd ei goesau'n ddigon cryf!

I'r tad sy'n hoffi ... cerdded
Cafodd rhaglen Gŵyl Caru Cerdded - Love2walk ei datgelu'n ddiweddar ac mae mor amrywiol ag erioed gyda theithiau cerdded i deuluoedd a phlant a haneswyr a naturiaethwyr brwd, gyda chyfle i roi cynnig ar brofiadau newydd. Mae'r rhaglen lawn yn cynnwys teithiau cerdded gyda'n partneriaid ni o Ben-y-bont ar Ogwr yng Nghyfnod y Rhyfel, Awen, Clwb Adar Morgannwg a Parklives. Bydd y teithiau'n archwilio coedwigoedd Cwm Garw,ogof ddirgel yn y coed ac, eleni, byddwn hefyd yn gweld y Geogelcio i Ddechreuwyr yn dychwelyd, a Thaith Gerdded Iach gyda Tai Chi awyr agored. Mae arbenigwyr a grwpiau lleol yn ymwneud â llawer o'r teithiau cerdded felly cewch ddisgwyl dysgu mwy am y fwrdeistref a'i hanes a'i byd natur. Fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r teithiau cerdded i gyd am ddim ond rhaid archebu rhai ymlaen llaw gan fod y llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich enw, oherwydd maen nhw'n siŵr o fod yn boblogaidd. Am fwy o wybodaeth a rhaglen o'r teithiau cerdded, ewch I www.love2walk.co.uk, ffonio 01656 815217 neu anfon e-bost i love2walk@bridgend.gov.uk.

19 comments for “Sul y Tadau yn Pen-y-Bont”

 1. Posted 18 June 2018 at 18:06:58

  Congratulation on publishing incredible pages! I need state that the post is a significant standard articles and it fulfils all sorts of standards. Well-done.

 2. Posted 18 June 2018 at 18:07:56

  Hi. Right here is a concern for everybody who seek high quality articles. Will you try to find an additional blog? If you inquire me I will express absolutely no. That page is greatest for myself!

 3. Posted 18 June 2018 at 18:08:39

  Hi writer! Thank you so a lot for being here and placing so actually articles. Here is somebody who appreciate it and mention thanks a lot!

 4. Posted 18 June 2018 at 18:09:42

  In my advice, not numerous bloggers own so lots of options to generate new, worthwhile blog posts. Thanks for creating it and I hope you did not lose the motivation to write the unique ones!

 5. Posted 28 June 2018 at 11:05:27

  Kara Keto There are different affiliations who have been depicting obvious sorts of general things with a specific preposterous target to assist individuals with diminishing the body weight frequently.

 6. Posted 02 July 2018 at 14:23:22

  Since I Have Have review numerous resumes every day I have produced a knack for creating and modifying resumes be be professional and readable. Your experience may be what allow you to get before your interviewer but wait, how you present it'll certainly help with growing the likelihood of you getting that first interview.

  Why make risk making your individual resume when you will have a professional make selection for you?

  Currently have a resume? Resume too extended for just about any potential employer to determine? I am in a position to fix that to suit your needs too.

 7. Posted 05 July 2018 at 10:27:59

  thanks for sharing with us

 8. Posted 11 July 2018 at 12:22:30

  This Is Great Information For Students. This Article Is Very Helpful I Really Like This Blog Thanks. I Also Have Some Information Relevant For Online Dissertation Help.

 9. Posted 11 July 2018 at 12:46:26

  This Is Really A Great Stuff For Sharing. Keep It Up .Thanks For Sharing.

 10. Posted 19 September 2018 at 17:42:03

  decent bLog! its intriguing. much obliged to you for sharing....

 11. Posted 21 September 2018 at 12:47:39

  Exceptionally helpful data. Would like to see more posts soon!.

 12. Posted 23 September 2018 at 10:20:21

  You make such a large number of awesome focuses here that I read your article two or three times. Your perspectives are as per my own generally. This is incredible substance for your perusers.

 13. Posted 26 September 2018 at 08:27:04

  Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I'm a few seconds ago working on, and I have been watchful for such data.

 14. Posted 28 September 2018 at 10:33:14

  Incredible overview, I"m certain you"re getting an awesome reaction.

 15. Posted 02 October 2018 at 04:30:17

  Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant useful post. a debt of gratitude is in order for the post.

 16. Posted 04 October 2018 at 10:21:59

  well, our bathroom sink is always made from stainless steel because they are long lasting“

 17. Posted 07 October 2018 at 13:10:15

  This is really an incredible read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!.

 18. Posted 11 October 2018 at 17:22:13

  Great outlined data. I thank you about that. Doubtlessly it will be extremely helpful for my future tasks. Might want to see some different posts on the same subject!

 19. Posted 14 October 2018 at 13:25:22

  Wow i can say this is another extraordinary article not surprisingly of this blog.Bookmarked this website..

Post a comment